ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο – Διαδικασία

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο διέπεται από τις πρόνοιες του περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου του 2019 (Ν. 62(Ι)/2019) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο στις 25 Απριλίου του 2019. Ο εν λόγω Νόμος αναφέρει τα κριτήρια που αφορούν την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο. Στο παρόν άρθρο περιγράφουμε και επεξηγούμε τη διαδικασία οικογενειακής διαμεσολάβησης στην Κύπρο.

Για να μάθετε περισσότερα αναφορικά με τον σκοπό και τις αρχές της οικογενειακής διαμεσολάβησης, τις πρόνοιες που αφορούν την Εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολάβησης Οικογενειακών Διαφορών, τις υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή σε οικογενειακές διαμεσολαβήσεις καθώς και τις σχετικές πρόνοιες που αφορούν τις βασικές αρχές του περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Επιλογή Διαμεσολαβητή σε Οικογενειακές Διαμεσολαβήσεις

Σχετικά με την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο και την επιλογή του Διαμεσολαβητή, ο Νόμος προνοεί ότι σε περίπτωση που τα μέρη σε οικογενειακή διαφορά συμφωνήσουν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση για την επίλυση οικογενειακής τους διαφοράς, επιλέγουν εκ συμφώνου διαμεσολαβητή από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνήσουν για το ποιος θα αναλάβει την οικογενειακή διαμεσολάβηση, τότε η διαμεσολάβηση δεν λαμβάνει χώρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής αρνηθεί τον διορισμό του – κάτι που μπορεί να πράξει χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση του στα μέρη.

Τι πρέπει να περιέχει η συμφωνία οικογενειακής διαμεσολάβησης;

Η πρόθεση των μερών να επιλύσουν τις οικογενειακές τους διαφορές μέσω της οικογενειακής διαμεσολάβησης συμφωνείται από τα μέρη γραπτώς και αναφέρει τα ακόλουθα:

  • τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας οικογενειακής διαμεσολάβησης
  • τη διάρκειά της οικογενειακής διαμεσολάβησης·
  • την υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας·
  • την υποχρέωση διεξαγωγής των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της οικογενειακής διαμεσολάβησης υπό καθεστώς επαγγελματικού απορρήτου·
  • τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής του διαμεσολαβητή, καθώς και το ποσοστό της αμοιβής που θα καταβληθεί από το κάθε μέρος στη διαμεσολάβηση και οι όροι πληρωμής του διαμεσολαβητή·
  • οποιαδήποτε άλλα έξοδα της διαδικασίας οικογενειακής διαμεσολάβησης· και
  • κάθε άλλο ζήτημα στη διαμεσολάβηση για οικογενειακές διαφορές που τα μέρη κρίνουν αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε όρο της συμφωνίας, οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται να τερματίσει τη διαδικασία οικογενειακής διαμεσολάβησης οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση χωρίς τα μέρη να αποταθούν στο Δικαστήριο

Στις περιπτώσεις οικογενειακής διαφοράς στην Κύπρο, προβλέπεται ρητά από το άρθρο 16 του πιο πάνω Νόμου ότι τα μέρη δύνανται να τη ρυθμίσουν ή να την επιλύσουν εν όλω ή εν μέρει μέσω διαμεσολάβησης, χωρίς να αποταθούν στο δικαστήριο.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση με τη συμβολή του Δικαστηρίου

Σύμφωνα με το Νόμο, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία το αντικείμενο της οποίας είναι οικογενειακή διαφορά δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν από την έκδοση απόφασης, εφόσον κρίνει ότι η διαφορά των μερών έχει πιθανότητες να επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, να καλέσει τους διαδίκους να παραστούν ενώπιον του, για να τους ενημερώσει αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίλυσης της οικογενειακής διαφοράς τους με τη διαδικασία αυτή.

Για να αποφασίσει το Δικαστήριο κατά πόσο η διαφορά ενώπιον του έχει πιθανότητες επίλυσης μέσω της οικογενειακής διαμεσολάβησης, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη κατά πόσο:

  • Aπό τα στοιχεία που έχει ενώπιον του ενδέχεται η υπόθεση να εμπεριέχει στοιχεία ενδοοικογενειακής βίας,
  • η διεξαγωγή διαμεσολάβησης είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Σε περίπτωση που η ενώπιον του δικαστηρίου διαφορά αφορά ή επηρεάζει εν όλω ή εν μέρει παιδί, το δικαστήριο δύναται, πριν καταλήξει στην απόφασή του να εισηγηθεί στους διαδίκους ότι η υπόθεση ενδέχεται να είναι κατάλληλη για διαμεσολάβηση, να ζητήσει να ακούσει το παιδί ή οποιοδήποτε από τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς τους,
  • τα μέρη επικοινωνούν μεταξύ τους και είναι πρόθυμα να συμβάλουν στην επίλυση των διαφορών τους μέσω διαμεσολάβησης.

Όπου η οικογενειακή διαφορά επηρεάζει παιδί, το δικαστήριο μπορεί εάν το κρίνει απαραίτητο να θέσει ως προϋπόθεση για την αναβολή της δικαστικής διαδικασίας και την παραπομπή σε οικογενειακή διαμεσολάβηση, την εκπροσώπηση του παιδιού στη διαδικασία διαμεσολάβησης (ανεξάρτητα από τους γονείς του) από τον Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού ή εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους διαδίκους δεν συμφωνήσει με την προϋπόθεση αυτή, το δικαστήριο δεν εκδίδει απόφαση για αναβολή της δικαστικής διαδικασίας για να διεξαχθεί η οικογενειακή διαμεσολάβηση, και συνεχίζει τη δικαστική διαδικασία.

Για να διεξαχθεί οικογενειακή διαμεσολάβηση ενώ τα μέρη βρίσκονται ήδη ενώπιον δικαστηρίου, τα μέρη μπορούν να αποταθούν στο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαφορά. Το Δικαστήριο σε τέτοια περίπτωση αναβάλλει την δικαστική διαδικασία για περίοδο η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρείς μήνες. Το δικαστήριο δύναται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε διαδίκου, να διακόψει τη διαδικασία διαμεσολάβησης πριν από τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση μετά τη δικαστική διαδικασία

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα και μετά το πέρας δικαστικής διαδικασίας που αφορά οικογενειακή διαφορά.

Αυτό γίνεται όπου μετά το πέρας δικαστικής διαδικασίας που αφορά συγκεκριμένη οικογενειακή υπόθεση, προκύψει διαφορά αναφορικά με την εκτέλεση διατάγματος που εκδόθηκε και προκύπτει ανάγκη είτε τροποποίησης του διατάγματος αυτού είτε καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του. Σε τέτοια περίπτωση τα μέρη μπορούν να προχωρήσουν σε οικογενειακή διαμεσολάβηση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του σχετικού Νόμου.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

Σχετικά Άρθρα

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – Ιστορική Αναδρομή και το Συμβούλιο της Ευρώπης
Πίνακας Δικαιωμάτων Συζύγων σε Οικογενειακές διαφορές και Διαμεσολάβηση
Δικαιώματα Συζύγου Διαρκούσης της Διάστασης και Μετά την Έκδοση Διαζυγίου
Διαμεσολάβηση και Περιουσιακές Διαφορές
Εγγραφή Συμφωνίας Διαμεσολάβησης Οικογενειακής Διαφοράς
Διαμεσολάβηση και Διατροφή
Διαμεσολάβηση και Γονική Μέριμνα
Διαμεσολάβηση και Διαζύγιο
Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο
Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης Χατζηνέστορος είναι δικηγόρος και διαμεσολαβητής. Είναι ο ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for ADR. Επίσης διδάσκει εμπορικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διαμεσολάβηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College London. Αποφοίτησε με Distinction. Ακολούθως ολοκλήρωσε με επιτυχία το επαγγελματικό δίπλωμα Advanced Diploma of International Taxation του Chartered Institute of Taxation και στη συνέχεια έγινε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Ο Ευριπίδης έχει συγγράψει το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και έχει αρθρογραφήσει σε διάφορους τομείς δικαίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία και έχει γίνει αναφορά στα συγγράμματα του από νομικές εκδόσεις στην Αγγλία όπως το Lee Roach, Card & James Business Law (2016, Oxford University Press), Stefan H.C. Lo, In Search of Corporate Accountability: Liabilities of Corporate Participants, (2015, Cambridge Scholars Publishing) και Thomas B. Courtney and Daibhi O’ Leary, The Law of Companies (2016, Bloomsbury Publishing).