ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 

Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών βασίζονται στους Κανόνες του UNCITRAL. Μπορείτε να δείτε τους λεπτομερείς κανονισμούς στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Υπάρχουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να επιλυθεί μια διαφορά μεταξύ δύο προσώπων μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης του Κέντρου.

  1. Βήμα Πρώτο

Αφού καταβληθεί το τέλος καταχώρησης (βλ. Σημειώσεις πιο κάτω) (βλ. Παράρτημα Α των Κανονισμών), το παράπονο εξετάζεται από το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για ΕΕΔ («Κέντρο») σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 1(6) των Κανόνων Διαμεσολάβησης («Κανόνες») και εάν αυτές πληρούνται, τότε το παράπονο προωθείται στο άλλο μέρος.

  1. Βήμα Δεύτερο

Το Κέντρο θα καλέσει το άλλο μέρος όπως συμφωνήσει στην υπαγωγή της διαφοράς σύμφωνα με τους Κανόνες. Με την αποδοχή του, αρχίζει η διαδικασία Διαμεσολάβησης. Το Κέντρο θα ενημερώσει τα μέρη της διαφοράς αμέσως μόλις λάβει όλα τα έγγραφα τα οποία περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες του παραπόνου.

  1. Βήμα Τρίτο

Τα μέρη δύνανται να ορίσουν από κοινού έναν Διαμεσολαβητή με σκοπό την έγκριση του από το Κέντρο ή το Κέντρο μπορεί να προτείνει στα μέρη να επιλέξουν από κοινού ένα διαμεσολαβητή ή να τον επιλέξει το Κέντρο.

  1. Βήμα Τέταρτο

Ο Διαμεσολαβητής και τα μέρη συζητούν αμέσως τον τρόπο διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης.

Κατά την έναρξη και τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης, ο Διαμεσολαβητής καθοδηγείται από τις επιθυμίες των μερών και αντιμετωπίζει τα μέρη δίκαια και αμερόληπτα.

  1. Βήμα Πέμπτο

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συναντηθεί με τα μέρη και να επιλέξει τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις.

  1. Βήμα Έκτο

Το αποτέλεσμα της Συμφιλίωσης γνωστοποιείται στα μέρη.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τηρείται η εμπιστευτικότητα. Τα τέλη καταχώρησης και τα έξοδα επιβαρύνουν τα Μέρη σύμφωνα με το Παράρτημα Α των Κανονισμών αναλόγως του εάν η διαφορά είναι καταναλωτική ή διαφορά αστικής/εμπορικής φύσεως. Μπορείτε να δείτε τα τέλη διαμεσολάβησης ακολουθώντας τον σύνδεσμο αυτό.

Τα αποδεικτικά στοιχεία στη διαδικασία Διαμεσολάβησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες διαδικασίες – βλ. άρθρο 9 των Κανονισμών.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαιτησίας του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών