ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δικαιώματα Καταναλωτή σε Συμβάσεις Δανείου – Καταναλωτικής Πίστης

Συγκεκριμένα δικαιώματα καταναλωτή σε συμβάσεις δανείου κάτω των 75,000 Ευρώ

Όπου μια σύμβαση πίστωσης (δηλαδή δανείου) μεταξύ καταναλωτή και πιστωτικού φορέα αφορά συνολικό ποσό πίστωσης μεταξύ €200 και €75,000 αυτή καλύπτεται από τον Ν.106(Ι)/2010 περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης.

Ο πιο πάνω Νόμος περιέχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις πληροφόρησης των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τον καταναλωτή οι οποίες θα πρέπει να περιέχονται σε διαφήμιση πριν και μετά από τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή. Επίσης ο Νόμος περιέχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή.

Σε σχέση με διαφημίσεις, θα πρέπει για παράδειγμα ο πιστωτικός Φορέας να αναφέρει το συνολικό ποσό της πίστωσης, το χρεωστικό επιτόκιο, το ΣΕΠΕ καθώς και τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης.

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, πιστωτικός φορέας θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστης όπως είναι τα στοιχεία ταυτότητας του πιστωτικού φορέα, βασικά χαρακτηριστικά του πιστωτικού προϊόντος και το κόστος της πίστωσης.

Σύμφωνα με το Νόμο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας, εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή βάσει επαρκών στοιχείων που λαμβάνονται κατά περίπτωση από τον καταναλωτή και έρευνας σε κατάλληλη βάση δεδομένων.

Σε περίπτωση παραπόνου από καταναλωτή προς επιχείρηση αναφορικά με σύμβαση που έχει με μια επιχείρηση, ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

Η σύμβαση πίστωσης θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και ο καταναλωτής θα πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο της. Οι πληροφορίες που θα πρέπει να περιέχονται στη σύμβαση πίστωσης είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: ο τύπος της πίστωσης, τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, η διάρκεια της πίστωσης, το συνολικό ποσό της πίστωσης, το ΣΕΠΕ, ο αριθμός και περιοδικότητα των καταβολών, το επιτόκιο υπερημερίας, ενημέρωση σε σχέση με τα συμβολαιογραφικά τέλη, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας.

Δύο σημαντικά δικαιώματα που παρέχονται στον καταναλωτή σε περίπτωση σύμβασης πίστωσης που καλύπτεται από τον πιο πάνω Νόμο είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης καθώς και το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης τους δανείου.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πίστωσης εντός 14 ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή παραλαβής των όρων της σύμβασης και των πληροφοριών αυτής. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί όποτε επιθυμεί εντός 14 ημερών να ακυρώσει τη σύμβαση.

Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν η ειδοποίηση, εφόσον έχει υποβληθεί εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου που τίθεται στη διάθεση του πιστωτικού φορέα και στο οποίο ο τελευταίος έχει πρόσβαση, αποσταλεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας και να καταβάλει στον πιστωτικό φορέα το κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους τόκους επί του κεφαλαίου αυτού από την ημερομηνία ανάληψης της πίστωσης μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του κεφαλαίου στον πιστωτικό φορέα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης στον πιστωτικό φορέα.

Ο πιστωτικός φορέας δεν δικαιούται άλλης αποζημίωσης από τον καταναλωτή στην περίπτωση υπαναχώρησης, εκτός της αποζημίωσης για μη επιστρεφόμενα τέλη τα οποία κατέβαλε ο πιστωτικός φορέας σε οιαδήποτε δημόσια διοικητική υπηρεσία.

Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης

Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό, ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζημίωση μόνο για τα ενδεχόμενα έξοδα που έχουν  άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση της πίστωσης υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει καθορισθεί το χρεωστικό επιτόκιο. Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του τιμήματος της πίστωσης που εξοφλήθηκε πρόωρα δεδομένου ότι απομένει πέραν του έτους πριν τη συμφωνηθείσα λήξη της πίστωσης. Εάν δεν υπερβαίνει το έτος η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0.5% του τιμήματος της πίστωσης που εξοφλήθηκε πρόωρα.

Το παρόν άρθρο έχει συνταχθεί εκ μέρους του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Consumer Programme (2014-2020).

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι Φορέας εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών