ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια τα Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για Καταναλωτές;

Η διαμεσολάβηση στην Κύπρο σε σχέση με καταναλωτικές διαφορές, διέπεται από τον Ν.159(Ι)/2012 περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012 σε συνδυασμό με τον Ν.85(Ι)/2017, περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο του 2017.

Καταναλωτικές διαφορές είναι οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν μεταξύ ενός καταναλωτή και μιας επιχείρησης στα πλαίσια συμφωνίας πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Τέτοιες διαφορές σύμφωνα με το Νόμο, επιλύονται σε πρώτο στάδιο μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή και εάν αυτό δεν καταστεί κατορθωτό, επιλύονται μέσω Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – π.χ. μέσω του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

Μια από τις μεθόδους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, είναι και η διαμεσολάβηση.

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης ως μέθοδος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι ότι αποτελεί εύκολη, γρήγορη, χαμηλού κόστους και ποιοτική μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Η διαμεσολάβηση είναι εύκολη:

Η διαδικασία είναι εύκολη επειδή στη διαμεσολάβηση ο διακανονισμός – όπου αυτός προκύπτει, είναι φιλικός και δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Η διαδικασία δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να προσφερθούν δημιουργικές λύσεις οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να προσφερθούν από ένα δικαστήριο το οποίο εκδίδει αποφάσεις οι οποίες περιορίζονται από τους κανόνες της δικαστικής διαδικασίας.

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις όταν προσέλθουν σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης δεν είναι αναγκαίο να συμφωνήσουν με μια προτεινόμενη λύση, ούτε είναι αναγκαίο να την ακολουθήσουν.

Τέλος, δεν είναι αναγκαία η φυσική παρουσία του καταναλωτή και του εκπρόσωπου της επιχείρησης. Τα μέρη μπορούν να υποβάλουν τα οποιαδήποτε στοιχεία χωρίς να είναι παρόντα αυτοπροσώπως και η συνάντηση μπορεί να λάβει χώρα διαδικτυακά, μέσω zoom, skype, email ή μέσω της πλατφόρμας επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαμεσολάβηση είναι γρήγορη:Ο καταναλωτής ο οποίος έχει παράπονο από μια επιχείρηση, δεν χρειάζεται να περιμένει η διαφορά του να επιλυθεί από το Δικαστήριο, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή αξία μιας καταναλωτικής διαφοράς και του δυσανάλογου χρόνου και κόστους που απαιτεί η επίλυση της διαφοράς στο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το Νόμο μια καταναλωτική διαφορά η οποία παραπέμπεται σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για διαμεσολάβηση πρέπει να επιλύεται εντός 90 ημερών.

 Η διαμεσολάβηση έχει χαμηλό κόστος:

Αναφορικά με το κόστος, η διαδικασία της διαμεσολάβησης θα πρέπει να είναι προσιτή, ελκυστική και ολιγοδάπανη για τους καταναλωτές. Για αυτό το λόγο, το τίμημα που καταβάλλεται είναι χαμηλό. Σε σχέση με τις χρεώσεις μας, αυτές μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Η διαμεσολάβηση είναι ποιοτική:

Στις καταναλωτικές διαμεσολαβήσεις είναι απαραίτητο ο διαμεσολαβητής να έχει επαρκή γνώση νομικών θεμάτων για να διασφαλίζεται το επίπεδο της διαδικασίας προς όφελος των μερών.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε διαμεσολαβητές με το Κέντρο μας μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών