ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εκτελεστότητα Συμφωνίας Συμβιβασμού που προκύπτει από Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης είναι η εκτελεστότητα της συμφωνίας συμβιβασμού όπου αυτή προκύπτει από μια επιτυχή διαμεσολάβηση. Η εκτελεστότητα της συμφωνίας είναι ουσιαστικά η δυνατότητα εκτέλεσης της συμφωνίας χωρίς να είναι αναγκαία η καταχώρηση αγωγής.

Η διαμεσολάβηση στην Κύπρο για θέματα αστικών υποθέσεων διέπεται από τον περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012) και για τις οικογενειακές υποθέσεις από τον  περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμο του 2019 (Ν. 62(I)/2019).

Για να είναι δυνατή η εκτελεστότητα συμφωνίας συμβιβασμού θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

  1. Η συμφωνία συμβιβασμού να είναι το αποτέλεσμα διαμεσολάβησης. Δηλαδή, μιας διαρθρωμένης διαδικασίας, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.
  2. Η συμφωνία συμβιβασμού να κατατεθεί στο δικαστήριο από κοινού από τα μέρη ή από ένα εκ των μερών με τη ρητή συγκατάθεση των υπολοίπων μερών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί και μέσω της συμφωνίας συμβιβασμού.

Πότε Προκύπτει το θέμα Εκτέλεσης Συμφωνίας Συμβιβασμού;

Το θέμα εκτέλεσης συμφωνίας συμβιβασμού θα προκύψει όταν ένα από τα μέρη παραβεί τη συμφωνία. Η εγγραφή της συμφωνίας στο Δικαστήριο μπορεί να γίνει είτε πριν την παράβαση είτε μετά.

Πως Εκτελείται η Συμφωνία Συμβιβασμού στην Κύπρο;

Εφόσον πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις, το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται τέτοια συμφωνία στην Κύπρο.

Οι Νομοθεσίες που αφορούν τη διαμεσολάβηση δεν αναφέρονται στη διαδικασία εγγραφής και εκτέλεσης της συμφωνίας συμβιβασμού στο Δικαστήριο. Δεδομένης όμως της εμπιστευτικότητας που διέπει την όλη διαδικασία της διαμεσολάβησης καθώς και τη συμφωνίας συμβιβασμού, η εγγραφή είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να τύχει συγκεκριμένου χειρισμού.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις εγγραφής και εκτέλεσης της συμφωνίας συμβιβασμού. Όπου η διαμεσολάβηση καταλήγει σε συμφωνία συμβιβασμού ενώ υπάρχει καταχωρημένη αγωγή και όπου δεν υπάρχει καταχωρημένη αγωγή.

  • Όπου Υπάρχει Καταχωρημένη Αγωγή

Σε περίπτωση που υπάρχει καταχωρημένη αγωγή, η συμφωνία συμβιβασμού μπορεί να εκτελεστεί με διάταγμα τύπου «Tomlin». Αυτό το διάταγμα έχει καθιερωθεί στην Αγγλία και το όνομα του προέρχεται από τον Δικαστή Τόμλιν ο οποίος το έθεσε σε εφαρμογή στην υπόθεση Dashwood v Dashwood [1927] WN 276.

Με βάση το διάταγμα αυτό, η αίτηση για εκτέλεση της συμφωνίας συμβιβασμού καταχωρείται στα πλαίσια της αγωγής. Με βάση τη συγκεκριμένη αίτηση, ο διάδικος αιτείται την αναστολή της διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συμβιβασμού η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα του Διατάγματος το οποίο επιζητείται.

Σε περίπτωση παράβασης της Συμφωνίας Συμβιβασμού, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να αιτηθεί από το Δικαστήριο την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας χωρίς να εγείρει άλλη αγωγή.

  • Όπου δεν υπάρχει καταχωρημένη αγωγή

Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καταχωρημένη αγωγή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομολογία στην Κύπρο ή στην Αγγλία, αλλά σχετική καθοδήγηση μπορεί να αντληθεί από τους Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας της Αγγλίας (CPR) (βλ Κανόνα 78.24 και σχετικό Practice Direction)

Αρχικά θα πρέπει να καταχωρηθεί Πρωτογενής Αίτηση στο Δικαστήριο στη βάση του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012) ή τον  περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμο του 2019 (Ν. 62(I)/2019). Η Αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αιτητικό για εγγραφή και εκτέλεση της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ των μερών.

H Αίτηση συνοδεύεται από ένορκη δήλωση με συνημμένη τη συμφωνία συμβιβασμού μαζί με απόδειξη της συγκατάθεσης που απαιτείται για εγγραφή και εκτέλεση της εν λόγω συμφωνίας.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται η όροι της συγκεκριμένης συμφωνίας τότε το μέρος που επιθυμεί την εκτέλεση της συμφωνίας μπορεί να προχωρήσει με αίτηση για εκτέλεση της στα πλαίσια της Πρωτογενούς αυτής Αίτησης.

Εμπιστευτικότητα και Εγγραφή και Εκτέλεση της Συμφωνίας Συμβιβασμού

Με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, οι αιτήσεις εγγραφής και εκτέλεσης, θα πρέπει να συνοδεύονται με λεκτικό ότι δεν είναι δυνατή η επισκόπηση/έρευνα του φακέλου από μη διάδικο χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δικαστηρίου.

Όπου υπάρχει η ρητή συγκατάθεση για κατάθεση της συμφωνίας συμβιβασμού στο Δικαστήριο, τότε το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει το Διάταγμα μονομερώς εκτός όταν μέρος της συμφωνίας δεν είναι μέρος της Αίτησης, οπόταν και η Αίτηση θα πρέπει να επιδίδεται.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης Χατζηνέστορος είναι δικηγόρος και διαμεσολαβητής. Είναι ο ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for ADR και μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Επίσης διδάσκει εμπορικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διαμεσολάβηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College London. Αποφοίτησε με Distinction. Ακολούθως ολοκλήρωσε με επιτυχία το επαγγελματικό δίπλωμα Advanced Diploma of International Taxation του Chartered Institute of Taxation και στη συνέχεια έγινε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Ο Ευριπίδης έχει συγγράψει το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και έχει αρθρογραφήσει σε διάφορους τομείς δικαίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία και έχει γίνει αναφορά στα συγγράμματα του από νομικές εκδόσεις στην Αγγλία όπως το Lee Roach, Card & James Business Law (2016, Oxford University Press), Stefan H.C. Lo, In Search of Corporate Accountability: Liabilities of Corporate Participants, (2015, Cambridge Scholars Publishing) και Thomas B. Courtney and Daibhi O’ Leary, The Law of Companies (2016, Bloomsbury Publishing).