Παράπονο (1/4)

Προσωπικές Πληροφορίες (2/4)

Πληροφορίες Επιχείρησης (3/4)

Παρακαλώ αναφέρετε τα στοιχεία της Επιχείρησης με την οποία έχετε τη διαφορά

Υποβολή (4/4)

  • Παράπονο
  • Προσωπικές Πληροφορίες
  • Πληροφορίες Επιχείρησης
  • Υποβολή

Λεπτομέρειες της διαφοράς σας με την Επιχείρηση

Προσπαθήσατε να λύσετε τη διαφορά σας με την Επιχείρηση;

Ανεβάστε τα αρχεία που σχετίζονται με τη διαφορά (δηλ. Σύμβαση, τιμολόγιο, απάντηση από την Επιχείρηση)

Max. size: 256,0 MB

Επιθυμείτε την επίλυση της διαφοράς με δεσμευτικό και τελικό τρόπο;

Παρακαλώ αναφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία

Θα εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο;

Πληροφορίες της Επιχείρησης

Υποβολή Παραπόνου

Εγώ, ο Καταναλωτής, με την υποβολή αυτής της Διαφοράς (η "Διαφορά") στο Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution (ADR Cyprus Center Ltd) (στο εξής "Κέντρο"), με την αποδοχή της Διαφοράς μου από το Κέντρο, δεσμεύομαι από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του Κέντρου.
1. Δεσμεύομαι από τους Κανόνες Διαμεσολάβησης, Συμφιλίωσης και Διαιτησίας ("Κανόνες ΕΕΔ") του Κέντρου οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση βάσει αναφοράς στη διαφορά μεταξύ μου και της επιχείρησης εναντίον της οποίας καταχωρώ αυτό το παράπονο (ο «Έμπορος»)
2. Μπορώ να αποσυρθώ από τη διαδικασία ΕΕΔ για διαμεσολάβηση ή συμφιλίωση μόλις διοριστεί διαμεσολαβητής ή συμφιλιωτής.
3. Σε περίπτωση που η επιλεγείσα διαδικασία ΕΕΔ είναι η Διαιτησία, δέχομαι ότι με την παρούσα αίτηση υποβολής παραπόνου ενημερώθηκα εκ των προτέρων σχετικά με το δεσμευτικό χαρακτήρα της και την αποδέκτηκα.
4. Θα διατηρήσω τη διαδικασία εμπιστευτική και όλα τα έγγραφα που έλαβα ή τα οποία στάλθηκαν από εμένα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα παραμείνουν εμπιστευτικά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση ή τη λήξη της διαδικασίας ΕΕΔ.
5. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί μεταξύ του Κέντρου, εμένα και του Εμπόρου.
6. Το Κέντρο και τα Φυσικά Πρόσωπα Υπεύθυνα για την ΕΕΔ δεν υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
7. Συμφωνώ ότι θα καταβάλλω τα τέλη του ειδικού στην ΕΕΔ σύμφωνα με τους Κανόνες του Κέντρου.
8.. Συμφωνώ επίσης, ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν με την παρούσα αίτηση θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του Εμπόρου, του Ειδικού στην ΕΕΔ, του Κέντρου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα στην οποία έχουμε υποχρέωση να αποστέλλουμε πληροφορίες δυνάμει Νόμου.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι στοιχίζει για να διεκπεραιωθεί μια Διαφορά στο Κέντρο ;

Με την υποβολή της αίτησής σας καταβάλλετε €20 διοικητικά έξοδα στο Κέντρο. Υπάρχουν επίσης χρεώσεις ανάλογα με τη μέθοδο επίλυσης διαφορών που επιλέξατε. Για Συμβιβασμό ή Διαμεσολάβηση, πληρώνετε το 20% με μέγιστο ποσό αυτό των €800. Ο έμπορος πληρώνει το 80%.

Θα σας ενημερώσουμε για τη χρέωση αφού επιλέξουμε ή επιλέξετε τον ειδικό ή τη μέθοδο επίλυσης.

Το Κυπριακό Κέντρο για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών προβλέπει για τρεις διαφορετικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών Συμφιλίωσης, Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας;

Το Κυπριακό Κέντρο για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών προβλέπει για τρεις διαφορετικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

  1. Η Διαιτησία είναι διαδικασία που είναι παρόμοια με τη δικαστική διαδικασία καθώς υπάρχει ένας τρίτος που ονομάζεται “Διαιτητής” ο οποίος αποφασίζει για τη διαφορά. Η διαιτησία είναι καταλληλότερη όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι υψηλή και όταν η υπόθεση είναι περίπλοκη, καθώς πρόκειται για διαδικασία διαπίστωσης γεγονότων όπου ο διαιτητής προσπαθεί να προσδιορίσει ποιος έχει δίκαιο και ποιος άδικο σε σχέση με τη διαφορά. Στη συνέχεια, ο διαιτητής εκδίδει απόφαση δεσμευτική για τα μέρη και μπορεί να εγγραφεί ως δικαστική απόφαση. Επειδή αυτή η διαδικασία είναι καταλληλότερη για διαφορές με υψηλή αξία, η Διαιτησία είναι συνήθως πιο δαπανηρή από τη Διαμεσολάβηση ή το Συμβιβασμό.
  2. Η Διαμεσολάβηση είναι διαδικασία επίλυσης διαφορών όπου ένα τρίτο μέρος που ονομάζεται “Διαμεσολαβητής” βοηθά τα μέρη στην επίλυση της διαφοράς τους. Τα μέρη κάθονται μαζί με τον διαμεσολαβητή και βρίσκουν κοινά σημεία διαπραγμάτευσης με στόχο να επιλύσουν τη διαφορά τους ενώ ο διαμεσολαβητής τους βοηθά να βρουν το καλύτερο από κοινού αποτέλεσμα χωρίς ωστόσο να υποδείξουν ποιο θα έπρεπε να είναι. Στο τέλος της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τα μέρη μπορούν να υπογράψουν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ τους – αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Αυτή η μέθοδος επίλυσης διαφορών είναι καταλληλότερη για μικρές αξιώσεις και όχι για περίπλοκες διαφορές. Στο Κυπριακό Κέντρο για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, στοχεύουμε στην επίλυση της διαφοράς σας μέσα σε μία και μόνο συνάντηση.
  3. Η Συμφιλίωση είναι πολύ παρόμοια με τη διαμεσολάβηση, εκτός από το γεγονός ότι ο Συμφιλιωτής είναι συνήθως ειδικός στον τομέα για τον οποίο διορίζεται. Για το λόγο αυτό προτείνει πιθανά αποτελέσματα και λύσεις (ενώ ο Διαμεσολαβητής όχι).Επιπλέον, ο Συμφιλιωτής παρέχει στα μέρη πρόταση διευθέτησης για ό,τι πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο για τα μέρη, ενώ ο διαμεσολαβητής γενικά απέχει από την υποβολή πρότασης αλλά ετοιμάζει συμφωνία βάσει των όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Ποιος επιλέγει τον Διαιτητή, τον Συμφιλιωτή ή τον Διαμεσολαβητή;

Βοηθούμε τα μέρη να επιλέξουν τη βέλτιστη διαδικασία επίλυσης διαφορών για αυτούς. Μετά, θα ορίσουμε τον ειδικό για τα Μέρη από τη βάση δεδομένων μας ή θα αφήσουμε τα μέρη να επιλέξουν κάποιον από λίστα ειδικών.

Πόσο διαρκεί η διαδικασία επίλυσης διαφορών;

Αποτελεί νομική προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ το αναφέρουμε στα μέρη εντός περιόδου 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που λάβαμε τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης. Μην ανησυχείτε, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε νωρίτερα.

Στην περίπτωση πολύπλοκων διαφορών, δυνατόν να παρατείνουμε την περίοδο των 90 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, θα ενημερωθείτε για οποιαδήποτε παράταση της περιόδου αυτής και για το αναμενόμενο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την επίλυση της διαφοράς.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας έμπορος δεν είναι μέλος του Κέντρου;

Όταν ένας έμπορος είναι μέλος του Κυπριακού Κέντρου για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κέντρου. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι έμποροι θα πρέπει να αποδεχθούν τη μέθοδο επίλυσης διαφορών που επέλεξε ο καταναλωτής (και το Κέντρο). Σε περίπτωση που ο έμπορος δεν είναι μέλος του Κέντρου, τότε μπορεί να δεχτεί το αίτημα του καταναλωτή για επίλυση διαφορών ή μπορεί να το απορρίψει εντελώς. Σε περίπτωση που το απορρίψει, τότε η καλύτερη επιλογή σας είναι να κινηθείτε δικαστικά εναντίον του εμπόρου.

Τι συμβαίνει εάν ο έμπορος δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ΕΕΔ;

Ένας έμπορος που είναι μέλος του Κυπριακού Κέντρου για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών πρέπει να προχωρήσει με μέθοδο επίλυσης διαφορών που προσφέρει το Κέντρο.

Σε περίπτωση που ο έμπορος δεν είναι μέλος, έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτησή σας για ΕΕΔ.

Είναι δεσμευτική η διαδικασία;

Υπάρχουν τρείς διαδικασίες: Διαιτησία, Συμφιλίωση και Διαμεσολάβηση.

Η απόφαση για την έναρξη διαιτησίας είναι δεσμευτική. Επιπλέον, η απόφαση που εκδίδεται από τον διαιτητή είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη.

Οι μέθοδοι της Συμφιλίωσης και Διαμεσολάβησης δεν είναι δεσμευτικές και μπορείς να αποχωρήσεις οποτεδήποτε.  Η Συμφιλίωση και Διαμεσολάβηση μπορούν να γίνουν δεσμευτικές μόνο αν εσείς και ο έμπορος υπογράψετε συμφωνία.

Πως είμαστε σίγουροι για την αμεροληψία του Κέντρου;

Λειτουργούμε υπό αυστηρούς κανόνες ποιότητας και η λειτουργία μας διέπεται από το Νόμο και ελέγχεται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Δεν εξετάζουμε εμείς τη διαφορά, αλλά διορίζουμε ειδικούς ΕΕΔ που πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, να μην έχουν καμία σύγκρουση συμφερόντων, και θα πρέπει να καταλήγουν σε απόφαση με δίκαιο, αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο.