Αστικές και Εμπορικές Διαφορές

Αστικές και Εμπορικές Διαφορές

Επιλύουμε αστικές και εμπορικές διαφορές που καταχωρούνται από τα μέρη με σκοπό την γρήγορη, εμπιστευτική και φιλική διευθέτηση της διαφοράς.

 

Τι θεωρείται Αστική και τι Εμπορική Διαφορά;

Αστική διαφορά είναι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, διαφορά που δεν πηγάζει από συμφωνία μεταξύ των μερών ή εργασιακή διαφορά. Εμπορική διαφορά είναι αυτή που προκύπτει από εμπορική συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών

Βήμα 1

Καταχώρηση Παραπόνου

Ένα από τα Μέρη της διαφοράς ή και τα δύο μαζί επικοινωνούν με το Κέντρο μέσω της online διαδικασίας ή μέσω καταχώρησης του σχετικού εντύπου με email ή φαξ.

Βήμα 2

Καταβολή €50 Διοικητικών Εξόδων

Καταβάλλεται το ποσό των €50 για εξέταση του παραπόνου.

Βήμα 3

Επικοινωνία με το άλλο μέρος

Επικοινωνούμε με το άλλο μέρος.

Βήμα 4

Αποδοχή από το Άλλο Μέρος

Το άλλο μέρος αποφασίζει εάν αποδέχεται την επίλυση της διαφοράς.

Βήμα 5

Καταβολή Τελών Διαφοράς

Εάν το άλλο μέρος αποδεχτεί, τότε καταβάλλονται τα τέλη αναλόγως της μεθόδου επίλυσης και της αξίας της διαφοράς.

Βήμα 6

Έναρξη Επίλυσης Διαφοράς

Ορίζουμε διαμεσολαβητή, συμφιλιωτή ή διαιτητή αναλόγως της διαφοράς και ξεκινά η διαδικασία όπου τα μέρη παρευρίσκονται μαζί με τον ειδικό στην επίλυση της διαφοράς με σκοπό εξεύρεσης λύσης.