Υποβολή για Επίλυση Αστικής ή Εμπορικής Διαφοράς

Διαμεσολάβηση σε Αστική ή Εμπορική Διαφορά

Μπορείτε να αποταθείτε σε εμάς για να επιλύσουμε την αστική ή εμπορική σας διαφορά και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

  • Διαμεσολάβηση σε Αστική και Εμπορική Διαφορά

Στοιχεία για επίλυση Αστικής και Εμπορικής Διαφοράς

Τι αφορά η Αστική/Εμπορική Διαφορά;

Όροι και Προϋποθέσεις

Εγώ, ο Καταναλωτής, με την υποβολή αυτής της Διαφοράς (η “Διαφορά“) στο Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution (ADR Cyprus Center Ltd) (το “Κέντρο“), με την αποδοχή της Διαφοράς μου από το Κέντρο, δεσμεύομαι από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του Κέντρου.
1. Δεσμεύομαι από τους Κανόνες Διαμεσολάβησης, Συμφιλίωσης και Διαιτησίας (Κανόνες ΕΕΔ) του Κέντρου οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση βάσει αναφοράς στη διαφορά μεταξύ μου και της επιχείρησης εναντίον της οποίας καταχωρώ αυτό το παράπονο (ο «Έμπορος»). Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να επιλύσει τη διαφορά με το Κέντρο.
2. Μπορώ να αποσυρθώ από τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) για διαμεσολάβηση ή συμφιλίωση μόλις διοριστεί διαμεσολαβητής ή συμφιλιωτής.
3. Σε περίπτωση που η επιλεγείσα διαδικασία ΕΕΔ είναι η Διαιτησία, δέχομαι ότι με την παρούσα αίτηση υποβολής παραπόνου ενημερώθηκα εκ των προτέρων σχετικά με το δεσμευτικό χαρακτήρα της και την αποδέκτηκα.
4. Θα διατηρήσω τη διαδικασία εμπιστευτική και όλα τα έγγραφα που έλαβα ή τα οποία στάλθηκαν από εμένα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα παραμείνουν εμπιστευτικά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση ή τη λήξη της διαδικασίας ΕΕΔ.
5. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί μεταξύ του Κέντρου, εμένα και του Εμπόρου.
6. Το Κέντρο και τα Φυσικά Πρόσωπα Υπεύθυνα για την ΕΕΔ δεν υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
7. Συμφωνώ ότι θα καταβάλλω τα τέλη του ειδικού στην ΕΕΔ σύμφωνα με τους Κανόνες του Κέντρου.
8. Συμφωνώ επίσης, ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν με την παρούσα αίτηση θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του Εμπόρου, δικηγόρου του Εμπόρου, του Ειδικού στην ΕΕΔ, του Κέντρου καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή στην οποία έχουμε υποχρέωση ή θεωρούμε αναγκαίο να αποστέλλουμε πληροφορίες δυνάμει Νόμου.

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.