ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΚΥΡΙΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ με τον κ. ΣΩΤΗΡΗ ΛΙΑΣΙΔΗ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διάρκειας – 12 ωρών

Διαδικτυακά Από την Άνεση του Σπιτιού σου

  από 17:00 – 20:00

Εγκεκριμένο για 12 CPDs από τον ΠΔΣ

Zoom Meetings Review | PCMag

>
0
Εκπαιδευόμενοι του Κέντρου
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για 12 CPDs

 • Διάρκεια 12 ώρες - από την άνεση του σπιτιού σου

Συνοπτικές Πληροφορίες του Προγράμματος Οικογενειακού Δικαίου – Πρακτική, Κύριες Διατάξεις και Νομολογία  

Κόστος συμμετοχής:

€150

ONLINE

12ώρες διδασκαλίας (εγκεκριμένο για 12 CPDs από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο)

Δευτέρα,Τρίτη,Τετάρτη, Πέμπτη 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά


 • Εγγραφή

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για το πρόγραμμα Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Πρακτική Εφαρμογή του Κυπριακού Κέντρου για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον να εκπαιδευτεί στα Προγράμματα Εκπαίδευσης που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση και να πληρώσει για τα σεμινάρια ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή σε πρόγραμμα του Κέντρου μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια διαιτησίας.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή τη συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και/ή την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης για μαθήματα διαιτησίας και/ή για να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαιτησίας, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 6 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου εκτός και εάν εγγραφείτε ως διαιτητής στο Κέντρο όπου και τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν για πέραν των 6 ετών μέχρι τη στιγμή που θα αποσύρετε την εγγραφή σας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι Προγράμματος

 1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία.
 2. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 3. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD

A/C Number: 357030494887

SWIFT(BIC): BCYPCY2N

Bank:  Bank of Cyprus

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α) ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ημερ: 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Στα πλαίσια αυτής της διάλεξης:

 • θα αναλυθούν οι βασικότερες διατάξεις του Νόμου (Ν. 216/90) που καλύπτουν το υπό συζήτηση θέμα
 • θα γίνεται, παράλληλα, αναφορά  στο πώς τα Κυπριακά Δικαστήρια (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) ερμηνεύουν αυτές τις διατάξεις
 • θα εξεταστεί το περιεχόμενο διάφορων όρων που αφορούν σε πτυχές της γονικής μέριμνας
 • θα προσδιοριστούν τα πρόσωπα που μπορεί να φέρονται ως διάδικοι στη δικαστική διαδικασία
 • θα επεξηγηθούν οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ευημερίας και ο ρόλος του στην υποβοήθηση του Δικαστηρίου για τη διαμόρφωση της δικαστικής απόφασης
 • θα γίνει αναφορά στο δικαίωμα του παιδιού να εκφέρει την άποψή του σε θέματα που το αφορούν
 • θα καταδειχθούν οι επιπτώσεις που θα έχει ο γονέας ο οποίος παραλείπει να ασκήσει, κατά ορθό τρόπο, το δικαίωμα για γονική μέριμνα
 • θα υποδειχθεί η ορθή δικογράφηση των ισχυρισμών που ο δικηγόρος (του ενάγοντος ή του εναγόμενου) θα προβάλει στο δικόγραφό του
 • θα απαριθμηθούν, κατά ενδεικτικό τρόπο, οι παράγοντες που το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη για την επίλυση επί μέρους θεμάτων που αφορούν στη γονική μέριμνα
 • θα επισημανθεί το πότε ένα διάταγμα γονικής μέριμνας μπορεί να τύχει τροποποίησης
 • θα επιχειρηθεί η μετουσίωση του σχετικού νομικού πλαισίου, από τη θεωρία στην πράξη, για καλύτερη κατανόηση του δικαίου  που διέπει τη γονική μέριμνα
 • θα συζητηθεί ο τρόπος καταγραφής ενός διατάγματος και οι συνέπειες από την παραβίασή του
 • θα γίνει, ακροθιγώς, παραπομπή στο πώς το αλλοδαπό/διεθνές δίκαιο αντιμετωπίζει θέματα γονικής μέριμνας

Β) ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ημερ: 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Κάτω από αυτή την ενότητα :

 • θα παρατεθεί το νομικό πλαίσιο που διέπει το θέμα της διατροφής ανηλίκων
 • θα υποδειχθούν τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων και ποιος μπορεί να ενάγει για διατροφή ανηλίκου
 • θα εξηγηθεί ο τρόπος κατά τον οποίο ενεργεί το Δικαστήριο για τον καταμερισμό της συνεισφοράς στη κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων και πώς λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα που αφορούν τα παιδιά
 • θα σκιαγραφηθεί το πλαίσιο των σχετικών κονδυλίων και η προσέγγιση του Δικαστηρίου ως προς την αποδεκτότητά τους
 • θα αναπτυχθεί ο τρόπος της ορθής δικογράφησης των κονδυλίων
 • θα υποδειχθεί πως μπορεί ένα διάταγμά διατροφής  να τροποποιηθεί
 • θα γίνει αναφορά στην  ¨αυτόματη αύξηση¨ και στον τρόπο που θα την υπερασπιστεί ο εναγόμενος
 • θα υποδειχθεί τι το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη του στον καθορισμό της έναρξης του διατάγματος
 • θα επισημανθεί ο τρόπος εκτέλεση του διατάγματος διατροφής
 • θα εξηγηθεί πότε τερματίζεται η υποχρέωση για καταβολή διατροφής
 • θα παρατεθεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη διατροφή ενηλίκου τέκνου
 • θα εξηγηθούν οι προϋποθέσεις για έκδοση σχετικού διατάγματος διατροφής
 • θα υποδειχθούν σχετικές υπερασπίσεις του εναγόμενου γονέα
 • θα τεθούν οι παράμετροι για τερματισμό της υποχρέωσης καταβολής διατροφής
 • θα εξεταστεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη διατροφή συζύγου
 • θα επισημανθεί ο τρόπος στοιχειοθέτησης του αγώγιμου δικαιώματος
 • θα καταδειχθούν υπερασπίσεις που μπορεί να εγείρετε ως δικηγόροι του εναγόμενου συζύγου
 • θα υποδειχθεί τι θα πρέπει να τεθεί στο Δικαστήριο από τους δικηγόρους αναφορικά με την έναρξη του διατάγματος διατροφής
 • θα συζητηθούν οι τρόποι διαφοροποίησης του ποσού της διατροφής
 • θα απαριθμηθούν οι προϋποθέσεις για την προώθηση αξίωσης διατροφής πρώην συζύγου κατά του πρώην συζύγου του
 • θα εξεταστούν οι λόγοι τερματισμού της διατροφής
 • θα γίνει αναφορά στην προσέγγιση και ερμηνεία των διάφορων σχετικών διατάξεων από τα Δικαστήρια

Γ) ΓΑΜΟΣ/ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Ημερ: 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Κάτω από αυτή την ενότητα:

 • θα παρατεθεί το δίκαιο (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί πρόσφατα) που ρυθμίζει τα όσα αφορούν την τέλεση γάμου και του διαζυγίου
 • θα επισημανθούν τυχόν διαφορές μεταξύ πολιτικού και θρησκευτικού γάμου και πολιτικής συμβίωσης
 • θα γίνει εκτενής αναφορά στους ελαττωματικούς γάμους και κατά πόσο μπορεί να αρθεί η ελαττωματικότητά τους
 • θα υποδειχθεί ποιος και πότε μπορεί να επικαλεστεί  και να προσβάλει την ελαττωματικότητα ενός γάμου
 • θα επισημανθεί η νομική κατάσταση των παιδιών που γεννιούνται μέσα από ένα ελαττωματικό γάμο
 • θα εξηγηθεί το νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθηθεί πριν την καταχώρηση αίτησης για λύση θρησκευτικού γάμου
 • θα γίνει παράθεση των λόγων διαζυγίου που μπορεί να επικαλεστεί κάποιος
 • θα επιχειρηθεί η παρουσίαση του τρόπου για την επιτυχία αίτησης για συναινετικό διαζύγιο και των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρχουν
 • θα τεθεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου να επιληφθεί αίτησης για λύση του γάμου
 • θα επεξηγηθούν οι επιπτώσεις που επέρχονται ένεκα της λύσης του γάμου
 • θα παρατεθεί ο τρόπος αναγνώρισης ενός αλλοδαπού διαζυγίου στην Κύπρο
 • θα γίνει παραπομπή σε σχετική νομολογία (ημεδαπών και αλλοδαπών) όπου αυτό κριθεί απαραίτητο

Δ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

Ημερ: 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Σε αυτή τη διάλεξη:

 • θα γίνει αναφορά σε ιδιάζον δίκαιο που αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
 • θα υποδειχθούν οι τυπικές προϋποθέσεις για την προσφυγή στο Δικαστήριο για επίλυση περιουσιακών διαφορών
 • θα καταδειχθούν οι σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη θεμελίωση αξίωσης επί περιουσιακών διαφορών
 • θα παρατεθούν ποια περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται του διαμοιρασμού
 • θα εξηγηθεί πώς γίνεται ο υπολογισμός της συνεισφοράς του ενός συζύγου στην περιουσία του άλλου
 • θα οροθετηθεί η έννοια της συνεισφοράς
 • θα επεξηγηθεί πώς και πότε μπορεί να γίνει επίκληση του τεκμηρίου του 1/3
 • θα επισημανθούν οι επιπτώσεις από τυχόν συμφωνία μεταξύ των συζύγων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία
 • θα γίνει αναφορά στους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσετε ως δικηγόροι για να αποκάλυψει στο Δικαστήριο η άλλη πλευρά τα περιουσιακά της στοιχεία
 • θα γίνει παραπομπή στη διαδικασία που θα ακολουθήσετε ως δικηγόροι  σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση από την άλλη πλευρά για αποκάλυψη
 • θα γίνει αναφορά στη συνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων του Νόμου
 • θα υποδειχθούν ειδικότερα θέματα που θα είναι επωφελή για τους πελάτες σας
 • θα υποδειχθεί ο τρόπος σύνταξης μιας συμφωνίας/ διατάγματος για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην εκτέλεση
 • θα οροθετηθούν τα πλαίσια της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου

Yes check.svg Ψυχολόγους ή κατόχους αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος στη ψυχολογία καθώς και

Yes check.svg Επαγγελματίες κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος στην κοινωνική εργασία.

Εκπαιδευτές

Σωτήρης Λιασίδης
Ο Σωτήρης Λιασίδης είναι τέως Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου έχοντας ασκήσει το δικαστικό λειτούργημα για 30 χρόνια. Έχει εκδώσει σειρά συγγραμμάτων που αφορούν τόσο το Οικογενειακό Δίκαιο όσο και άλλους τομείς του δικαίου. Έχει διατελέσει λέκτορας και εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου και έδωσε αρκετές διαλέξεις επί θεμάτων Οικογενειακού δικαίου. Παρακολούθησε διάφορα συνέδρια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για θέματα οικογενειακού και Ευρωπαϊκού δικαίου συμπεριλαμβανομένου και συνεδρίου για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις. Συμμετείχε επίσης ως εμπειρογνώμονας στην ετοιμασία του διαδικτυακού προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα Family Law and Human Rights. Έχει, περεταίρω, συγγράψει αρκετά άρθρα που αφορούν, πρωτίστως, το Οικογενειακό δίκαιο, είναι ο εκδότης του περιοδικού «Επιθεώρηση Οικ. Δικαίου» και συμμετείχε στις συζητήσεις της Επιτροπής Νομικών της Βουλής για την ετοιμασία του Νόμου για τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές.
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι δικηγόρος και μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών και εγκεκριμένος εκπαιδευτής ενηλίκων της ΑΝΑΔ. Ο Ευριπίδης είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και ασχολείται εκτεταμένα στους τομείς της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών περιλαμβανομένων των οικογενειακών διαφορών. Τα τελευταία 11 έτη διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει με την ομάδα του πέραν των 400 διαμεσολαβητών στην Κύπρο και από το 2022 είναι ιδυρτικό μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Κύπρου.

Διαλέξεις στο Οικογενειακό Δίκαιο, σε 4 απογεύματα!

Σεμινάρια θα παραδοθούν 

ONLINE

Μέγιστος αριθμός LIVE συμμετέχοντων: 28 άτομα

Το σεμινάριο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για όσους θα παρακολουθήσουν Live την εκπαίδευση προσφέρονται Γεύματα, Καφές και Σνακ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών