Έκτο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διαιτητών Κύπρου και Κατάρτισης στον Τομέα της Διαιτησίας

Διάρκειας – 28 ωρών

Διαδικτυακά Από την Άνεση του Σπιτιού σου

Δεκέμβριος  2024*

Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ!

Εγκεκριμένο για 15 CPD από τον ΠΔΣ

Zoom Meetings Review | PCMag

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Εδώ.

>
0
Εκπαιδευόμενοι του Κέντρου
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

 • Εγκεκριμένος Φορέας ADR από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΠΚ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για 15 CPDs

 • Διάρκεια 28 ώρες - από την άνεση του σπιτιού σου

 • Δωρεάν εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με το Cyprus Center for ADR

Αποσπάσματα από προηγούμενες Εκπαιδεύσεις

Νίκος Παπαευσταθίου
Γιατί Διαιτησία;
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Καταχρηστικές Ρήτρες Διαιτησίας
Σταύρος Παύλου
Η αθέατη πλευρά της Διαιτησίας
Νικόλας Κωνσταντινίδης
Arbitration Notice
Ανδρέας Δημητρίου
Ειδικά Θέματα Διαιτησίας

Έχουμε Εκπαιδεύσει Πρόσωπα από τις πιο Κάτω Εταιρείες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υπάρχει αριθμός νομοθεσιών που καλύπτουν θέματα της Διαιτησίας, όπως ο περί Διαιτησίας Νόμος (Κεφ. 4), ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμος του 1987 (Ν.101/1987), ο περί της Συμβάσεως περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος (Ν.84/79), ο περί Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Δυνάμει Συμβάσεως) Νόμος του 2000 (Ν.121/(Ι)/2000).

Για να είναι αποτελεσματική μια διαιτησία προϋποτίθεται η ανάγκη γνώσης των πιο πάνω νομοθετημάτων και η παροχή κατάλληλων εφοδίων ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να δύνανται να φέρουν εις πέρας μια διαιτησία.

Αν και πολλοί διαιτητές είναι δικηγόροι, υπάρχουν διαιτητές και από άλλα επαγγέλματα όπως είναι οι Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Επιμετρητές Ποσοτήτων καθώς και άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να μπορούν να επιλύουν διαφορές στον τομέα της οικονομικής τους δραστηριότητας. Σκοπός του Διαιτητή είναι να ακούσει τα μέρη, να προβεί σε συμπεράσματα και να εφαρμόσει το νόμο στα γεγονότα της υπόθεσης εκδίδοντας την διαιτητική του απόφαση. Η εν λόγω απόφαση είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη.  Η διαιτητική απόφαση μπορεί να εγγραφεί ως δικαστική και να εκτελεστεί από τα  Δικαστήρια.

Η εκπαίδευση στη διαιτησία οδηγεί στην κατάρτιση ατόμων σε ένα νέο τομέα επίλυσης διαφορών παράλληλο και επιπρόσθετο των Δικαστηρίων με τελικό αποτέλεσμα την γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση διαφορών οι οποίες πιθανόν να κατέληγαν στα Δικαστήρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη , 17:00 – 20:45

 • Καλωσόρισμα και βασικές αρχές διαιτησίας

Τετάρτη , 17:00 – 20:45

 • Διάφοροι Νόμοι
 • Πρακτική Άσκηση

Πέμπτη , 17:00 – 20:45

 • Η Συμφωνία Διαιτησίας
 • Κυπριακή, Αγγλική και Ευρωπαϊκή Νομολογία

Τρίτη , 17:00 – 20:45

 • Καθήκοντα και Εξουσίες Διαιτητή
 • Πρακτική Άσκηση

Τετάρτη , 17:00 – 20:45

 • Η Διαδικασία Διαιτησίας
 • Εξουσίες του Δικαστηρίου πριν την Έναρξη της Διαιτησίας
 • Εξουσίες του Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της διαιτησίας

Πέμπτη , 17:00 – 20:45

 • Βασικές Προϋποθέσεις Εγκυρότητας της Διαιτητικής Απόφασης
 • Πρακτική Άσκηση

Τρίτη , 17:00 – 20:45

 • Άλλες Εξουσίες του Δικαστηρίου
 • Εκτελεστότητα της Απόφασης

Τετάρτη , 17:00 – 20:45

 • Ακύρωση Διαιτητικής Απόφασης
 • Πρακτική Άσκηση

Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους ή Νομικούς Συμβούλους

Yes check.svg Μέλη του ΕΤΕΚ, αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Επιμετρητές Ποσοτήτων, ή Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων του Κατασκευαστικού Τομέα

Yes check.svgΑνώτερα στελέχη Εταιρειών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών όπως για παράδειγμα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών ή Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και γενικά αυτούς που η εργασία περιλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών

Yes check.svg Κάτοχους Επαγγελματικών Προσόντων στη Διαιτησία (όπως MCIArb ή FCIArb) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις στη Διαιτησία της Κύπρου

Yes check.svg Κάτοχοι τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα και να προσθέσουν στο βιογραφικό τους ένα αξιόλογο επαγγελματικό προσόν – δηλαδή της επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίου

Εκπαιδευτική Ομάδα

Νικος Παπαευσταθίου
Ο Νίκος είναι ο Διευθύνων Συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ και εκπαιδευτής διαιτητών του ΕΤΕΚ. Διετέλεσε Γραμματέας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εξελέγη Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την περίοδο 2000- 2006. Διετέλεσε μέλος του Νομικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων, του Ταμείου Συντάξεων Δικηγόρων, καθώς και επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (C.C.B.E.) (2000-2006) και Πρόεδρος της Ένωσης των Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων (2004- 2006). Ασχολήθηκε και ασχολείται με σωρεία τομέων δικαίου και ειδικότερα με την εκπροσώπηση δημοσίων οργανισμών, με τη σύνταξη νομοθεσίας, διεθνείς συναλλαγές, κοινοπραξίες και εταιρικές οντότητες, συγχωνεύσεις, οικοδομικό και μηχανολογικό δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, εργατικό δίκαιο, θέματα Προστασίας του Ανταγωνισμού, εμπορικό δίκαιο, αεροπορικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο, λιμενικό ασφαλιστικό δίκαιο, δημόσιο και διοικητικό δίκαιο, δικαστικές διαδικασίες και διαιτησίες, διαιτητής.
Σταύρος Παύλου
Ο Σταύρος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Πατρίκιος Παύλου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ και Fellow του Chartered Institute of Arbitrators. Σπούδασε Οικονομικά στο LSE και νομική στο City University στο Λονδίνο και κατέχει τον τίτλο του Barrister από το Gray’s Inn. Έχει πέραν των 30 ετών εμπειρία και γνώσεις σε πολύπλοκα θέματα διαιτησίας τοπικών και διεθνών εμπορικών διαφορών.
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και ιδρυτής του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαιτησίας και διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και ήταν επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γίνει αναφορά στο έργο του από διάφορα συγγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα σε απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το 2021 έχει επιλεγεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα για επίλυση διαφορών με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 και ασχολείται ενεργά στον τομέα της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.
Άγις Γεωργιάδης
Ο Άγις Γεωργιάδης είναι δικηγόρος και διδάσκει στο τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία στη διαιτησία και την εναλλακτική επίλυση διαφορών και είναι ο πρώτος Κύπριος ο οποίος ορίσθηκε ως μέλος του Δικαστηρίου του London Court of International Arbitration (LCIA Court), το οποίο και αποτελεί ένα από τα κορυφαία forum διαιτητικής επίλυσης διεθνών διαφορών σε παγκόσμια κλίμακα.
Νικόλας Στ. Κωνσταντινίδης
Ο Νικόλας είναι δικηγόρος. και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας. Απέκτησε πτυχίο Νομικής (LLB) το 2008 και Μεταπτυχιακό (LLM) στο Διεθνές Δίκαιο με Διάκριση (Distinction) το 2009 από το Πανεπιστήμιο του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναγορεύθηκε Barrister-at-Law από το Honourable Society of the Middle Temple το 2010. Εργάστηκε μέχρι το 2013 ως συνεργάτης του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, όπου ήταν υπεύθυνος για τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ασχολείται με το εμπορικό, εταιρικό και κατασκευαστικό δίκαιο καθώς και με το δίκαιο των συμβάσεων, το δίκαιο του ανταγωνισμού και εκπροσωπεί διάδικους σε δικαστηριακές και διαιτητικές διαδικασίες. Είναι μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης και της Επιτροπής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του ΠΔΣ, του International Bar Association, του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου και παρακάθεται ως μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του Commonwealth Enterprise and Investment Council.
Δημήτρης Παπαδόπουλος
Ο Δημήτρης εκτιμάται ιδιαίτερα για την εξαιρετική του εμπειρία σε εμπορικές και εταιρικές διαφορές. Προσκλήθηκε ως νομικός μελετητής στην Ουάσιγκτον από το Ομοσπονδιακό Δικαστικό Κέντρο, η διατριβή του ειδικεύτηκε στον Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Νόμο και έκτοτε έχει αναγνωριστεί για τα επιτεύγματά του στα ακαδημαϊκά και τη διδασκαλία. Έχει εκπαιδεύσει τακτικά σε διάφορα αναγνωρισμένα ιδρύματα, ο Δημήτρης διετέλεσε για 11 χρόνια εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου στο Δίκαιο των Συμβάσεων και Εμπορικού Δικαίου. Έχει επίσης διατελέσει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (2004 - 2010). Ο Δημήτρης είναι επίσης μέλος του Chartered Institute of Arbitrators και ενεργεί ως διαιτητής σε εμπορικές διαφορές. Είναι δικηγόρος του Gray's Inn (Λονδίνο). Ο Δημήτρης είναι επίσης Σύμβουλος Αφερεγγυότητας από το 2016.
Κυριάκος Θεοδωρίδης
Ο Κυριάκος είναι δικηγόρος, συνεταίρος και υπεύθυνος του δικαστηριακού τμήματος της Γιώργος Γιάνγκου ΔΕΠΕ. Έχει πείρα στην εγγραφή και εκτέλεση δικαστικών και διεθνών διαιτητικών αποφάσεων και έχει εκπροσωπήσει πελάτες σε υποθέσεις διαιτησίας και έχει επίσης διοριστεί ως διαιτητής σε άλλες. Από το 2009 μέχρι το 2020 ο κύριος Θεοδωρίδης ήταν ταμίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι επίσης μέλος του International Bar Association, του Council of Bars και του Law Societies of Europe and IAG.
Ανδρέας Δημητρίου
Ο Ανδρέας είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι ο πρώτος Κύπριος Chartered Arbitrator και ένας εκ των δύο Κύπριων με αυτή την διαπίστευση. Είναι επίσης διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Παρέχει νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επίλυσης διαφορών σε πελάτες σε παγκόσμια βάση και συμβουλεύει πολλές διεθνείς και εγχώριες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων ξένες και εγχώριες κρατικές υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς και μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές και κατασκευαστικές εταιρίες του τόπου. ‘Έχει πλούσια δράση ως δικηγόρος ενώπιον δικαστηρίων και έχει εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα ξένα κράτη εγχώρια. Καλείται τακτικά ως εμπειρογνώμονας σε θέματα Κυπριακού δικαίου σε διαδικασίες ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων.

Φωτογραφίες από προηγούμενα Σεμινάρια του Κέντρου

Τι Λένε οι Εκπαιδευόμενοι για τα Προγράμματα μας;

Εκπληκτικό πρόγραμμα! Είναι το είδος εκπαίδευσης που όταν την ολοκληρώνεις ξέρεις ότι έχεις μάθει πολλά! Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτές που μοιράστηκαν μαζί μαζι μας τις γνώσεις τους! Αναμένουμε καινούργιες εκπαιδεύσεις.

– Χρύσω Αργυρού

Πολύ διαφωτιστικό και εμπεριστατωμένο σεμινάριο. Οι εκπαιδευτικοί ήταν επαρκέστατα καταρτισμένοι και η επικοικωνία μεταξύ μας ήταν πολύ φιλική και απολαυστική. Η δε καθοδήγηση τους, τόσο κατά την διάρκεια των παραδόσεων, όσο και κατά την απάντηση των αποριών μας, ήταν άριστη και εκτενής. Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που μας απέστειλαν είναι λεπτομερέστατο και ξεκάθαρο, ενώ ο συνδυασμός του με το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ότι καλύτερο κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως μας. Ευχαριστούμε πολύ.

– Κατερίνα Δημητρίου

Εξαιρετικό πρόγραμμα, απόλυτα επαγγελματικά προσχεδιασμένο και εκτελεσμένο, με άψογους εκπαιδευτές, υπέροχη δομή, καθώς και εύρος πληροφορίας. Από τα πιο εποικοδομητικά, ευχάριστα και ολοκληρωμένα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Ένα εργαλείο ζωής. Το συστήνω με πεποίθηση και ενθουσιασμό!

– Χρυσοβαλάντω Περικλέους

Πολύ επιμορφωτικό και ενδιαφέρον. Το προτείνω ανεπιφύλακτα

– Κυβέλη Χριστοφορίδη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ CYPRUS CENTER FOR ADR

Η πιο γνωστή μέθοδος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Κύπρο είναι η διαιτησία.

Σε πάρα πολλά συμβόλαια χρησιμοποιείται η ρήτρα διαιτησίας η οποία προβλέπει ότι τα μέρη, σε περίπτωση διαφοράς θα πρέπει να διορίσουν διαιτητή ο οποίος θα επιλύσει τη διαφορά τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης διαιτητών Κύπρου αποσκοπεί στην ενημέρωση οποιωνδήποτε προσώπων επιθυμούν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις στη διαιτησία με αποτέλεσμα είτε να χειρίζονται διαιτησίες με πελάτες τους είτε να μπορούν να φέρουν εις πέρας μια διαιτησία ως διαιτητές.

Τα προγράμματα κατάρτισης διαιτητών του διοργανώνονται από το Cyprus Center for ADR ανάλογα με την ζήτηση.

Εκπαίδευση Διαιτητών σε 8 απογεύματα!

Σεμινάρια θα παραδοθούν στις Δεκέμβριος 2024

ONLINE

Κόστος Συμμετοχής

Ημερομηνία Εγγραφής Αρχικό Κόστος Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ Τελικό Κόστος
Μέχρι την 01/06/2024 €750 €560 €190
Μετά την 01/06/2024 €850 €560 €390

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Πρέπει να παρακολουθήσω σεμινάρια για να γίνω διαιτητής;

Αν και δεν είναι αναγκαίο κάποιος να παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διαιτητών για να μπορεί να διεξάγει μια διαιτησία, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που μερή θα διορίσουν πρόσωπο το οποίο δεν έχει οποιαδήποτε εκπαίδευση ή εμπειρία ως διαιτητή.

Υπάρχουν εξετάσεις για να γίνω διαιτητής;

Όχι, δεν υποβάλλουμε τους εκπαιδευόμενους σε εξετάσεις αλλά είναι αναγκαστικό για την παροχή του πιστοποιητικού κατάρτισης να παραστούν σε όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαιτητών;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε Δικηγόρους ή Νομικούς Συμβούλους, κατόχους Επαγγελματικών Προσόντων στη Διαιτησία (όπως MCIArb ή FCIArb) οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτήσουν τις γνώσεις τους στους Νόμους που αφορούν τη διαιτησία στην Κύπρο, μέλη του ΕΤΕΚ, αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς ή Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων του Κατασκευαστικού Τομέα, Ανώτερα στελέχη Εταιρειών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών όπως για παράδειγμα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών ή Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και γενικά αυτούς που η εργασία περιλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών και κατόχους τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα και να προσθέσουν στο βιογραφικό τους ένα αξιόλογο προσόν – δηλαδή της επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίου

Ποιες μέρες διοργανώνονται τα σεμινάρια διαιτησίας του Κέντρου;

Επειδή τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες, διοργανώνονται Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη απόγευμα για 2 εβδομάδες και Τρίτη Τετάρτη για 1 εβδομάδα και ολοκληρώνονται εντός 3 εβδομάδων.

Σε τι γλώσσα παραδίδονται τα σεμινάρια κατάρτισης διαιτητών;

Η γλώσσα παράδοσης των σεμιναρίων διαμεσολάβησης είναι τα Ελληνικά αλλά αναλόγως ενδιαφέροντος μπορεί να διεξαχθούν και στα Αγγλικά.

Πώς γίνεται η εγγραφή μου στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαιτητών Κύπρου;

Η εγγραφή μπορεί να γίνει στον πιο κάτω σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22519741.

Πότε είναι τα επόμενα σεμινάρια διαιτησίας του Κέντρου;

Τα επόμενα σεμινάρια διαιτητών που διοργανώνει το Κέντρο θα γίνουν τον Ιούνιο του 2024.

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράμματος Κατάρτισης Διαιτητών Κύπρου

Κόστος συμμετοχής:

€190

*Με επιχορήγηση για εγγραφές μέχρι την 01/06/2024

ONLINE

28 ώρες διδασκαλίας (εγκεκριμένο για 15 CPDs από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο)

Δεκέμβριος 2024*

*2 x Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη απόγευμα, 1 x Τρίτη, Τετάρτη απόγευμα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Μέγιστος αριθμός LIVE συμμετέχοντων: 28 άτομα

Το σεμινάριο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για όσους θα παρακολουθήσουν Live την εκπαίδευση προσφέρονται Γεύματα, Καφές και Σνακ


 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Διαιτησίας

Είχα εκπαιδευτεί από το Κέντρο σε προηγούμενη εκπαίδευση

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης διαιτητών του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον να εκπαιδευτεί ως διαιτητής και να παρακολουθήσει τα σεμινάρια κατάρτισης διαιτητών που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση και να πληρώσει για τα σεμινάρια ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια διαιτησίας.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή τη συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και/ή την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης για μαθήματα διαιτησίας και/ή για να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαιτησίας, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 6 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου εκτός και εάν εγγραφείτε ως διαιτητής στο Κέντρο όπου και τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν για πέραν των 6 ετών μέχρι τη στιγμή που θα αποσύρετε την εγγραφή σας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι Προγράμματος

 1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία.
 2. Η κανονική τιμή του προγράμματος είναι €750 και μετά την 01/06/2024 €850. Για δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ στοιχίζει €190 και μετά την 01/06/2024 €290. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 3. Ολοκληρωμένη θεωρείται η εγγραφή, εφόσον έχει καταβληθεί όλο το κόστος εγγραφής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να αποστείλετε με τους παραπάνω τρόπους (υπό 1) και την σχετική τραπεζική κατάθεση. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής εκ μέρους ενδιαφερόμενου/-ης έως και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό αφαιρουμένου ποσού €100 για διοικητικά έξοδα. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής ενδιαφερόμενου/-ης κατά την τελευταία εβδομάδα προ της έναρξης του προγράμματος, επιστρέφεται το ήμισυ του καταβληθέντος ποσού.
 4. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD

A/C Number: 357030494887

SWIFT(BIC): BCYPCY2N

Bank:  Bank of Cyprus

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών