ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πως Εγγράφεται η Συμφωνία Διαμεσολάβησης Οικογενειακής Διαφοράς;

Η

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι πλέον γεγονός. Με τη θέσπιση του Ν. 62(Ι)/2019, περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου, σε οποιεσδήποτε οικογενειακές διαφορές δυνατόν αυτές να επιλυθούν με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης.

Αυτό σημαίνει ότι, οποιεσδήποτε οικογενειακές οι οποίες αφορούν γονική μέριμνα, διατροφή παιδιών, διατροφή συζύγων, ή περιουσιακές σχέσεις, μπορούν να επιλυθούν με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.

Η διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές, δεν καλύπτει διαφορές που αφορούν την αφαίρεση ή την ανάθεση γονικής μέριμνας, αλλά ούτε και την έκδοση διαζυγίου. Αυτό διότι, είναι μόνο τα Οικογενειακά Δικαστήρια αυτά που μπορούν να λύσουν ένα γάμο ή να αναθέσουν γονική μέριμνα.

Τα μέρη της διαφοράς, θα επιλέξουν το διαμεσολαβητή τους ο οποίος θα προσπαθήσει να βοηθήσει τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της οικογενειακής τους διαφοράς.

Παράδειγμα 1:

Ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία διαζυγίου, διορίζει διαμεσολαβητή για να επιλύσουν το θέμα της διατροφής των παιδιών τους. Δηλαδή, το ποσό που θα καταβάλει ο/η σύζυγος στον/στην σύζυγο για τη διατροφή των παιδιών.

Παράδειγμα 2:

Εκδόθηκε διαζύγιο μεταξύ ενός ζευγαριού και η σύζυγος έχει την επιμέλεια των ανηλίκων. Ο σύζυγος επιθυμεί με τη σύζυγο του να συμφωνήσουν το θέμα της επικοινωνίας του ιδίου με τα ανήλικα τεκνά, το ποσό της διατροφής καθώς και τις περιουσιακές τους διαφορές.

Διαδικασία Συμφωνίας Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακή Διαφορά

Κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, εάν τα μέρη έλθουν σε συμφωνία τότε, η διαμεσολάβηση της οικογενειακής διαφοράς τελειώνει με τη σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού. Η εν λόγω συμφωνία συμβιβασμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Τα στοιχεία του διαμεσολαβητή
  • Τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης
  • Τα στοιχεία των μερών
  • Τα στοιχεία των προσώπων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της διαμεσολάβησης
  • Τους όρους της συμφωνίας στην οποία καταλήξανε τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση και
  • Την ημερομηνία της σύναψης της.

Διαδικασία Κατάθεσής Συμφωνίας Συμβιβασμού σε Οικογενειακή Διαφορά

Όταν συναφθεί η συμφωνία συμβιβασμού σε οικογενειακή διαφορά, τότε αυτή μπορεί να κατατεθεί στο Δικαστήριο. Αυτό δεν είναι αναγκαίο εάν τα μέρη τηρούν τους όρους της συμφωνίας. Όπου όμως υπάρχει παράβαση της συμφωνίας, και τα μέρη επιθυμούν να εκτελέσουν τη συμφωνία θα πρέπει αυτή να κατατεθεί στο Δικαστήριο. Με την κατάθεση η συμφωνία θεωρείται ως Δικαστική Απόφαση με αποτέλεσμα οι συμβαλλόμενοι να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε μέτρα εκτέλεσης έχουν στη διάθεση τους.

Η συμφωνία συμβιβασμού κατατίθεται από κοινού από όλα τα μέρη στο Δικαστήριο (εάν επιθυμούν) ή από ένα εκ των μερών με τη γραπτή συγκατάθεση των υπόλοιπων μερών.

Εάν η συμφωνία συμβιβασμού είναι διατυπωμένη σε γλώσσα άλλη από την ελληνική γλώσσα, το δικαστήριο δύναται να ζητήσει και την προσκόμιση δεόντως επικυρωμένης μετάφρασης αυτής στην ελληνική γλώσσα.

Μετά την αίτηση που κατατίθεται για εκτέλεση της συμφωνίας, τότε το Δικαστήριο μπορεί να κηρύξει το σύνολο ή μέρος της συμφωνίας συμβιβασμού ως εκτελεστό κατά τον ίδιο τρόπο που εκτελείται δικαστική απόφαση ή δικαστικό διάταγμα, με την ίδια ισχύ, και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να εκδοθεί δικαστική απόφαση με περιεχόμενο εκείνο της συμφωνίας συμβιβασμού. Διαφορετικά μπορεί να απορρίψει την αίτηση για εκτέλεση της συμφωνίας συμβιβασμού.

Σημειώνεται ότι τα μέρη θα πρέπει κατά την άποψη μας να προχωρήσουν σε κατάθεση της συμφωνίας συμβιβασμού άμεσα με την ολοκλήρωση. Ο λόγος είναι για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αποσβεστικές προθεσμίες σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίσει ότι μια συμφωνία δεν είναι εκτελεστή.

Παράδειγμα:

Τα μέρη συμφωνούν με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης για την επίλυση των περιουσιακών τους διαφορών πριν τη διάσταση. Τέτοια συμφωνία δεν είναι εκτελεστή. Εάν τα μέρη τελικά χωρίσουν αλλά δεν προβούν σε αίτηση για εκτέλεση της συμφωνίας στο Δικαστήριο ουδέποτε θα μάθουν εάν η συμφωνία τους είναι εκτελεστή ή όχι. Εάν περάσουν 3 χρόνια από το διαζύγιο, τότε δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αίτηση για περιουσιακές διαφορές και θα καταλήξουν με μια συμφωνία συμβιβασμού περιουσιακών διαφορών η οποία είναι μη εκτελεστή.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

Σχετικά Άρθρα

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – Ιστορική Αναδρομή και το Συμβούλιο της Ευρώπης
Πίνακας Δικαιωμάτων Συζύγων σε Οικογενειακές διαφορές και Διαμεσολάβηση
Δικαιώματα Συζύγου Διαρκούσης της Διάστασης και Μετά την Έκδοση Διαζυγίου
Διαμεσολάβηση και Περιουσιακές Διαφορές
Διαμεσολάβηση και Διατροφή
Διαμεσολάβηση και Γονική Μέριμνα
Διαμεσολάβηση και Διαζύγιο
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο – Διαδικασία
Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο
Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης Χατζηνέστορος είναι δικηγόρος και διαμεσολαβητής. Είναι ο ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for ADR. Επίσης διδάσκει εμπορικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διαμεσολάβηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College London. Αποφοίτησε με Distinction. Ακολούθως ολοκλήρωσε με επιτυχία το επαγγελματικό δίπλωμα Advanced Diploma of International Taxation του Chartered Institute of Taxation και στη συνέχεια έγινε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Ο Ευριπίδης έχει συγγράψει το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και έχει αρθρογραφήσει σε διάφορους τομείς δικαίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία και έχει γίνει αναφορά στα συγγράμματα του από νομικές εκδόσεις στην Αγγλία όπως το Lee Roach, Card & James Business Law (2016, Oxford University Press), Stefan H.C. Lo, In Search of Corporate Accountability: Liabilities of Corporate Participants, (2015, Cambridge Scholars Publishing) και Thomas B. Courtney and Daibhi O’ Leary, The Law of Companies (2016, Bloomsbury Publishing).