Άλλες μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών, Δικαστήρια, Διαπραγμάτευση, Συμφιλίωση/Συνδιαλλαγή και Διαιτησία