ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κανονισμοί με βάση τον περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμο

Έχουν εγκριθεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων οι Κανονισμοί Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με βάση το άρθρο 43 του περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου του 2019. Οι Κανονισμοί αυτοί προβλέπουν τον καθορισμό του τέλους εγγραφής, τον καθορισμό αμοιβής του Διαμεσολαβητή και την ειδική εκπαίδευση που πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς οι Διαμεσολαβητές.

Εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων οι αναμενόμενοι εδώ και τρία περίπου χρόνια, Κανονισμοί Οικογενειακής Διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 43 του περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου του 2019.

Οι Κανονισμοί αυτοί προβλέπουν για τα θέματα καθορισμού του τέλους εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, τον καθορισμό της αμοιβής διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης, τον καθορισμό ειδικής εκπαίδευσης που απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών και τον καθορισμό του αντικειμένου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των διαμεσολαβητών.

Τέλος Εγγραφής

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, καταβάλλεται άπαξ το ποσό των €30.

Καθορισμός αμοιβής διαμεσολαβητή

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή είναι θέμα συμφωνίας των μερών και εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τότε οι αμοιβές ανέρχονται στα ακόλουθα ποσά:

Για όλες τις διαφορές εκτός από Περιουσιακές Διαφορές η αμοιβή είναι €60 ανά ώρα.

Για περιουσιακές διαφορές:

Μέχρι €10,000 €50 ανά ώρα
Μεταξύ €10,000 – €50,000 €60 ανά ώρα
Μεταξύ €50,000 – €100,000 €80 ανά ώρα
Μεταξύ €100,000 – €500,000 €100 ανά ώρα
Άνω των €500,000 €150 ανά ώρα

Η πιο πάνω αμοιβή δεν περιλαμβάνει τυχόν τόκους και έξοδα όπως π.χ. έξοδα για ενοικίαση χώρων ή έξοδα εμπειρογνωμόνων κτλ.

Η αμοιβή καταβάλλεται από κοινού από τα μέρη αλλά επιτρέπεται τα μέρη να συμφωνήσουν διαφορετικά.

Εκπαίδευση

Για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος ειδικής εκπαίδευσης για διαμεσολαβητές. Το πρόγραμμα αυτό είναι διάρκειας πενήντα ωρών και πρέπει να παρέχεται από ακαδημαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πιστοποιημένο Κέντρο από την ΑΝΑΔ και το οποίο εγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή.

Οι εκπαιδευτές που παραδίδουν τα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος αναγνωρισμένου από το αρμόδιο σώμα στη δημοκρατία στα νομικά, στη ψυχολογία ή στην κοινωνική εργασία και έχουν τετραετή επαγγελματική πείρα στο γνωστικό τους αντικείμενο. Αυτό σημαίνει ότι για θέματα διαμεσολάβησης ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στη διαμεσολάβηση, ενώ για θέματα οικογενειακού δικαίου θα πρέπει ο εκπαιδευτής να έχει σχετική γνώση και εμπειρία στον τομέα αυτό.

Το πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης αποτελείται από:

Θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστο σαράντα (40) ωρών

Η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει επιμόρφωση στο νομικό πλαίσιο της δημοκρατίας αναφορικά με διάφορα νομοθετήματα οικογενειακού δικαίου (όπως τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο, τον περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμο, τον περί Γάμου Νόμο, τον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο κ.α. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται σχετικές πρόνοιες για ενδοοικογενειακή βία καθώς και για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού.

Αναφορικά με τη διαμεσολάβηση θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση στις βασικές αρχές και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται στη διαμεσολάβηση, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή και των εμπλεκομένων μερών στη διαμεσολάβηση, με ειδική αναφορά στο χειρισμό περιστατικών βίας. Επίσης θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στις αρχές της ψυχολογίας με αναφορά σε θέματα διαχείρισης συγκρουσιακών σχέσεων, προσέγγισης παιδιών και θυμάτων βίας, στη σύνταξη συμφωνίας διαμεσολάβησης και συμβιβασμού, τον Κώδικα Δεοντολογίας διαμεσολαβητών οικογενειακών διαφορών, τις τεχνικέ διαμεσολάβησης κτλ.

Πρακτική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστο δέκα (10) ωρών

Η πρακτική εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπαίδευση σε προσομοίωση διαμεσολάβησης, περιλαμβανομένης της πρακτικής εφαρμογής των τεχνικών διαμεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας.

Το θέμα της συνεχιζόμενης πρακτικής κατάρτισης προβλέπεται από το Νόμο. Ο Νόμος στο άρθρο 11, αναφέρει ότι πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών συνεχίζει την κατάρτισή του σε θέματα διαμεσολάβησης ολοκληρώνοντας παρακολούθηση τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εκπαίδευσης ανά τριετία, της πρώτης τριετίας αρχομένης από την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο Διαμεσολαβητών, και υποβάλλει σχετική βεβαίωση συνέχισης της κατάρτισης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών