ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε ποιούς Τομείς Προστατεύται ο Καταναλωτής στην Κύπρο?

Είσαι καταναλωτής; Μάθε σε ποιες περιπτώσεις προστατεύεσαι!

Η προστασία του καταναλωτή είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία του καταναλωτή επιτυγχάνεται μέσω της εναρμόνισης εγχώριων νομοθεσιών Κρατών Μελών με Οδηγίες που εκδίδονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό όλα τα Κράτη Μέλη να παρέχουν παρόμοιο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές.

Με αυτό τον τρόπο προάγεται η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστασία του καταναλωτή άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις και έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι σχετικές διαδικασίες από τους αρμόδιους φορείς του κράτους και του ιδιωτικού τομέα.

Ποιοι Τομείς Προστατεύονται;

Οι τομείς προστασίας του καταναλωτή στην Κύπρο είναι πάρα πολλοί και περιλαμβάνουν τους ακόλουθους:

  • Υποχρέωση πληροφόρησης του καταναλωτή κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει συμφωνίες που αφορούν την αγορά αγαθών (π.χ. την τιμή), συμφωνίες δανείων(π.χ. το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης -ΣΕΠΕ), ασφαλιστικές συμφωνίες κτλ.
  • Δικαίωμα υπαναχώρησης, δηλαδή ακύρωση μιας συμφωνίας χωρίς οποιοδήποτε λόγο όπου η συμφωνία γίνεται εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως. Τέτοια είναι η περίπτωση αγοράς προϊόντων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (πχ. Η ασφάλιση αυτοκινήτου) μέσω διαδικτύου (online).
  • Προστασία καταναλωτή από Αθέμιτες Πρακτικές, οι οποίες βλάπτουν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Παράδειγμα αποτελούν εμπορικές πρακτικές οι οποίες παραπλανούν τον καταναλωτή όταν αυτές περιέχουν εσφαλμένες και αναληθείς πληροφορίες.
  • Προστασίας καταναλωτή σε σχέση με την ασφάλεια προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προϊόντα παράγονται, εισάγονται και διανέμονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μην παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια όσων τα χρησιμοποιούν.
  • Προστασία καταναλωτή σε σχέση με την εξώδικη διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν από συμφωνίες αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις. Η προστασία αυτή στοχεύει στη γρήγορη (εντός 90 ημερών) και με χαμηλό κόστος επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων όταν οι πρώτοι έχουν παράπονο από τους τελευταίους.
  • Προστασία σε σχέση με συμφωνίες δανείων που συνάπτουν οι καταναλωτές με τραπεζικά ιδρύματα ή άλλους πάροχους πίστωσης. Η προστασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην πληροφόρηση που πρέπει να παρέχουν στον καταναλωτή τα τραπεζικά ιδρύματα ή οι πάροχοι πίστωσης αλλά επεκτείνεται και στο δικαίωμα του καταναλωτή να εξοφλήσει πρόωρα το δάνειο του χωρίς παράλογη επιβάρυνση καθώς και στην προστασία του από παράνομο τοκισμό.
  • Προστασία καταναλωτή σε σχέση με καταχρηστικές ρήτρες. Αυτή είναι από τις σημαντικότερες μορφές προστασίας που παρέχεται στον καταναλωτή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ένας καταναλωτής δικαιούται να θεωρήσει ως άκυρους, όρους οι οποίοι είναι καταχρηστικοί. Τέτοιοι όροι επεκτείνονται σε όλα τα είδη συμφωνιών όπως για παράδειγμα σε δανειακές συμφωνίες, συμφωνίες παροχής υπηρεσιών και συμφωνίες πώλησης προϊόντων. Παράδειγμα είναι ο υπολογισμός επιτοκίου με βάση ημερολογιακό έτος 360 ημερών αντί 365 ημερών.
  • Προστασία καταναλωτή σε σχέση με ταξίδια και διακοπές. Τέτοια προστασία παρέχεται για παράδειγμα σε συμφωνίες που αφορούν πακέτα διακοπών, κρατήσεις με αεροπορικές εταιρείες και περιλαμβάνει το δικαίωμα του καταναλωτή σε επιστροφή των χρημάτων του όπου για παράδειγμα ακυρώθηκε ένα ταξίδι ή το δικαίωμα σε αποζημίωση όταν υπάρχει καθυστέρηση στην αναχώρηση πτήσης.
  • Προστασία καταναλωτή σε σχέση με εγγυήσεις, αγορές, τιμές και εκπτώσεις όπως είναι το δικαίωμα καταναλωτή σε δύο χρόνια νόμιμη εγγύηση σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των πιο πάνω νομοθεσιών από τις επιχειρήσεις είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Επίσης, σε περίπτωση παραπόνου από καταναλωτή προς επιχείρηση αναφορικά με συμφωνία που έχει συνάψει με μια επιχείρηση, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στο Cyprus Consumer Center for ADR.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών