ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πως Γίνομαι Διαμεσολαβητής;

Θέλεις να γίνεις διαμεσολαβητής; Η διαδικασία είναι απλή – μάθε τα σχετικά πατώντας εδώ

Η χρήση της διαμεσολάβησης προς επίλυση διαφορών είναι γεγονός. Είναι δε, ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύονται οι διαφορές καταναλωτικής φύσης – αφού τα κύρια πλεονεκτήματα της είναι το χαμηλό κόστος και η αποτελεσματικότητα της επίλυσης διαφορών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή. Με την έξαρση του Κορωνοϊού, την καθυστέρηση στον τομέα της δικαιοσύνης καθώς και το μεγάλο κόστος επίλυσης διαφορών, η διαμεσολάβηση φαίνεται ότι είναι ο μελλοντικός τρόπος επίλυσης συγκρούσεων.

Για να μπορέσει κάποιος να γίνει διαμεσολαβητής θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο Νόμο. Σημειώνουμε ότι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις αφορούν όλα τα είδη διαμεσολαβήσεων (εκτός από τις διαμεσολαβήσεις οικογενειακών διαφορών για τις οποίες υπάρχει σχετική ειδική νομοθεσία).

Ο διαμεσολαβητής καταρχήν θα πρέπει να μην είναι δημόσιος υπάλληλος και να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης δεν θα πρέπει να βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία ή να στερείται της δικαιοπρακτικής του ικανότητας. Τέλος, θα πρέπει να έχει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εφόσον πληροί τα πιο πάνω προσόντα τότε, με την παρακολούθηση 40 ωρών προγράμματος εκπαίδευσης από πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μπορεί να εγγραφεί σε ένα ή και στα δύο Μητρώα που τηρεί το Υπουργείο αναλόγως. Το Cyprus Consumer Center for ADR κατέχει τη σχετική αδειοδότηση για εκπαίδευση διαμεσολαβητών.

Σε σχέση με καταναλωτικές διαφορές, ο Νόμος επιτάσσει ότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να κατέχει τις αναγκαίες δεξιότητες της δικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών καθώς και βασικές γνώσεις δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η εκπαίδευση τέτοιου προσώπου στο καταναλωτικό δίκαιο.

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι Φορέας εγκεκριμένος για παροχή του 40ωρου προγράμματος διαμεσολάβησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαίδευση στον τομέα της διαμεσολάβησης, στη διαχείριση συγκρούσεων και στις τεχνικές επικοινωνίας. Επίσης περιλαμβάνονται 6 προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, αξιολόγησης από τους εκπαιδευτές και η παροχή feedback.

Το πρόγραμμα παραδίδεται σε δύο Σαββατοκύριακα από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή.

Τα δύο Μητρώα είναι (1) το Μητρώο Διαμεσολαβητών Αστικών Υποθέσεων (Άλλων από Εμπορικών) και (2) το Μητρώο Διαμεσολαβητών Εμπορικών Υποθέσεων. Στο Μητρώο αστικών υποθέσεων ο διαμεσολαβητής μπορεί να εγγραφεί εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων και κάτοχος της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Στο Μητρώο εμπορικών υποθέσεων θα πρέπει το πρόσωπο να δύναται να εγγραφεί στο ΚΕΒΕ ή στο ΕΤΕΚ.

Εάν το πρόσωπο είναι δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων και εάν είναι κάτοχος της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, τότε για να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Εμπορικών Υποθέσεων δεν είναι αναγκαία η παρακολούθηση του 40ώρου προγράμματος διαμεσολάβησης. Σε σχέση με αστικές υποθέσεις είναι όμως αναγκαία η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ο οποίος παρέχει κατάρτιση σε διαμεσολαβητές είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Το Κέντρο είναι εγκεκριμένος Φορέας από την Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, εγκεκριμένο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγχρηματοδοτούμενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Consumer Programme (2014-2020).

Μάθε περισσότερα για το πως να γίνεις διαμεσολαβητής. 

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών