ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 

Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών βασίζονται στους Κανόνες του International Chamber of Commerce. Μπορείτε να δείτε τους λεπτομερείς κανονισμούς στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Υπάρχουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να επιλυθεί μια διαφορά μεταξύ δύο προσώπων μέσω της διαδικασίας συμφιλίωσης του Κέντρου.

  1. Βήμα Πρώτο

Αφού καταβληθεί το τέλος καταχώρησης (βλ. Σημειώσεις πιο κάτω) το παράπονο εξετάζεται από το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για ΕΕΔ («Κέντρο») σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 1(4) των Κανόνων Συμφιλίωσης («Κανόνες») και εάν αυτές πληρούνται, τότε το παράπονο προωθείται στο άλλο μέρος.

  1. Βήμα Δεύτερο

Το Κέντρο θα καλέσει το άλλο μέρος όπως συμφωνήσει στην υπαγωγή της διαφοράς σύμφωνα με τους Κανόνες. Με την αποδοχή του, αρχίζει η διαδικασία Συμφιλίωσης. Εάν δεν απαντήσει εντός 20 ημερών, αυτό θα ληφθεί ως απόρριψη της πρόσκλησης στη διαδικασία Συμφιλίωσης.

  1. Βήμα Τρίτο

Ο Συμφιλιωτής διορίζεται από το Κέντρο. Ο Συμφιλιωτής δεν ενεργεί ως διαιτητής ή ως εκπρόσωπος ή δικηγόρος των μερών.

  1. Βήμα Τέταρτο

Ο Συμφιλιωτής ζητά από κάθε μέρος να υποβάλει σύντομη γραπτή δήλωση που να περιγράφει τη γενική φύση της διαφοράς και το επίμαχο θέμα και κάθε μέρος αποστέλλει ένα αντίγραφο της δήλωσής του στο άλλο μέρος. Ο Συμφιλιωτής δύναται να ζητήσει περαιτέρω γραπτές δηλώσεις και σχετικά έγγραφα.

Τα μέρη συνεργάζονται με τον Συμφιλιωτή και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να συμμορφώνονται με τα αιτήματα του για υποβολή εγγράφων, παροχή τεκμηρίων και παραστάσεις σε συναντήσεις.

Κάθε μέρος μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν παράκλησης του Συμφιλιωτή, να υποβάλει σε αυτόν προτάσεις για τη διευθέτηση της διαφοράς.

Όταν διαφανεί στον Συμφιλιωτή ότι υπάρχουν στοιχεία που καθιστούν δυνατή τη διευθέτηση και αποδεκτή από τα μέρη, διατυπώνει τα στοιχεία αυτά σε όρους μιας πιθανής συμφωνίας και την υποβάλλει στα μέρη για τις παρατηρήσεις τους βοηθώντας τους να καταλήξουν σε συμφωνία.

  1. Βήμα Πέμπτο

Ο Συμφιλιωτής μπορεί να συναντηθεί με τα μέρη και να επιλέξει τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις.

  1. Βήμα Έκτο

Το αποτέλεσμα της Συμφιλίωσης γνωστοποιείται στα μέρη.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τηρείται η εμπιστευτικότητα. Τα τέλη καταχώρησης και τα έξοδα επιβαρύνουν τα Μέρη σύμφωνα με το Παράρτημα Α των Κανονισμών αναλόγως του εάν η διαφορά είναι καταναλωτική ή εάν είναι διαφορά αστικής/εμπορικής φύσεως. Μπορείτε να δείτε τα τέλη συμφιλίωσης ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία Συμφιλίωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες διαδικασίες – βλ. άρθρο 20 των Κανόνων.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαιτησίας του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών