ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών δυνάμει των νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας 

Ο νέος θεσμός της Πολιτικής Δικονομίας  ερμηνεύει την «Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών» ως : «τη διαδικασία για διευθέτηση διαφορών, περιλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης, διαμεσολάβησης ή διαιτησίας, χωρίς προσφυγή σε δικαστήριο». Σκοπός των προ-δικαστηριακών πρωτοκόλλων είναι να αποφευχθεί η προσφυγή των μερών στο Δικαστήριο.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι θεσμοί πολιτικής δικονομίας. Με βάση τις ερμηνευτικές διατάξεις των θεσμών, «εναλλακτική επίλυση διαφορών» σημαίνει «τη διαδικασία για διευθέτηση διαφορών, περιλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης, διαμεσολάβησης ή διαιτησίας, χωρίς προσφυγή σε δικαστήριο».

Οι νέοι θεσμοί πολιτικής δικονομίας προνοούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διαφορά καλύπτεται από πρωτόκολλο και σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από πρωτόκολλο. Επίσης, σύμφωνα με αυτούς, το δικαστήριο προάγει τον πρωταρχικό σκοπό με την ενεργό διαχείριση υποθέσεων. Η ενεργός διαχείριση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

«…την ενθάρρυνση των διαδίκων στη χρήση διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, αν το δικαστήριο το κρίνει πρέπον, και τη διευκόλυνση της χρήσης τέτοιας διαδικασίας»

Περιπτώσεις που καλύπτονται από πρωτόκολλο:

Σκοπός των προ δικαστηριακών πρωτοκόλλων είναι μεταξύ άλλων, να προάγουν τις προ δικαστηριακές επαφές μεταξύ των μερών και να αποφευχθεί η προσφυγή των μερών στο δικαστήριο με διακανονισμό της απαίτησης πριν την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Οι περιπτώσεις που καλύπτονται από πρωτόκολλο παρατίθενται στο Παράρτημα Ι των νέων Θεσμών και αφορούν τις απαιτήσεις για συγκεκριμένο χρηματικό ποσό καθώς και για τροχαία ατυχήματα και απαιτήσεις για σωματικές βλάβες.

Περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από πρωτόκολλο:

Σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από πρωτόκολλο, τα μέρη οφείλουν να ενεργήσουν εύλογα σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφόρησης και εγγράφων σχετικών με την απαίτηση και γενικά ώστε να αποφευχθεί η δικαστική διαδικασία. Επίσης, τα μέρη σε τέτοια περίπτωση, οφείλουν να ακολουθούν μια εύλογη διαδικασία, σκοπός της οποίας είναι η αποφυγή της δικαστικής διαδικασίας όπως παρατίθεται στον Τύπο ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι.

Με βάση την εν λόγω διαδικασία, ο Απαιτητής θα πρέπει να αποστείλει επιστολή απαίτησης η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δήλωση του κατά πόσο «επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση ή άλλη εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών». Με την απάντηση του, ο προτεινόμενος Εναγόμενος, σε περίπτωση που δεν αποδεχτεί την απαίτηση του Απαιτητή, θα πρέπει να δηλώσει «κατά πόσο είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση ή άλλη εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών».

Εγγραφή και εκτέλεση συμφωνίας συμβιβασμού.

Η Ενότητα ΙΙΙ του Μέρους 45 περιέχει τον τρόπο εγγραφής και εκτέλεσης μιας συμφωνίας συμβιβασμού ή άλλως «διακανονισμός διαμεσολάβησης». Σε περίπτωση που τα μέρη επιθυμούν να αιτηθούν την εκτέλεση διακανονισμού διαμεσολάβησης, τα μέρη προβαίνουν σε αίτηση στο Δικαστήριο αναλόγως του αν υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία στη Δημοκρατία ή όχι.

Στην αίτηση ή στο έντυπο απαίτησης, επισυνάπτεται η ρητή συγκατάθεση του άλλου μέρους καθώς και η συμφωνία διαμεσολάβησης κατά προτίμηση στην Ελληνική Γλώσσα και το δικαστήριο δύναται να κηρύξει το σύνολο ή μέρος της συμφωνίας διακανονισμού διαμεσολάβησης ως εκτελεστό κατά τον ίδιο τρόπο που εκτελείται δικαστική απόφαση εκτός όπου η συμφωνία είναι άκυρη ή αντίκειται στο νόμο ή όπου δεν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση.

Η αίτηση για εγγραφή και εκτέλεση, εξετάζεται χωρίς ακρόαση.

Μαρτυρία διαμεσολάβησης

Όταν πρόσωπο ζητήσει την αποκάλυψη ή επιθεώρηση μαρτυρίας διαμεσολάβησης ή επιθυμεί να καλέσει διαμεσολαβητή ή διαχειριστή διαμεσολάβησης ως μάρτυρα, θα πρέπει να καταχωρείται αίτηση στο δικαστήριο. Ο διαμεσολαβητής ή ο διαχειριστής διαμεσολάβησης θα πρέπει να καθίσταται διάδικος στην απαίτηση. Μαρτυρία προς υποστήριξη αίτησης, πρέπει να περιλαμβάνει μαρτυρία ότι:

  • Όλοι οι διάδικοι στη διαμεσολάβηση συμφωνούν στην αποκάλυψη ή την επιθεώρηση της μαρτυρίας διαμεσολάβησης,
  • Η αποκάλυψη ή η επιθεώρηση της μαρτυρίας διαμεσολάβησης είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους δημοσίας τάξης,
  • Η αποκάλυψη ή η επιθεώρηση του διακανονισμού διαμεσολάβησης είναι αναγκαία για την εφαρμογή ή εκτέλεση της συμφωνίας διακανονισμού διαμεσολάβησης.

Αναστολή για σκοπούς διακανονισμού της υπόθεσης

Σύμφωνα με τους νέους θεσμούς, διάδικος δύναται, κατά την καταχώριση συμπληρωμένου ερωτηματολογίου οδηγιών, να προβεί σε γραπτό αίτημα για αναστολή της διαδικασίας καθ’ ον χρόνο οι διάδικοι καταβάλλουν προσπάθειες για διευθέτηση της υπόθεσης με εναλλακτική επίλυση διαφορών ή άλλα μέσα. Αν όλοι οι διάδικοι αιτηθούν αναστολή, η διαδικασία αναστέλλεται για περίοδο μέχρι τριών μηνών και ο ενάγων ενημερώνει το δικαστήριο σε περίπτωση που επιτευχθεί διακανονισμός.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών