ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διαμεσολάβηση και Διατροφή

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι πλέον γεγονός. Με τη θέσπιση του Ν. 62(Ι)/2019, περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου, σε οποιεσδήποτε οικογενειακές διαφορές (εκτός από ανάθεση και αφαίρεση γονικής μέριμνας) δυνατόν αυτές να επιλυθούν με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης. Μια τέτοια διαφορά είναι η διατροφή των παιδιών καθώς και των συζύγων.

Παράγοντες που πάντοτε λαμβάνονται υπόψη σε Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Σε όλες τις περιπτώσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης, λαμβάνονται υπόψη και επιδιώκονται τα ακόλουθα:

(α) Η ενθάρρυνση συναινετικών προσεγγίσεων με σκοπό τον περιορισμό των συγκρούσεων και της εχθρότητας μεταξύ των μερών σε οικογενειακή διαφορά και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας·

(β) ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις οικογενειακές συγκρούσεις·

(γ) η στήριξη και διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα γονέων και τέκνων∙

(δ) η διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού·

(ε) η ενθάρρυνση της ανάληψης, με υπευθυνότητα, της κοινής γονικής ευθύνης για τη φροντίδα, ευημερία και ανάπτυξη των παιδιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση αναφορικά με δικαιώματα του παιδιού την οποία έχει κυρώσει η Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το γαμικό καθεστώς και τις συνθήκες διαβίωσης οποιουδήποτε από τους γονείς· και

(στ) ο περιορισμός των επίδικων θεμάτων και η οριστική επίλυση της οικογενειακής διαφοράς σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για την επίλυσή της αποκλειστικά μέσω δικαστικών διαδικασιών.

Επίσης ένας διαμεσολάβητης σε οικογενειακές διαφορές οφείλει

(1) σε περίπτωση που η διαφορά αφορά ή επηρεάζει εν όλω ή εν μέρει παιδί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και αφού συνεννοηθεί με τα μέρη, ακούει τις απόψεις του παιδιού και τις λαμβάνει υπόψη ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του και

(2) επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα για την ευημερία και το συμφέρον του παιδιού, ενθαρρύνει τους γονείς να επικεντρώνονται στις ανάγκες του παιδιού και τους υπενθυμίζει την πρωταρχική τους ευθύνη για την ευημερία του παιδιού, καθώς και την ανάγκη να πληροφορούν το παιδί και να λαμβάνουν υπόψη την άποψή του.

Διατροφή Παιδιών και διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με το Νόμο, είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία διατροφής των παιδιών μέσω διαμεσολάβησης. Σημειώνουμε ότι παιδί ορίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών

Η διατροφή παιδιών παρέχεται στον γονέα ο οποίος έχει την φύλαξη και φροντίδα των ανηλίκων. Ως εκ τούτου ο γονέας αυτός μπορεί να αποταθεί σε διαμεσολαβητή οικογενειακών διαφορών. Κατά τη διαμεσολάβηση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του τέκνου, το επίπεδο ζωής του τέκνου πριν τη διάσταση των γονέων και η οικονομική δυνατότητα των γονέων.

Υπόψη ότι για τον καθορισμό της οικονομικής δυνατότητας των γονέων εκτός από τα πραγματικά εισοδήματα λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα ενός γονέα να εργάζεται και να λαμβάνει εισοδήματα.

Τα συνήθη έξοδα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την οικογενειακή διαμεσολάβηση Διατροφής Παιδιών στην Κύπρο είναι μεταξύ άλλων τα ακόλουθα (η αναλογία που αντιστοιχεί):

 • Τρόφιμα
 • Λογαριασμός νερού και ηλεκτρισμού
 • Δημοτικά/Κοινοτικά τέλη
 • Λογαριασμός τηλεφώνου και διαδικτύου
 • Μεταφορικά έξοδα
 • Ενοίκιο
 • Ένδυση και υπόδηση
 • Ιατρικά έξοδα
 • Φροντιστήρια
 • Δραστηριότητες
 • Ψυχαγωγία και φιλοδώρημα
 • Έξοδα προσωπικής φροντίδας

Όταν το τέκνο είναι ενήλικο, δεν είναι δυνατή η οικογενειακή διαμεσολάβηση και τα μέρη θα πρέπει να αποταθούν στο Δικαστήριο.

Διατροφή Συζύγων και διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με το Νόμο, η διατροφή συζύγων (ή αλλιώς γονική διατροφή) είναι η μηνιαία καταβολή από ένα σύζυγο προς τον άλλο, για σκοπούς συντήρησης του. Σε περίπτωση διάστασης, ο ένα εκ των συζύγων ή και οι δύο μπορούν να διορίσουν διαμεσολαβητή για να έρθουν σε συμφωνία για το ύψος της διατροφής που θα πρέπει να δώσουν.

Δεν είναι πάντοτε που σύζυγος δικαιούται σε Γονική Διατροφή. Συγκεκριμένα, τέτοια διατροφή μπορεί να εξασφαλιστεί σε τέσσερις περιπτώσεις. Οι δύο ισχύουν αφού εκδοθεί το διαζύγιο και οι άλλες αφού επέλθει η διάσταση. Οι περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

Μετά το διαζύγιο

 • Εάν κατά την έκδοση του διατάγματος διαζυγίου, ο/η σύζυγος λόγω της ηλικίας ή της κατάσταση της υγείας του/της δεν είναι σε θέση να εργαστεί για να εξασφαλίσει τα αναγκαία ή
 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά την έκδοση του διατάγματος διαζυγίου εάν κρίνεται δίκαιο υπό τις περιστάσεις ή

Μετά τη διάσταση

 • Εάν σύζυγος στον/στην οποίο/α έχει παραχωρηθεί η κηδεμονία ανηλίκου ή ενήλικου τέκνου ή άλλου εξαρτώμενου, του οποίου η σωματική ή νοητική κατάσταση δεν του επιτρέπει να εργαστεί ή
 • Εάν ο/η σύζυγος δεν μπορεί να εξεύρει κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται εκπαίδευση πριν να μπορεί να βρει κατάλληλη εργασία. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος διαζυγίου.

 Η υποχρέωση καταβολής γονικής διατροφής βαρύνει και τους δύο συζύγους. Ο/η σύζυγος με την μικρότερη συνεισφορά στο κόστος ζωής κατά τη διάρκεια του γάμου δικαιούται γονική διατροφή από τον/την σύζυγο που είχε την μεγαλύτερη συνεισφορά. Για να αξιολογηθούν οι ανάγκες του/της δικαιούχου συζύγου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις περιλαμβανομένων των συνθηκών που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της της έγγαμης συμβίωσης αλλά και νέες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της διάστασης.

Η υποχρέωση καταβολής γονικής διατροφής μπορεί να μην ισχύσει σε περιπτώσεις όπου ο γάμος ήταν σύντομης χρονικής διάρκειας ή όπου ο/η σύζυγος που θα δικαιούταν διατροφής, βαρύνεται με σοβαρή υπαιτιότητα για τη λύση του γάμου.

 Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

Σχετικά Άρθρα

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – Ιστορική Αναδρομή και το Συμβούλιο της Ευρώπης
Πίνακας Δικαιωμάτων Συζύγων σε Οικογενειακές διαφορές και Διαμεσολάβηση
Δικαιώματα Συζύγου Διαρκούσης της Διάστασης και Μετά την Έκδοση Διαζυγίου
Διαμεσολάβηση και Περιουσιακές Διαφορές
Εγγραφή Συμφωνίας Διαμεσολάβησης Οικογενειακής Διαφοράς
Διαμεσολάβηση και Γονική Μέριμνα
Διαμεσολάβηση και Διαζύγιο
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο – Διαδικασία
Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο
Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης Χατζηνέστορος είναι δικηγόρος και διαμεσολαβητής. Είναι ο ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for ADR. Επίσης διδάσκει εμπορικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διαμεσολάβηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College London. Αποφοίτησε με Distinction. Ακολούθως ολοκλήρωσε με επιτυχία το επαγγελματικό δίπλωμα Advanced Diploma of International Taxation του Chartered Institute of Taxation και στη συνέχεια έγινε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Ο Ευριπίδης έχει συγγράψει το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και έχει αρθρογραφήσει σε διάφορους τομείς δικαίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία και έχει γίνει αναφορά στα συγγράμματα του από νομικές εκδόσεις στην Αγγλία όπως το Lee Roach, Card & James Business Law (2016, Oxford University Press), Stefan H.C. Lo, In Search of Corporate Accountability: Liabilities of Corporate Participants, (2015, Cambridge Scholars Publishing) και Thomas B. Courtney and Daibhi O’ Leary, The Law of Companies (2016, Bloomsbury Publishing).