ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διαμεσολάβηση και Περιουσιακές Διαφορές

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι πλέον γεγονός. Με τη θέσπιση του Ν. 62(Ι)/2019, περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου, σε οποιεσδήποτε οικογενειακές διαφορές δυνατόν αυτές να επιλυθούν με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης. Τέτοιες διαφορές είναι και οι περιουσιακές διαφορές.

Σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου στην Κύπρο και δεδομένου ότι υπήρξε αύξηση της περιουσίας ενός από τους δύο συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου, τότε ο/ή σύζυγος, εάν έχει συνεισφέρει στην αύξηση αυτή, δικαιούται να ζητήσει το μερίδιο που αναλογεί στην συνεισφορά του/της.

Η διαμεσολάβηση σε περιουσιακές διαφορές είναι εξαιρετικά φλέγων θέμα το οποίο επηρεάζει σημαντικά την κινητή και ακίνητη περιουσία των συζύγων. Αν και ο διαμεσολαβητής δεν εκφέρει άποψη, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε κατάφορη αδικία. Είναι αναγκαίο σε περίπτωση που υπάρχει ακίνητη περιουσία να γίνει εκτίμηση της περιουσίας κατά τον χρόνο της διάστασης και το χρόνο απόκτητης της ώστε να διαπιστωθεί η αύξηση της περιουσίας. Τα έξοδα βαρύνουν τα μέρη από κοινού. Η χρήση εμπειρογνώμονα στις περιουσιακές διαφορές γίνεται όπου ενδείκνυται με τη σύμφωνη γνώμη των μερών. Τα έξοδα του εμπειρογνώμονα βαραίνουν τα μέρη από κοινού.

Επίσης όπου ο διαμεσολαβητής δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κατάρτιση πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν τις περιουσιακές διαφορές, είναι σημαντικό, ούτως ώστε τα μέρη να μην παραπλανηθούν, να καλέσει εμπειρογνώμονα να συμμετέχει στη διαδικασία. Τέτοιος εμπειρογνώμονας μπορεί να είναι δικηγόρος.

Κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζει ένας διαμεσολαβητής Οικογενειακών Διαφορών είναι ότι υπάρχει μαχητό τεκμήριο ότι ο/η σύζυγος δικαιούται στο ένα τρίτο της αύξησης της περιουσίας, εκτός εάν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά στην αύξηση.

Σημειώνουμε ότι προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκες τείνουν να καταδείξουν ότι υπήρξε συνεισφορά προς όφελος του/της συζύγου.

Επίσης, η συνεισφορά της συζύγου ως οικοκυρά η οποία φροντίζει το σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά των μερών τεκμαίρεται στο 1/3 της αύξησης της περιουσίας.

Σε σχέση με την αύξηση της περιουσίας, υπάρχουν ειδικοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται:

  1. Αύξηση της περιουσίας σημαίνει την κινητή ή ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε είτε πριν τον γάμο με την προοπτική του γάμου είτε που αποκτήθηκε μετά τον γάμο. Άρα, δεν μπορεί να υπάρξει απαίτηση σε σχέση με περιουσία που αποκτήθηκε πριν την προοπτική του γάμου.
  2. Δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς διαχωρισμού της περιουσίας, οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε δυνάμει δωρεάς, κληρονομιάς (η ως το προϊόν διάθεσης περιουσίας που αποκτήθηκε από κληρονομιά ή δωρεά).

Αντίθετα με το τι ισχύει σε άλλες δικαιοδοσίες, τα προγαμιαία σύμφωνα δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρα βάσει του Οικογενειακού Δικαίου στην Κύπρο. Όμως μετά την διάσταση οι σύζυγοι μπορούν να συνάψουν συμφωνία για επίλυση των περιουσιακών διαφορών τους.

Μια τέτοια συμφωνία δυνατόν να είναι και η συμφωνία συμβιβασμού η οποία προκύπτει μέσω της διαμεσολάβησης. Σημειώνουμε όμως, ότι σε αντίθεση με τη συμφωνία που προκύπτει από ιδιωτική πρωτοβουλία των μερών για συμφωνία, η χρήση της διαμεσολάβησης μπορεί να εγγραφεί στο Οικογενειακό Δικαστήριο για εκτέλεση.

Η εγγραφή δυνατόν να γίνει από κοινού από τα μέρη ή από ένα εκ των μερών με τη γραπτή συγκατάθεση των υπόλοιπων μερών.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

Σχετικά Άρθρα

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – Ιστορική Αναδρομή και το Συμβούλιο της Ευρώπης
Πίνακας Δικαιωμάτων Συζύγων σε Οικογενειακές διαφορές και Διαμεσολάβηση
Δικαιώματα Συζύγου Διαρκούσης της Διάστασης και Μετά την Έκδοση Διαζυγίου
Εγγραφή Συμφωνίας Διαμεσολάβησης Οικογενειακής Διαφοράς
Διαμεσολάβηση και Διατροφή
Διαμεσολάβηση και Γονική Μέριμνα
Διαμεσολάβηση και Διαζύγιο
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο – Διαδικασία
Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο
Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης Χατζηνέστορος είναι δικηγόρος και διαμεσολαβητής. Είναι ο ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for ADR. Επίσης διδάσκει εμπορικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διαμεσολάβηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College London. Αποφοίτησε με Distinction. Ακολούθως ολοκλήρωσε με επιτυχία το επαγγελματικό δίπλωμα Advanced Diploma of International Taxation του Chartered Institute of Taxation και στη συνέχεια έγινε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Ο Ευριπίδης έχει συγγράψει το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και έχει αρθρογραφήσει σε διάφορους τομείς δικαίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία και έχει γίνει αναφορά στα συγγράμματα του από νομικές εκδόσεις στην Αγγλία όπως το Lee Roach, Card & James Business Law (2016, Oxford University Press), Stefan H.C. Lo, In Search of Corporate Accountability: Liabilities of Corporate Participants, (2015, Cambridge Scholars Publishing) και Thomas B. Courtney and Daibhi O’ Leary, The Law of Companies (2016, Bloomsbury Publishing).