ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οφέλη Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για Επιχειρήσεις

O περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 (85(I)/2017) υποχρεώνει τις Επιχειρήσεις να ενημερώνουν τους Καταναλωτές για το Φορέα ή τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) από τους οποίους καλύπτονται σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές με τους Καταναλωτές. Σε περίπτωση που μια Επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να το πράξει υπόκειται σε πρόστιμο από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης διαφορών είναι Φορέας ο οποίος έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και ο οποίος έχει ιδρυθεί σε μόνιμη βάση, προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω διαδικασίας ΕΕΔ και έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο που διατηρεί η Υπηρεσία. Ένας τέτοιος Φορέας είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (CCCADR).

Τα οφέλη μιας Επιχείρησης στο να υπάγεται σε ένα Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι πολυάριθμα και επεξηγούνται πιο κάτω:

1. Η Επιχείρηση η οποία υπάγεται εθελοντικά σε Φορέα καθίσταται πιο ανταγωνιστική από τις άλλες επιχειρήσεις αφού παρέχει υπηρεσία την οποία πιθανόν να μην παρέχουν οι ανταγωνιστές της.

Αυτόματα ο Καταναλωτής θεωρεί τέτοιες Επιχειρήσεις πιο σοβαρές και επαγγελματικές από άλλες. Αυτό διότι ο καταναλωτής γνωρίζει ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα επιλυθεί από ανεξάρτητο Φορέα ΕΕΔ.

2. Οι διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης διαφορών ΕΕΔ είναι ταχύτερες από εκείνες των Δικαστηρίων και το κόστος τους κατά πολύ χαμηλότερο. Με βάση το Νόμο οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών οφείλουν να εξετάσουν ένα παράπονο κάποιου Καταναλωτή εντός 90 ημερών.

Αυτό σημαίνει ότι μια διαφορά μεταξύ Επιχείρησης και Καταναλωτή επιλύεται γρήγορα και άμεσα χωρίς την παρατεταμένη αρνητική δημοσιότητα την οποία δυνατόν να προκαλείται στην Επιχείρηση όπου αυτή αγνοήσει το παράπονο του Καταναλωτή ή όπου αφήσει τη διαφορά να καταλήξει στο Δικαστήριο.

Επίσης, σε συνάρτηση με τον πιο πάνω λόγο, σε περίπτωση που παρατείνεται μια κατάσταση αυξάνονται οι πιθανότητες να καταγγείλει την Επιχείρηση ο Καταναλωτής στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

3. Οι διαδικασίες ΕΕΔ διεξάγονται και ολοκληρώνονται κατά τρόπο ιδιωτικό και εμπιστευτικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν βλάπτεται η φήμη της Επιχείρησης (για παράδειγμα, μέσω αρνητικής δημοσιότητας). Μάλιστα όλα τα μέρη δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΕΔ καθώς και μετά από αυτήν.

4. Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο ευέλικτες αφού συμφωνούνται σε ώρα και τόπο που βολεύει τα μέρη και δεν είναι αναγκαίο να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες διαδικασίας.

5. Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο φιλικές και αποφεύγουν τις άμεσες συγκρούσεις μεταξύ των μερών σε σύγκριση με εκείνες των Δικαστηρίων.

Φορέας στην Κύπρο ο οποίος καλύπτει ΟΛΕΣ τις διαφορές (εκτός από τηλεποικοινωνίες και ταχυδρομεία), είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution).

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

Σχετικά Άρθρα