ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δικαιώματα Καταναλωτών σε Σχέση με Kαθυστέρηση ή Ακύρωση Πτήσης

Ακυρώθηκε ή καθυστέρησε η πτήση σου; Μάθε τα δικαιώματα σου εδώ!

ΌΌταν η πτήση σου ακυρωθεί, ή όταν υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, ως επιβάτης έχεις δικαιώματα τα οποία προστατεύονται μέσω του Κανονισμού 261/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πότε ισχύει ο Κανονισμός;

Ο πιο πάνω Κανονισμός εφαρμόζεται σε επιβάτες που αναχωρούν από αεροδρόμια οποιουδήποτε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε επιβάτες που αναχωρούν από αεροδρόμιο τρίτης χώρας με προορισμό αεροδρόμιο Κράτους Μέλους.

Μπορεί ένας αερομεταφορέας να αρνηθεί την επιβίβαση σου;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, όταν ο αερομεταφορέας εκτιμά εύλογα ότι θα προβεί σε άρνηση επιβίβασης, αναζητεί επιβάτες-εθελοντές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους προσφέροντας τους κάποιο αντάλλαγμα (για παράδειγμα ένα χρηματικό ποσό). Επίσης, παρέχεται στους επιβάτες είτε επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν, ή μεταφορά με την ενωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό τους προορισμό ή μεταφορά τους υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό τους προορισμό σε διαφορετική ημερομηνία που τους εξυπηρετεί εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

Τι γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης;

Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης ο επιβάτης δικαιούται τα ακόλουθα σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

Ακύρωση Αποζημίωση Δικαίωμα σε Φροντίδα
Όταν ο επιβάτης πληροφορήθηκε για τη ματαίωση τουλάχιστο 2 εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης ή

 

Όταν ο αερομεταφορέας αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα

Δεν υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης.

 

Αλλά, κατ’ επιλογήν του επιβάτη υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφορά του επιβάτη στον τελικό του προορισμό με την ενωρίτερη δυνατή πτήση ή τη μεταφορά του υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς στον τελικό του προορισμό σε διαφορετική ημερομηνία

Όλες οι άλλες περιπτώσεις

 

Δικαίωμα αποζημίωσης από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ

 

Επίσης, κατ’ επιλογήν του επιβάτη υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφορά του επιβάτη στον τελικό του προορισμό με την ενωρίτερη δυνατή πτήση ή τη μεταφορά του υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς στον τελικό του προορισμό σε διαφορετική ημερομηνία.

 

 

(1)               Γεύματα και αναψυκτικά

 

(2)               Δωρεάν δύο τηλεφωνήματα, τέλεξ ή φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

(3)               Όπου η πτήση είναι την επόμενη ημέρα προσφέρεται διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και μεταφορά σε αυτό

 Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης;

Όταν ο αερομεταφορέας εκτιμά εύλογα ότι μια πτήση θα έχει καθυστέρηση σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης τότε παρέχει φροντίδα και αποζημίωση σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα νοουμένου ότι o επιβάτης παρουσιάζεται στον έλεγχο εισιτηρίων την ώρα που έχει υποδείξει προηγουμένως εγγράφως ο αερομεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, ή εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από την αναγραφόμενη ώρα αναχώρηση της πτήσης.

Καθυστέρηση στον προορισμό Αποζημίωση Δικαίωμα σε Φροντίδα
Τρείς ώρες ή περισσότερο για πτήσεις μέχρι 1500 χιλιόμετρα 250 Ευρώ  

 

 

 

 

(1)               Γεύματα και αναψυκτικά

(2)               Δωρεάν δύο τηλεφωνήματα, τέλεξ ή φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Τρείς ώρες ή περισσότερο για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων

 

400 Ευρώ
Τρείς ώρες ή περισσότερο για πτήσεις πέραν των 1500 χιλιομέτρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 400 Ευρώ
Μεταξύ τριών και τεσσάρων ωρών για πτήσεις πέραν των 3500 χιλιομέτρων μεταξύ αεροδρομίου εντός της ΕΕ και αεροδρομίου εκτός της ΕΕ

 

300 Ευρώ
Τέσσερις ώρες ή περισσότερο

 

600 Ευρώ

Σε περίπτωση που αναμένεται ότι ο χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από το χρόνο αναχωρήσεως που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, τότε παρέχεται διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο καθώς και η μεταφορά από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο, με έξοδα του αερομεταφορέα

Τι γίνεται σε περίπτωση αλλαγής θέσης στην πτήση;

Όταν ο αερομεταφορέας τοποθετήσει τον επιβάτη σε θέση ανώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, δεν μπορεί να απαιτήσει επιπλέον πληρωμή.

Όταν ο αερομεταφορέας τοποθετήσει τον επιβάτη σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, τότε του επιστρέφει εντός 7 ημερών:

(α) το 30% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, ή

(β) το 50% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις από ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο Κράτος Μέλος άνω των 1500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων ή

(γ) το 75 % της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία (α) ή (β)

Πως καταβάλλονται οι αποζημιώσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται είτε σε μετρητά, ή με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, ή με τραπεζική εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης, με ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

 

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών