ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διαδικασία διαιτησίας δυνάμει του άρθρου 36 του εντύπου Κυρίως Συμβολαίου (Χωρίς Ποσότητες) Ε2(Α) 

Το Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα είναι το σύνηθες συμβόλαιο που χρησιμοποιείται για κατασκευή οικοδομικών έργων. Το εν λόγω συμβόλαιο σχετίζεται με θέματα που αφορούν την κατασκευή τέτοιων έργων και στις περιπτώσεις που προκύπτουν διαφορές μεταξύ των μερών τότε αυτές μπορούν να επιλυθούν εκτός δικαστηρίου με τη βοήθεια της διαιτησίας ως προνοείται στο εν λόγω συμβόλαιο. Το άρθρο 36 προνοεί τον τρόπο επίλυσης διαφορών μεταξύ εργοδότη, αρχιτέκτονα και εργολάβου.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα είναι το σύνηθες συμβόλαιο που χρησιμοποιείται για κατασκευή έργων. Είναι η σύμβαση που διέπει τη σχέση μεταξύ αυτού που αναθέτει το έργο («Εργοδότη») και αυτού που αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου («Εργολάβου»). Διατίθεται από τους επαρχιακούς συνδέσμους εργολάβων οικοδομών.

Το εν λόγω συμβόλαιο, αφορά τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου και όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ των μερών, δίδεται το δικαίωμα στα μέρη να παραπέμψουν τη διαφορά τους για επίλυση εξωδικαστικά μέσω μιας κλιμακωτής ρήτρας διαιτησίας – δηλαδή, ρήτρας διαιτησίας όπου τα μέρη συμφωνούν να περάσουν από διάφορα επίπεδα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών πριν να καταλήξουν τελικά στα δικαστήρια.

2. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36

Το άρθρο 36, είναι ένα πυκνογραμμένο δισέλιδο άρθρο που περιέχεται στο πιο πάνω συμβόλαιο, και περιέχει ρήτρα με βάση την οποία:

(1) Οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις ή διαφορές που προκύπτουν πριν ή μετά την εκτέλεση ή την εγκατάλειψη των εργασιών αναφορικά με:

α) Ερμηνεία του Συμβολαίου

β) Οποιοδήποτε θέμα που αφορά το Συμβόλαιο και/ή σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών …

τότε το θέμα της αμφισβήτησης ή διαφοράς θα υποβάλλεται εγγράφως από οποιοδήποτε μέρος ή και από τα δύο μέρη, ανάλογα με την περίπτωση, εις τον Αρχιτέκτονα (με ρητή αναφορά εις το ότι η υποβολή αυτή γίνεται συμφώνως προς τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου και, ανάλογα με την περίπτωση, με αντίγραφο προς το άλλο μέρος) προς επίλυση και έκδοση από τον ίδιο γραπτής σχετικής απόφασης (εις το εξής καλούμενη «η Απόφαση του Αρχιτέκτονα»).

Σύμφωνα με την υπόθεση D. Demetriou Developers Limited v. Εργοληπτική Εταιρεία «Χριγεσα» Λιμιτεδ Αρ. Υπόθεσης 2411/13, ημερ. 06/03/2014 «η σχετική πρόνοια (όρος 36 του Τεκμηρίου 1) είναι τόσο ευρεία, ώστε να καλύπτει όλες τις διαφορές των διαδίκων, τόσο σε σχέση με την αξία και την ποιότητα των εργασιών όσο και με την ερμηνεία των όρων του συμβολαίου.»

3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36(4)

Με βάση το άρθρο 36(4) όπου περιέχεται ο μηχανισμός της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, ο αρχιτέκτονας μπορεί είτε να εκδώσει απόφαση είτε να μην απαντήσει.

Α. Έκδοση Απόφασης

Σε περίπτωση που ο Αρχιτέκτονας εκδώσει απόφαση, αυτή κοινοποιείται και στον εργολάβο και στον εργοδότη εντός 28 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του προς επίλυση θέματος. Η απόφαση είναι τελεσίδικη εκτός εάν εντός 28 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης γίνουν τα ακόλουθα:      

(i) Καταχωρηθεί Ένσταση

Η ένσταση δίδεται από το μέρος που δεν συμφωνεί με την απόφαση με γραπτή ειδοποίηση προς τον αρχιτέκτονα και με αντίγραφο προς το άλλο μέρος.

(ii) Ακολουθήσει Παραπομπή σε Διαιτησία

Στη συνέχεια, το ενδιαφερόμενο μέρος, με γραπτή δήλωση προς το άλλο μέρος, αξιώνει την άμεση παραπομπή της αμφισβήτησης ή της διαφοράς σε διαιτησία.

Β. Μη Έκδοση Απόφασης

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου θεωρείται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση αρχιτέκτονα. Η πρώτη είναι όταν ο αρχιτέκτονας δεν έχει εκδώσει σε κανένα σημείο απόφαση, ενώ η δεύτερη είναι όταν ο αρχιτέκτονας εκδώσει απόφαση αλλά δεν την κοινοποιήσει εντός των 28 ημερών από την ημέρα υποβολής του προς επίλυση θέματος.

Η μη έκδοση απόφασης, ισοδυναμεί με τελεσίδικη απόρριψη των οποιωνδήποτε αιτημάτων αποτελούν το θέμα της αμφισβήτησης εκτός εάν εντός 28 ημερών από την πάροδο των 28 ημερών (που είχε ο αρχιτέκτονας για να εκδώσει την απόφαση) γίνουν τα ακόλουθα:

  • Το ενδιαφερόμενο μέρος
  • Με γραπτή δήλωση
  • Προς το άλλο μέρος
  • Αξιώσει την άμεση παραπομπή της αμφισβήτησης ή διαφοράς σε διαιτησία

4. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36

Η φύση του άρθρου 36(4) εξετάστηκε στην υπόθεση C.S.G. Neokleous Brothers Constructions Ltd, Ν. Louizian Food Limited Αρ. Υπόθεσης 1554/08, ημερ. 14/01/2014 του Επαρχιακού Δικαστηρίου από τον Δικαστή Μαυρονικόλα όπου λέχθηκαν τα ακόλουθα:

 «Το άρθρο 36 του συμβολαίου προνοεί τον τρόπο επίλυσης διαφορών μεταξύ εργοδότη, αρχιτέκτονα και εργολάβου και παραπομπής της διαφοράς σε διαιτησία. Η διαδικασία παραπομπής της διαφοράς σε διαιτησία είναι προοδευτική. Προηγείται η υποβολή εγγράφως προς τον αρχιτέκτονα θέματος αμφισβήτησης ή διαφοράς προς επίλυση και έκδοση από τον ίδιο γραπτής σχετικής απόφασης (απόφαση αρχιτέκτονα).»

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών