ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια η Διαδικασία και οι Προϋποθέσεις Καταχώρησης Καταναλωτικής Διαφοράς;

Το 2017 τέθηκε σε εφαρμογή ο περί Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 σύμφωνα με τον οποίο ένας καταναλωτής μπορεί να επιλύσει τις διαφορές του με μια επιχείρηση εντός 90 ημερών με δωρεάν ή συμβολικό κόστος. Η επίλυση της διαφοράς γίνεται μέσω Φορέα εγκεκριμένου από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και κοινοποιημένου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Τέτοιος Φορέας είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (www.adr.com.cy).

Λόγω του ότι η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι εκούσια διαδικασία, η επίλυση της διαφοράς βασίζεται στην καλή πίστη της επιχείρησης να προσέλθει με «καθαρά χέρια» με σκοπό να επιλύσει μια διαφορά με ένα καταναλωτή. Μπορείτε να δείτε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα www.adr.com.cy.

Ποιες διαφορές μπορεί να εξετάσει το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών;

Το Κέντρο μας μπορεί να εξετάσει οποιεσδήποτε Καταναλωτικές διαφορές. Καταναλωτικές διαφορές είναι διαφορές οι οποίες ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία και Καταναλωτή. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για αυτές τις διαφορές σε αυτό το σύνδεσμο.

Παραδείγματα τέτοιων διαφορών είναι τα ακόλουθα:

  1. Καταναλωτής αγόρασε αυτοκίνητο από έμπορο. Το αυτοκίνητο έχει ελαττώματα. Ο καταναλωτής μπορεί να καταχωρήσει παράπονο στο Φορέα μας με σκοπό επίλυσης της διαφοράς του.
  2. Τραπεζικό ίδρυμα υπερχρέωσε τον καταναλωτή ή αρνήθηκε να του ανοίξει λογαριασμό. Ο καταναλωτής μπορεί να καταχωρήσει παράπονο στο Φορέα μας με σκοπό επίλυσης της διαφοράς του.
  3. Καταναλωτής αγόρασε μέσω διαδικτύου μια τηλεόραση. Μετάνιωσε και θέλει να ασκήσει το δικαίωμα του να την επιστρέψει και να πάρει τα χρήματα του πίσω. Η επιχείρηση αρνείται. Ο καταναλωτής δικαιούται να καταχωρήσει παράπονο.

Για να είναι δυνατή η εξέταση κάποιου παραπόνου από το Κέντρο, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τους κανόνες διαδικασίας, αυτές είναι οι ακόλουθες:

  1. Όταν ο Καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον έμπορο προκειμένου να συζητήσει το παράπονο του και να επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν.
  2. Όταν η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλο παράπονο.
  3. Όταν η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί από άλλο Φορέα ή το Δικαστήριο
  4. Όταν ο Καταναλωτής δεν υπέβαλε παράπονο εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε παράπονο στον έμπορο.
  5. Όταν η εξέταση θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα.

Σε περίπτωση που ισχύει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω στοιχεία, τότε δυνατόν να μην αποδεχθούμε να προχωρήσουμε με περαιτέρω εξέταση του παραπόνου σας.

Το παρόν άρθρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Consumer Programme (2014-2020).

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών