Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 8, Σύνταξη και Καταγραφή Συμφωνίας