ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ασφαλή Προϊόντα που Πωλούνται σε Καταναλωτές και Σήμανση CE

Είσαι καταναλωτής; Μάθε τι είναι η σήμανση CE που βλέπεις σε προϊόντα!

Αποκλείεται να μην συνάντησες μέχρι σήμερα τη σήμανση CE πάνω σε κάποιο προϊόν. Αυτό που ίσως να μην γνωρίζεις είναι ότι η συγκεκριμένη σήμανση είναι η διαπίστευση ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν από Ευρωπαίους καταναλωτές.

Το Ψήφισμα του Συμβουλίου 85/C 136/01, της 7ης Μαΐου 1985, για νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης, είχε ως σκοπό να βελτιώσει την κατάσταση όσο αφορά τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές και τη συνακόλουθη αβεβαιότητα των οικονομικών φορέων. Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να καθοριστούν πρότυπα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να πληρούν διάφορα προϊόντα.

Με βάση το Ψήφισμα, αποφασίστηκε ότι η τυποποίηση αποτελεί σημαντική συμβολή στην ελεύθερη κυκλοφορία των βιομηχανικών προϊόντων και ότι θα βοηθήσει στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα τόσο στην κοινοτική αγορά όσο και στις εξωτερικές αγορές ιδίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει αρκετές Οδηγίες στα πλαίσια του πιο πάνω Ψηφίσματος οι οποίες ονομάζονται «Οδηγίες Νέας Προσέγγισης». Οι εν λόγω Οδηγίες, καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα σε σχέση με την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, τον τρόπο ελέγχου της συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις απαιτήσεις αυτές και τη σήμανση που οφείλουν να φέρουν, η οποία είναι η σήμανση CE (“Conformité Européenne”).

Τι είναι η σήμανση CE;

Η σήμανση CE αποτελεί διαβεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ασφάλεια προϊόντων, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Μερικές φορές,  η σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με ένα προϊόν, δυνατόν να απαιτεί όπως στη διαδικασία σήμανσης εμπλακεί και Κοινοποιημένος Οργανισμός. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Κοινοποιημένος Οργανισμός λαμβάνει μέρος στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και είναι κατόπιν της έγκρισης του που τοποθετείται η σήμανση στο προϊόν.

Αναφορικά με την τοποθέτηση της σήμανσης, αυτή τοποθετείται στο προϊόν ή στη συσκευασία με τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.

Σημειώνεται ότι δεν είναι αναγκαία η σήμανση σε όλα τα προϊόντα αλλά μόνο σε αυτά για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη Οδηγία (ή Κανονισμός) με βάση την οποία τέτοια σήμανση είναι αναγκαία.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των Οδηγιών (οι οποίοι εκδίδονται στην Κύπρο στα πλαίσια του περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι), ευθύνονται αναλόγως του Κράτους Μέλους, οι σχετικές αρμόδιες αρχές.

Σήμανση CE σε σχέση με Παιχνίδια;

Παράδειγμα Οδηγίας που αφορά τη σήμανση CE, είναι αυτή που αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών (Οδηγία 2009/48/ΕΚ). Η εν λόγω Οδηγία, εφαρμόζεται σε προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί ή που προορίζονται αποκλειστικά ή όχι για να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών

Σύμφωνα με την Οδηγία, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάθεση  των παιχνιδιών στην αγορά, τα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με βασικές και ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας οι οποίες αφορούν τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες, την ευφλεκτότητα τους, τις  χημικές τους ιδιότητες, την υγιεινή και τη ραδιενέργεια.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν επίσης ότι τα παιχνίδια τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς ή μοντέλου ή άλλο στοιχείο  που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του παιχνιδιού, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. Σημειώνουν επίσης το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο παιχνίδι ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. Η διεύθυνση είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή.

Επιπρόσθετα, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητές από τους καταναλωτές.

Η Οδηγία δεν εστιάζεται μόνο στους Κατασκευαστές αλλά προβλέπει για συγκεκριμένες υποχρεώσεις τόσο στους Εισαγωγείς όσο και στους Διανομείς των παιχνιδιών.

Με βάση το άρθρο 16, τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά φέρουν τη σήμανση CE πριν να διατεθεί το παιχνίδι στην αγορά. Όπου υπάρχει η σήμανση τα παιχνίδια θεωρείται ότι συμμορφώνονται με την Οδηγία.

Η σήμανση CE τοποθετείται με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο παιχνίδι ή σε τοποθετημένη ετικέτα, ή στη συσκευασία. Στην περίπτωση μικρών παιχνιδιών και παιχνιδιών που αποτελούνται από μικρά εξαρτήματα, η σήμανση CE μπορεί εναλλακτικά να τοποθετείται σε ετικέτα ή σε συνοδευτικό φυλλάδιο.

Παράβαση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων προβλέπει την επιβολή ποινών στους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών