ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι Κανόνες Διαιτησίας του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 

Οι Κανόνες Διαιτησίας του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών εφαρμόζονται όταν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι οι μεταξύ τους διαφορές αναφορικά με ένα ζήτημα, είτε αυτό προκύπτει από σύμβαση ή όχι, θα παραπέμπεται σε Διαιτησία με βάση τους Κανονισμούς του Κέντρου.

Οι Κανόνες Διαιτησίας του Κέντρου εφαρμόζονται όταν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι οι μεταξύ τους διαφορές αναφορικά με ένα ζήτημα, είτε αυτό προκύπτει από σύμβαση ή όχι, θα παραπέμπεται σε Διαιτησία με βάση τους Κανονισμούς («Κανονισμούς») του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών[1] («Κέντρο»).

Οι Κανονισμοί καθορίζουν τη διαδικασία Διαιτησίας εκτός σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Κανονισμός συγκρούεται με διάταξη Νόμου που εφαρμόζεται σε Διαιτησία και η οποία είναι αναγκαστικής φύσεως.

Με βάση τους Κανονισμούς, η Διαιτησία αρχίζει με ειδοποίηση διαιτησίας. Δηλαδή το μέρος ή τα μέρη που προσφεύγουν στη διαιτησία (ο «Απαιτητής») αποστέλλουν στο άλλο μέρος ή μέρη (τον «Καθ’ ου η Απαίτηση») ειδοποίηση για Διαιτησία η οποία περιλαμβάνει:

(α) Απαίτηση για παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία⸱

(β) Tα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Μερών⸱

(γ) Αναφορά στη σύμβαση διαιτησίας στην οποία βασίζεται⸱

(δ) Προσδιορισμός οποιασδήποτε σύμβασης ή άλλου νομικού εγγράφου σε σχέση με το οποίο η διαφορά ανακύπτει ή εν τη ελλείψει τέτοιας σύμβασης ή νομικού εγγράφου μια σύντομη περιγραφή της σχέσης⸱

(ε) Σύντομη περιγραφή της απαίτησης και ο προσδιορισμός του ποσού που αφορά η διαφορά⸱

(στ) Την αποζημίωση ή την θεραπεία που επιζητείται⸱

(ζ) Πρόταση ως προς τον αριθμό των διαιτητών, γλώσσα και τόπο διεξαγωγής της διαιτησίας αν τα μέρη δεν το έχουν ήδη συμφωνήσει.

Αντίγραφο της ειδοποίησης διαιτησίας πρέπει αμέσως να προωθηθεί στο Κέντρο από τον Απαιτητή. Η σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται από οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ειδοποίησης για διαιτησία, η οποία αποφασίζεται τελικώς από το διαιτητικό δικαστήριο. Το Κέντρο δίδει ειδοποίηση στα μέρη της διαφοράς μόλις λάβει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με το παράπονο.

Εντός είκοσι ημερών από τη παραλαβή της ειδοποίησης για διαιτησία, ο Καθ’ ου η Απαίτηση οφείλει να κοινοποιήσει στον Απαιτητή απάντηση στην ειδοποίηση για Διαιτησία η οποία περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Αντίγραφο της απάντησης στην ειδοποίηση για Διαιτησία πρέπει να προωθηθεί στο Κέντρο από τον Καθ’ ου η Απαίτηση άμεσα. Κάθε μέρος θα εκπροσωπείται ή θα βοηθείται από άτομα που έχουν επιλεγεί από αυτό. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των προσώπων αυτών πρέπει να ειδοποιούνται σε όλα τα μέρη και στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Τέτοια ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει αν ο διορισμός γίνεται για σκοπούς εκπροσώπησης ή βοήθειας. Όταν ένα πρόσωπο ενεργεί ως εκπρόσωπος ενός Μέρους, το Διαιτητικό Δικαστήριο είτε με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μέρους, μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο να ζητήσει απόδειξη της εξουσίας που δόθηκε στον εκπρόσωπο σε τέτοια μορφή που το Διαιτητικό Δικαστήριο θα καθορίσει.

Τα μέρη συμφωνούν ότι το Κέντρο θα διορίσει τον Διαιτητή ή τους Διαιτητές που θα επιληφθούν της διαφοράς μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή της απάντησης στην ειδοποίηση. Αν όλα τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει με την επιλογή του Κέντρου μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου λήφθηκε από όλα τα μέρη ο διορισμός, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να αιτηθεί από το Κέντρο να ορίσει άλλο Διαιτητή ή Διαιτητές.

Το Μέρος ΙΙ των Κανονισμών αναφέρεται στη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου (τον αριθμό διαιτητών, την αντικατάσταση τους και τον περιορισμό ευθύνης τους).

Το Μέρος ΙΙΙ των Κανονισμών αναφέρεται στη διαδικασία διαιτησίας – δηλαδή περιέχονται οι Κανονισμοί για τον τόπο διεξαγωγής της διαιτησίας, η γλώσσα, το περιεχόμενο της έκθεσης απαίτησης και υπεράσπισης, τον τρόπο τροποποίησης τους, γραπτές δηλώσεις, χρονικές περιόδους, τη μαρτυρία, τις ακροάσεις, τους εμπειρογνώμονες και το κλείσιμο των ακροάσεων.

Το Μέρος IV αναφέρεται στην απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, στον τρόπο διόρθωσης της και στα τέλη και κόστος της διαδικασίας τα οποία περιέχονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α.

Α. ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  • Τέλη Καταχώρησης Αίτησης (είτε από το ένα μέρος είτε από κοινού)

€400 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

  • Ελάχιστη Αμοιβή για Κάθε Διαιτητή
Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Καταβλητέα Τέλη Διαιτησίας (€)
500 – 10.000 150
10.001 και άνω 250
  • Η αμοιβή των διαιτητών συμφωνείται με τους διαιτητές. Οι πιο πάνω αμοιβές είναι οι ελάχιστες ενδεικτικές αμοιβές που χρεώνονται από τους Διαιτητές του Κέντρου.
  • Όλα τα παραπάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα ανά ώρα.
  • Η πληρωμή τελών για τέσσερις ώρες Διαιτησίας γίνεται με την έναρξη της Διαιτησίας (άρθρο 3(2) των Κανονισμών).

Β. ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  • Τέλη Καταχώρησης Αίτησης από τον Καταναλωτή

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

  • Τέλη Διαιτησίας
Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Τέλη καταναλωτή σε Ευρώ (€) Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
500 – 10.000 25 100
10.001 και άνω 30 120
  • Όλα τα παραπάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα ανά ώρα.
  • Η πληρωμή τελών για δύο ώρες Διαιτησίας γίνεται με την έναρξη της Διαιτησίας (άρθρο 3(2) των Κανονισμών).
  • Το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €1000.

[1] Ή του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών ή της A.D.R. Cyprus Center Ltd

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών