ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δικαιώματα των Καταναλωτών σε Σχέση με Ταξίδια και Διακοπές.

Μάθετε τα ταξιδιωτικά σας δικαιώματα μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα ή ταξιδιωτικού πράκτορα.

Όταν ένας ταξιδιώτης αγοράζει ένα ταξιδιωτικό πακέτο από ταξιδιωτικό πράκτορα, πωλητή ή πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών, προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302.

Τι είναι το ταξιδιωτικό πακέτο;

Ένα ταξιδιωτικό πακέτο είναι ένας συνδυασμός τουλάχιστον 2 διαφορετικών τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών. Καλύπτει περιπτώσεις όπου η αγορά πραγματοποιείται μέσω ιστότοπου που συνδυάζει την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Η ταξιδιωτική υπηρεσία περιλαμβάνει μεταφορά επιβατών, διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτου κ.λπ.

Επομένως, όταν, για παράδειγμα, ένας ταξιδιωτικός πράκτορας πωλεί ένα ταξίδι σε άλλον διοργανωτή που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχείο, αυτό το συμβόλαιο θεωρείται ταξιδιωτικό συμβόλαιο και ο καταναλωτής, με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις, προστατεύεται από την παρούσα οδηγία.

Δικαιώματα καταναλωτή

1) Πληροφορίες

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή τον πωλητή σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, την τιμή του πακέτου, τους φόρους, τις χρεώσεις και άλλα κόστη, τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή, τις μεθόδους πληρωμής, τον ελάχιστο αριθμό ατόμων για την πραγματοποίηση του πακέτου, καθώς και τη δυνατότητα του ταξιδιώτη να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από το ταξίδι με κατάλληλη χρέωση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική ή υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση.

Όταν ο καταναλωτής δεν ενημερώνεται για την τιμή και τα παρόμοια κόστη του ταξιδιού, ο καταναλωτής δεν καταβάλλει τις χρεώσεις ή άλλα έξοδα.

2) Αντίγραφο της σύμβασης

Κατά τη σύναψη ή αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, στον καταναλωτή παρέχεται ένα αντίγραφο της σύμβασης που θα πρέπει να περιέχει τις παραπάνω πληροφορίες καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη που γίνονται δεκτές από τον διοργανωτή, πληροφορίες που ο διοργανωτής υποχρεούται να παρέχει βοήθεια εάν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, τις λεπτομέρειες του τοπικού εκπροσώπου του διοργανωτή, τις διαδικασίες αποκατάστασης παραπόνων και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και τον Φορέα Ενλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που καλύπτει τον έμπορο καθώς και κάποιες άλλες πληροφορίες.

3) Αλλαγές πριν από την έναρξη του πακέτου

Ένας ταξιδιώτης μπορεί να εκχωρήσει ένα οργανωμένο ταξιδιωτικό συμβόλαιο σε άλλο ταξιδιώτη μόλις ενημερώσει τον διοργανωτή.

Ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλοντας εύλογη και αιτιολογημένη χρέωση στον διοργανωτή. Ωστόσο, όταν υπάρχουν αναπόφευκτες και εξαιρετικές περιστάσεις στον προορισμό ή πολύ κοντά σε αυτόν που επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου, οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται από τον ταξιδιώτη επιστρέφεται χωρίς άλλη επιβάρυνση.

4) Έλλειψη συμμόρφωσης με το ταξίδι

Όταν υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης με ένα ταξίδι (για παράδειγμα όταν δεν υπήρχε χώρος έτοιμος όταν ο καταναλωτής έφτασε στον προορισμό), τότε ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον διοργανωτή αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ο διοργανωτής υποχρεούται να διορθώσει αμέσως την έλλειψη συμμόρφωσης εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή δυσανάλογο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, ο καταναλωτής δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής, εκτός εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται στον ταξιδιώτη ή σε τρίτο μέρος που δεν σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών ή σε αναπόφευκτες και εξαιρετικές περιστάσεις.

5) Προστασία από αφερεγγυότητα

Η Οδηγία προστατεύει επίσης τον καταναλωτή από πιθανή αφερεγγυότητα του διοργανωτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, οι διοργανωτές πρέπει να παρέχουν εγγύηση για την επιστροφή όλων των ποσών που καταβάλλουν οι ταξιδιώτες όταν δεν εκτελούνται λόγω αφερεγγυότητας των διοργανωτών που περιλαμβάνει τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.

Η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε εύλογα προβλέψιμο κόστος καθώς και τα ποσά των πληρωμών που πραγματοποιούνται από και/ή για λογαριασμό ταξιδιωτών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα μεταξύ της είσπραξης προκαταβολών και των τελικών πληρωμών.

Αυτό το άρθρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταναλωτών (2014-2020).

 

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών