ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρόωρη Εξόφληση Δανείου ως Δικαίωμα Καταναλωτή

Σε συμβάσεις δανείου οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ένας καταναλωτής έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης δανείου.

Τι είναι το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης;

Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης είναι το δικαίωμα κάποιου καταναλωτή να εξοφλήσει ένα δάνειο πριν από την συμφωνηθείσα προθεσμία χωρίς να επιβαρυνθεί με το επιπρόσθετο ποσό το οποίο θα κατέβαλλε σε τόκους εάν αυτός το εξοφλούσε εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.

Παράδειγμα:

Καταναλωτής δανείζεται το ποσό των €50,000 με ετήσιο επιτόκιο 5%. Συμφωνεί με τον πιστωτικό Φορέα ότι θα καταβάλλει δόσεις εκ ποσού €530,57 μέχρι εξοφλήσεως. Αυτό σημαίνει ότι το δάνειο θα εξοφληθεί σε δέκα χρόνια από την ημέρα λήψης του δανείου. Συνολικά, το επιτόκιο το οποίο θα πληρωθεί μέχρι την εξόφληση είναι €13,668.

Πότε υφίσταται αυτό το δικαίωμα;

Υπάρχουν δύο είδη συμβάσεων πίστωσης στις οποίες επιτρέπεται το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης/αποπληρωμής. Οι εν λόγω συμβάσεις πίστωσης βασίζονται σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης που δεν Αφορούν Ακίνητα

Το πρώτο είδος σύμβασης είναι συμβάσεις δανείου οι οποίες δεν εξασφαλίζονται με υποθήκη, ή οι οποίες αφορούν απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας, κατασκευή κτιρίου ή οι οποίες είναι για ποσό πέραν των €75,000 (εκτός εάν αυτές αφορούν μη εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης για ανακαίνιση ακινήτου) ή κάτω των €200, ή συμβάσεις ενοικιαγοράς καθώς και σε περιπτώσεις κάποιων άλλων συμβάσεων. Οι πιο πάνω συμβάσεις καλύπτονται από τον Ν. 106(Ι)/2010 περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμο του 2010.

Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης σε σχέση με το πρώτο είδος σύμβασης προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης, ο πιστωτικός φορέας δικαιούται σε αποζημίωση η οποία δεν υπερβαίνει το 1% του τμήματος της πίστωσης που εξοφλήθηκε πρόωρα όπου το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας λήξης της σύμβασης υπερβαίνει το ένα έτος και 0.5% του τιμήματος της πίστωσης όπου το χρονικό διάστημα αυτό δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Όπου το ποσό της πρόωρης εξόφλησης είναι κάτω των €10,000 σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών τότε ο πιστωτικός Φορέας δεν δύναται να αξιώσει αποζημίωση πρόωρης εξόφλησης.

Συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης σε σχέση με Ακίνητα

Το δεύτερο είδος σύμβασης στο οποίο παρέχεται δικαίωμα στον καταναλωτή για πρόωρη εξόφληση είναι όπου η σύμβαση πίστωσης σχετίζεται με ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία. Αυτές οι συμβάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζονται με υποθήκη ή άλλη παρόμοια εξασφάλιση και αφορούν ακίνητο που προορίζεται για κατοικία ή σε συμβάσεις πίστωσης σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση δικαιωμάτων σε γη ή κτίρια. Αυτές οι συμβάσεις καλύπτονται από τον Ν. 41(Ι)/2017 περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος του 2017.

Σε αυτό το είδος συμβάσεων, ο πιστωτικός φορέας δικαιούται σε αποζημίωση για πρόωρη εξόφληση η οποία υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο χωρίς ο πιστωτικός φορέας να υποβάλλει κυρώσεις στον καταναλωτή. Επίσης ο πιστωτικός φορέας δύναται να απαιτήσει οποιαδήποτε διοικητικά έξοδα που έχουν να κάμουν με την πρόωρη εξόφληση τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα €100.

Το παρόν άρθρο έχει συνταχθεί εκ μέρους του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Consumer Programme (2014-2020).

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι Φορέας εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών