ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

18 ώρες διδασκαλίας (Ελληνικά)

15 CPD

ONLINE

Κόστος συμμετοχής:

€200 σε Μέλη του ΠΔΣ

*Κανονική Τιμή €300

Τρίτη, Τετάρτη Πέμπτη   (17:00 – 20:15) 


 • Εγγραφή

Εγγραφή

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για τα σεμινάρια του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον για τα σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή στα σεμινάρια του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευόμενο και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος και/ή να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) και το Άρθρο 6(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στα σεμινάρια, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό μητρώου δικηγόρου εάν το πρόσωπο είναι δικηγόρος καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 9 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ*

ONLINE

15 CPDs – Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τρίτη, Τετάρτη Πέμπτη 

Zoom Meetings Review | PCMag

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Γενικά για τους Θεσμούς
 • Προϊστορία εφαρμογής των Νέων Θεσμών
 • Τι αλλάζει;
 • Η φιλοσοφία
 • Πρωταρχικός σκοπός

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Προδικαστηριακά Πρωτοκόλλα
 • Εξουσίες Δικαστηρίου σε σχέση με τη διαχείριση Υποθέσεων
 • Case Management

ΠΕΜΠΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Έναρξη Δικαστικής Διαδικασίας
 • Έντυπα: Απαίτηση, Υπεράσπιση, Απάντηση, Ανταπαίτηση, Πρόσθετη Απαίτηση
 • Έννοιες
 • Δικόγραφα, Παραδοχές, Διάδικοι
 • Δηλώσεις Αλήθειας
 • Επίδοση
 • Εμφάνιση

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Διακοπή
 • Αμφισβήτηση Δικαιοδοσίας Δικαστηρίου
 • Εναλλακτική Διαδικασία για απαιτήσεις
 • Μικρές Απαιτήσεις
 • Συνήθεις Απαιτήσεις

ΤΡΙΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Απόφαση Ερήμην
 • Παραμερισμός
 • Διαφοροποίηση
 • Απόφασης ερήμην
 • Συνοπτική Απόφαση
 • Τροποποίηση
 • Ενδιάμεσες θεραπείες
 • Αιτήσεις: Αποκάλυψη, επιθεώρηση/προσαγωγή εγγράφων, πληρωμή στο δικαστήριο
 • Κανόνες έκδοσης δικαστικών διαταγμάτων

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Μαρτυρία
 • Πρόταση Διακανονισμού
 • Έξοδα
 • Εμπειρογνώμονες
 • Ακροάσεις
 • Αποφάσεις
 • Διατάγματα
 • Έξοδα
 • Εκτέλεση
 • Εφέσεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου

Yes check.svg Ακαδημαϊκούς 

Yes check.svg Νομικούς Συμβούλους

Yes check.svg Οποιοδήποτε πρόσωπο ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις στους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας

Εκπαιδεύτριες

Θεανώ Μαυρομουστάκη
Η Θεανώ είναι Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και προϊστάμενη του τομέα ιδιωτικού δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Διετέλεσε εμπειρογνώμονας της Κύπρου στις ομάδες εργασίας της Ε.Ε. για δικονομικά ζητήματα και είναι το σημείο επαφής της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Είναι μέλος της επιτροπής θεσμών που μελέτησε και συνέταξε τους νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας σε συνεργασία με την ομάδα Dyson και το Συμβούλιο της Ευρώπης (υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου). Η Θεανώ είναι επίσης μέλος της Μόνιμης Επιτροπής θεσμών (υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου) και εκπαιδεύτρια στα σχετικά σεμινάρια του ΠΔΣ (αφού έτυχε εκπαίδευσης από Βρεττανούς εμπειρογνώμονες). Η Θεανώ είναι επίσης εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου σε θέματα πολιτικής δικονομίας και έχει διδάξει Πολιτική Δικονομία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας των δικαστηρίων (υπό της Υπουργού Δικαιοσύνης)
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής, δικηγόρος-διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Lancaster με θέμα τη προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, το οποίο είναι δικονομικό δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται επίσης στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων διεθνών δημοσιεύσεων, το 2019 έχει δημοσιεύσει το βιβλίο "Consumer protection, automated shopping platforms and EU law" με τον διεθνούς φήμης έκδοτη Routledge ενώ το 2021, έχει δημοσιεύσει (μαζί με τον Αχιλλέα Αιμιλιανίδη) το μόνο βιβλίο στην Αγγλική γλώσσα επί του Κυπριακού Αστικού Δικαίου. Είναι αναγνωρισμένη από την ΑΝΑΔ ως 'διακεκριμένη εμπειρογνώμονας' σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων στο τομέα δικαίου προστασίας καταναλωτή, μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζει την Ευρωπαική Επιτροπή στο τομέα του Online Platform Economy καθώς μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υποστήριξης του Ευρωπαικού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, επίσημου Οργάνου της ΕΕ στον αντίστοιχο τομέα. Έχει συμμετάσχει σε επερχόμενη έκδοση συγγράμματος επί των νέων Θεσμών της Πολιτικής Δικονομίας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών