ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου λαμβάνουν αυξανόμενη προσοχή παγκοσμίως, τόσο από καταναλωτές όσο και από εμπόρους, ως εναλλακτική λύση στη χρήση μετρητών, επιταγών ή πιστωτικών καρτών. Λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην αγορά και με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των εμπόρων η Κυπριακή Δημοκρατία ενσωμάτωσε τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στην εθνική μας νομοθεσία.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος, ρυθμίζονται από τον:

α) περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του 2012 και τον

β) περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος του 2018 («ο περί της Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμος»)

Σύμφωνα με τον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του 2012, ηλεκτρονικό χρήμα σημαίνει νομισματική αξία αποθηκευμένη σε ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβανομένης της μαγνητικής μορφής. Ουσιαστικά, ο εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος εκδίδει, επί την παραλαβή χρηματικού ποσού, ηλεκτρονικό χρήμα ίσης ονομαστικής αξίας προς τον καταναλωτή. Κατ’ επέκταση ο καταναλωτής δύναται είτε να εξαργυρώσει το ηλεκτρονικό χρήμα είτε να το χρησιμοποιήσει για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών.

Περιπλέον, ο περί της Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμος ρυθμίζει τις απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης εκ μέρους των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών («Πάροχοι») προς τους καταναλωτές καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών. Μεταξύ άλλων, οι Πάροχοι οφείλουν να παρέχουν στον Καταναλωτή βασικές πληροφορίες για τις εκτελούμενες πράξεις πληρωμής χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Ομοίως, η συνακόλουθη ενημέρωση για τις πράξεις πληρωμής θα πρέπει επίσης να παρέχεται σε μηνιαία βάση ατελώς. Εντός των πλαισίων της πληροφόρησης συμπεριλαμβάνεται:

Α) ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης της συγκατάθεσης για την έναρξη εντολής πληρωμής.

Β) η μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης εντός της οποίας πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες πληρωμών.

Γ) όλες οι επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης στον πάροχο.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων του καταναλωτή και σύμφωνα με το άρθρο 98 του περί της Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου ο καταναλωτής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, επιτρέπεται να υποβάλλουν καταγγελίες, γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβάσεις των διατάξεων της Νομοθεσίας, στην Κεντρική Τράπεζα.

Επιπλέον, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών, υποχρεούνται εντός 15 ημερών, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντούν, σε έντυπη μορφή ή, εφόσον αυτό συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου και του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών («Χρήστη»), σε άλλο σταθερό μέσο, στις καταγγελίες των Χρηστών.

Εάν μετά από την προσπάθεια του Πάροχου να επιλύσει την διαφορά ο Χρήστης εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος τότε ο πρώτος υποχρεούται να ενημερώνει τον χρήστη τουλάχιστον για ένα φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι αρμόδιος για την επίλυση των διαφορών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Νομοθεσία. Επιπλέον, ο Πάροχος θα πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού.

Σημειώνεται ότι για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των Χρηστών και των Παρόχων και αφορούν δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις που απορρέουν από την Νομοθεσία, φορέας ο οποίος καλύπτει την επίλυση τέτοιων διαφορών είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

Το παρόν άρθρο έχει συνταχθεί εκ μέρους του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Consumer Programme (2014-2020).

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι Φορέας εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, και Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Related Articles

Οδηγία 12 – Οδηγία για Ελαττωματικά Προϊόντα (Οδηγία 85/374/ΕΟΚ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ KAI ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Οδηγία 11 – Χρονομεριστικές Μισθώσεις και Μακροπρόθεσμα Προϊόντα Διακοπών (Οδηγία 2008/122/ΕΚ)