ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διάρκειας – 14 ωρών

Διαδικτυακά Από την Άνεση του Σπιτιού σου

 από 17:00 – 20:45

Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ!

Εγκεκριμένο για 14 CPDs από τον ΠΔΣ

Zoom Meetings Review | PCMag

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Εδώ

>
0
Εκπαιδευόμενοι του Κέντρου
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

 • Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για 14 CPDs

 • Διάρκεια 14 ώρες - από την άνεση του σπιτιού σου

Συνοπτικές Πληροφορίες του Προγράμματος Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Πρακτική Εφαρμογή

Κόστος συμμετοχής:

€190

ONLINE

14 ώρες διδασκαλίας (εγκεκριμένο για 14 CPDs από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο)

Τρίτη,Τετάρτη,Πέμπτη,Παρασκευή Απόγευμα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά


 • Εγγραφή

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Πρακτική Εφαρμογή

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για το πρόγραμμα Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Πρακτική Εφαρμογή του Κυπριακού Κέντρου για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον να εκπαιδευτεί στα Προγράμματα Εκπαίδευσης που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση και να πληρώσει για τα σεμινάρια ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή σε πρόγραμμα του Κέντρου μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια διαιτησίας.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή τη συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και/ή την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης για μαθήματα διαιτησίας και/ή για να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαιτησίας, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 6 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου εκτός και εάν εγγραφείτε ως διαιτητής στο Κέντρο όπου και τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν για πέραν των 6 ετών μέχρι τη στιγμή που θα αποσύρετε την εγγραφή σας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι Προγράμματος

 1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία.
 2. Η κανονική τιμή του προγράμματος είναι €470. Για δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ στοιχίζει €190. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 3. Ολοκληρωμένη θεωρείται η εγγραφή, εφόσον έχει καταβληθεί όλο το κόστος εγγραφής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να αποστείλετε με τους παραπάνω τρόπους (υπό 1) και την σχετική τραπεζική κατάθεση. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής εκ μέρους ενδιαφερόμενου/-ης έως και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό αφαιρουμένου ποσού €100 για διοικητικά έξοδα. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής ενδιαφερόμενου/-ης κατά την τελευταία εβδομάδα προ της έναρξης του προγράμματος, επιστρέφεται το ήμισυ του καταβληθέντος ποσού.
 4. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD

A/C Number: 357030494887

SWIFT(BIC): BCYPCY2N

Bank:  Bank of Cyprus

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας

Έχουμε Εκπαιδεύσει Πρόσωπα από τις πιο Κάτω Εταιρείες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη κατάρτισης προσώπων από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Με βάση τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ, είναι αναγκαία η εκπαίδευση στελεχών των οργανισμών στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων αλλά και εργαλείων για την εφαρμογή του Κανονισμού.

Αριθμός στελεχών έχει αποκτήσει γνώσεις για τις βασικές πρόνοιες του Κανονισμού από εισαγωγικά σεμινάρια. Υπάρχει όμως η ανάγκη σε στελέχη, που ήδη έχουν ή θα αναλάβουν σημαντικούς ρόλους στην υλοποίηση του Κανονισμού εντός των οργανισμών τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση και περισσότερες δεξιότητες στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και ιδιωτικότητας. Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αφορά τέτοια στελέχη που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στις πρόνοιες του Κανονισμού μέσω μιας πρακτικής προσέγγισης στα θέματα εφαρμογής του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη,  17:00 – 20:45

 • Εισαγωγή στον ΓΚΠΔ
 • Ορισμοί, βασικές αρχές προστασίας δεδομένων και βασικά δικαιώματα.
 • Απλά και Ευαίσθητα Δεδομένα: Προϋποθέσεις Νομιμότητας & Επεξεργασίας.
 • Τα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων.
 • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, ο Εκτελών την Επεξεργασία και ο DPO και οι ρόλοι αυτών.
 • Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Τετάρτη, 17:00 – 20:45

 • Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την νομολογία και πότε αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση αναγνώρισης απλών και ευαίσθητων δεδομένων.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση εφαρμογής των προϋποθέσεων νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να προβαίνει μια επιχείρηση.

Πέμπτη , 17:00 – 20:45

 • Εκτίμηση Αντικτύπου.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση χρήσης εργαλείου εκπόνησης εκτίμησης αντικτύπου.
 • Πολιτική Ασφαλείας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές.
 • Αξιολόγηση μιας Παράβασης.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση αξιολόγησης μιας παράβασης.

Παρασκευή , 17:00 – 20:45

 • Τι είναι το Αρχείο Δραστηριοτήτων και η Ετοιμασία του Αρχείου Δραστηριοτήτων.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση συμπλήρωσης αρχείου δραστηριοτήτων.
 • Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση κατάρτισης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους ή Νομικούς Συμβούλους

Yes check.svg Διοικητικά Στελέχη & στελέχη ανωτάτου επιπέδου (CEOs, CFOs, COOs, CIOs, CTOs, CMOs)

Yes check.svg Υπεύθυνους Προσωπικών Δεδομένων (DPOs) & υποψηφίους για την θέση αυτή

Yes check.svg Ανώτερα στελέχη σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία, κλπ

Yes check.svg Λειτουργούς Συμμόρφωσης (Compliance Officers)

Εκπαιδευτές

Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής, δικηγόρος-διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Lancaster με θέμα τη προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται επίσης στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων διεθνών δημοσιεύσεων, το 2019 έχει δημοσιεύσει το βιβλίο "Consumer protection, automated shopping platforms and EU law" με τον διεθνούς φήμης έκδοτη Routledge. Είναι αναγνωρισμένη από την ΑΝΑΔ ως 'διακεκριμένη εμπειρογνώμονας' σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων στο τομέα δικαίου προστασίας καταναλωτή, μέλος την Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζει την Ευρωπαική Επιτροπή στο τομέα του Online Platform Economy καθώς μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υποστήριξης του Ευρωπαικού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, επίσημου Οργάνου της ΕΕ στον αντίστοιχο τομέα.
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και ιδρυτής του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαιτησίας και διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και ήταν επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γίνει αναφορά στο έργο του από διάφορα συγγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα σε απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το 2021 έχει επιλεγεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα για επίλυση διαφορών με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 και ασχολείται ενεργά στον τομέα της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

Φωτογραφίες από προηγούμενα Σεμινάρια του Κέντρου

Τι Λένε οι Εκπαιδευόμενοι για το Πρόγραμμα αυτό;

Βρήκα το πρόγραμμα πολύ χρήσιμο και βοηθητικό. Το περιεχόμενό του κάλυπτε εβρή φάσμα του Κανονισμού και της πρακτικής εφαρμογής του, με πολύ εύστοχες ασκήσεις και παραδείγματα. Επίσης, ήταν πλήρως κατανοητό και χρήσημο για όλα τα επίπεδα ατόμων (ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάρτησης). Οι εκπαιδευτές ήταν άψογοι, βοηθητικοί και πολύ προσεγγίσιμοι. Το συστήνω ανεπιφύλακτα! Σας ευχαριστούμε.

– Αντωνία Μονογυιού

Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που αναλύει διάφορες πτυχές της πρακτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ, με άψογη οργάνωση, με ιδιαίτερα βοηθητικό και κατατοπιστικό περιεχόμενο και ευχάριστη μετάδοση γνώσεων δια της ανταλλαγής απόψεων.

– Παρασκευάς Καύκαρος

Εξαιρετικό πρόγραμμα και πολύ διαφωτιστικό σε σχέση και με νέες κατευθυντήριες γραμμές. Είναι ότι χρειάζεται ένας DPO ή ένας σύμβουλος για να επιτύχει σωστή κατάρτιση. Η πρακτική εφαρμογή ήταν περισσότερό από ικανοποιητική!

– Στελλα Αναστάση

Εξαιρετική παρουσίαση! Το πρόγραμμα ήταν ολοκληρωμένο, ξεκάθαρο και απολύτως διαφωτιστικό.

– Ιωάννα Σολώμου

Εκπαίδευση στο GDPR, σε 4 απογεύματα!

Σεμινάρια θα παραδοθούν 

ONLINE

Μέγιστος αριθμός LIVE συμμετέχοντων: 28 άτομα

Το σεμινάριο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για όσους θα παρακολουθήσουν Live την εκπαίδευση προσφέρονται Γεύματα, Καφές και Σνακ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών