Καταναλωτικές Διαφορές

Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Είμαστε αδειοδοτημένος Φορέας ADR από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Επιλύουμε διαφορές που καταχωρούνται από καταναλωτές σε σχέση με δάνεια, αναδιαρθρώσεις, αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών  – εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

 

Βήμα 1

Καταχώρηση Παραπόνου

Ο Καταναλωτής ο οποίος έχει το παράπονο καταχωρεί το παράπονο του σε εμάς μέσω της online διαδικασίας ή μέσω καταχώρησης του σχετικού εντύπου με φαξ.

Βήμα 2

Καταβολή €20 Διοικητικών Εξόδων

Καταβάλλεται το ποσό των €20 για εξέταση του παραπόνου.

Βήμα 3

Επικοινωνία με Επιχείρηση

Επικοινωνούμε με την επιχείρηση και της αποστέλλουμε το παράπονο του καταναλωτή.

Βήμα 4

Αποδοχή από Επιχείρηση

Η επιχείρηση αποφασίζει εάν αποδέχεται το αίτημα του καταναλωτή για επίλυση της διαφοράς.

Βήμα 5

Καταβολή Τελών Διαφοράς

Εάν το αποδεχτεί, τότε καταβάλλονται από τον καταναλωτή και την επιχείρηση τα τέλη αναλόγως της μεθόδου επίλυσης και της αξίας της διαφοράς.

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε τέλη εκ μέρους του καταναλωτή για χρηματοοικονομικές διαφορές.

Βήμα 6

Έναρξη Επίλυσης Διαφοράς

Ορίζουμε διαμεσολαβητή, συμφιλιωτή ή διαιτητή αναλόγως της διαφοράς και ξεκινά η διαδικασία όπου τα μέρη παρευρίσκονται μαζί με τον ειδικό στην επίλυση της διαφοράς με σκοπό εξεύρεσης λύσης.

Παράδειγμα 1 Αγορά Ελαττωματικού Αυτοκινήτου

Παράδειγμα 2 Υπερχρεώσεις σε Δάνειο με Τράπεζα

Παράδειγμα 3 Αγορά Ελαττωματικού Laptop

Παράδειγμα 4 Αγορά Τηλεόρασης Online

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος  όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 519741

Τηλεομοιότυπο: +357 22 318214

E-mail: secretariat@adr.com.cy

Η Εξουσιοδότηση μας να ενεργούμε ως οντότητα ΕΕΔ

Ο Φορέας μας περιέχεται σε κατάλογο φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γλώσσες

Οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες και στις οποίες διεξάγεται η διαδικασία ΕΕΔ είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Κατά πόσο είμαστε μέλη σε δίκτυα οντοτήτων ΕΕΔ που δέχονται διασυνοριακές επιλύσεις διαφορών

Εργαζόμαστε με σκοπό να γίνουμε μέλη σε τέτοια δίκτυα.

Είδη διαφορών τις οποίες μπορούμε να επιληφθούμε

Επί του παρόντος είμαστε αρμόδιοι να ασχοληθούμε με τα ακόλουθα θέματα που προκύπτουν από καταναλωτικές διαφορές:

 • Καταναλωτικά αγαθά
 • Εκπαίδευση
 • Eνέργεια και Νερό
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες (όπως Ακίνητη Ιδιοκτησία, ανέγερση νέων κατοικιών, Συντήρηση σπιτιών και βελτίωση, ανακαίνιση)
 • Υγεία
 • Υπηρεσίες αναψυχής
 • Υπηρεσίες Μεταφορών

Δεν υπάρχουν κατώτατα όρια σε σχέση με τις διαφορές που προσφέρουμε. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει διαιτησία, η διαφορά πρέπει να υπερβαίνει τα 500 Ευρώ.

Οι Kανόνες διαδικασίας, μέση διάρκεια της διαδικασίας και η δεσμευτική φύση της διαδικασίας

Χρησιμοποιούμε τρεις τύπους διαδικασιών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για Καταναλωτικές Διαφορές. Αυτές είναι η Διαιτησία, η Συμφιλίωση και η Διαμεσολάβηση.

Είδος διαδικασίας ΕΕΔ Κανόνες Άλλοι κανόνες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Μέση διάρκεια της διαδικασίας Είναι η διαδικασία δεσμευτική;
Διαιτησία Κανόνες Διαιτησίας Περί Διαιτησίας Νόμος της Κύπρου (Κεφ. 4) 60 ημέρες από την ημερομηνία που άρχισε η διαδικασία Η διαδικασία είναι δεσμευτική, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέρη ενημερώθηκαν μετά την ανάκυψη της διαφοράς ως προς τη δεσμευτική της φύση. Μια απόφαση που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας μπορεί να εκτελεστεί στο δικαστήριο.
Συμφιλίωση  

 

 

Κανόνες Συμφιλίωσης

40 ημέρες από την ημερομηνία που άρχισε η διαδικασία Η συμφιλίωση και η διαμεσολάβηση δεν είναι δεσμευτικές και ο καταναλωτής ή ο έμπορος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από τέτοιες διαδικασίες.

Αυτό δεν συμβαίνει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών. Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να έχει το αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης εάν εγγραφεί στο δικαστήριο.

Διαμεσολάβηση  

 

 

Κανόνες Διαμεσολάβησης

Νόμος 158(I)/2012 – για ορισμένα θέματα που προκύπτουν από το νόμο περί αστικών διαφορών 2012

Νόμος 85(I)/2017 – Νόμος περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών καταναλωτικών διαφορών

Ποια τα έξοδα για τη διεξαγωγή της ΕΕΔ Καταναλωτικής φύσεως;

Το κόστος κάθε διαδικασίας είναι το ακόλουθο:

Τα τέλη που καταβάλλει ο καταναλωτής και ο έμπορος ποικίλλουν ανάλογα με τη διαδικασία της ΕΕΔ που χρησιμοποιείται.

1. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ/ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Τέλη Καταχώρησης για Καταναλωτή που καταχωρεί την Αίτηση

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης

Αξία αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε Ευρώ (€) Τέλη Καταναλωτή σε Ευρώ (€)* Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
Μέχρι 500 20 80
501 – 2.000 40 160
2.001 – 10.000 80 320
10,001 -50,000 160 640
50,001 – 100,000 320 1280
100,001 και άνω 640 1700
 1. Τα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 2. Τα παραπάνω τέλη βασίζονται σε 8 ώρες Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης. Για κάθε επιπρόσθετη ώρα που απαιτείται για τη Διαμεσολάβηση/Συμφιλίωση θα υπάρχει:

(α) Επιπρόσθετη χρέωση €20 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για τον Καταναλωτή και €60 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για την Επιχείρηση για διαφορές μεταξύ €0 – €10.000.

(β) Επιπρόσθετη χρέωση €40 ανά ώρα πλέον ΦΠΑ για τον Καταναλωτή και €100 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για την επιχείρηση για διαφορές άνω των €10.000.

*  Για χρηματοοικονομικά θέματα δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε Τέλος Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης από τον Καταναλωτή. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €800

3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Τέλη Καταχώρησης για Καταναλωτή που καταχωρεί την Αίτηση

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαιτησίας

Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Τέλη καταναλωτή σε Ευρώ (€) Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
500 – 10.000 25 100
10.001 και άνω 30 120
 • Όλα τα παραπάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα ανά ώρα.
 • Η πληρωμή τελών για δύο ώρες Διαιτησίας γίνεται με την έναρξη της Διαιτησίας (άρθρο 3(2) των Κανονισμών).
 • Το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €1000

Φυσικά πρόσωπα υπεύθυνα για την ΕΕΔ

Μπορείτε να δείτε τα πρόσωπα υπεύθυνα για την ΕΕΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Μπορούν ο καταναλωτής ή ο έμπορος να αποσυρθούν από τη διαδικασία;

Αυτό εξαρτάται από τη διαδικασία. Σε περίπτωση διαιτησίας και υπό τον όρο ότι έχει συμφωνηθεί μετά τη διαφορά, ούτε ο καταναλωτής ούτε ο έμπορος μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία.

Στις περιπτώσεις διαμεσολάβησης και συμφιλίωσης, αμφότερα τα μέρη μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία πριν από την επίτευξη ενός αποτελέσματος.

Πότε μπορούμε να αρνηθούμε να επιληφθούμε μιας διαφοράς;

Δεν υπόκεινται όλες οι διαφορές σε επίλυση από το Κέντρο. Στα ακόλουθα σενάρια, δυνατόν να αρνηθούμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία ΕΕΔ μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου:

 • Ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον έμπορο προκειμένου να συζητήσει το παράπονό του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με αυτόν∙
 • Θεωρούμε ότι η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλο παράπονο∙
 • Η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή από δικαστήριο∙
 • Η αξία της διαφοράς αναφορικά με διαιτησία είναι κάτω των των €500∙
 • Ο καταναλωτής δεν υπέβαλε το παράπονο σε εμάς εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε παράπονο στον έμπορο∙
 • Η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία μας.

Όπου, σύμφωνα με τους Κανόνες μας, δεν μπορούμε να εξετάσουμε μια διαφορά, θα παράσχουμε και στα δύο μέρη αιτιολογημένη εξήγηση των λόγων στους οποίους βασίζεται η απόφαση μας να μην εξετάσουμε τη διαφορά εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου του παραπόνου.

Προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εξεταστεί το παράπονο του Καταναλωτή

Γενικά, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε μια καταγγελία εναντίον ενός εμπόρου από τον Καταναλωτή, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

 1. Μια πληρωμή ύψους € 20 πρέπει να γίνει από τον Καταναλωτή.
 2. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει υποβάλει την καταγγελία του εντός ενός έτους από τη στιγμή που ο καταναλωτής επιχείρησε να επιλύσει τη διαφορά με τον έμπορο.
 3. Πρέπει να έχει γίνει προσπάθεια από τον καταναλωτή να επιλύσει το ζήτημα απευθείας με τον έμπορο.