Συνδιαλλαγή/Συμφιλίωση

Υπηρεσίες ΕΕΔ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ (ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ)

Η Συνδιαλλαγή (Συμφιλίωση) είναι μία διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με την οποία τα μέρη συνέρχονται για να διευθετήσουν τις διαφορές τους μέσω συμφωνίας. Ένα τρίτο μέρος που ονομάζεται “Συμφιλιωτής”, και είναι ουδέτερος βοηθά τα μέρη να βρουν κοινά σημεία για να διευθετήσουν τις διαφορές τους.

Παρόλο που είναι παρόμοια με τη Διαμεσολάβηση, διαφέρει στο ότι ο συμφιλιωτής εκφράζει τη γνώμη του ως εμπειρογνώμονας και εισηγείται λύσεις επωφελείς/συμφέρουσες και για τα δύο μέρη. Ως εκ τούτου, ο συμφιλιωτής θα παράσχει τις απόψεις του επί του θέματος, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τα μέρη να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία αλλά και αδυναμίες του κάθε μέρους.

Δεύτερον, ο συμφιλιωτής προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη την άποψη του για το τι πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο για τα μέρη, ενώ ο Διαμεσολαβητής γενικά θα απέχει από του να δώσει τέτοια άποψη. Θα ετοιμάσει όμως συμφωνία βάσει των όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

  1. Η Συνδιαλλαγή οδηγεί σε μια λύση της διαφοράς γρήγορα και οικονομικά. Αποσκοπεί στο να κατανοήσουν τα μέρη ο ένας την άποψη του άλλου και συνεπώς να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ τους.
  2. Ο συμφιλιωτής όχι μόνο θα ακούσει τη διαφορά, αλλά θα παράσχει επίσης την εμπειρογνωμοσύνη του σχετικά με τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς.
  3. Επιπλέον, η Συνδιαλλαγή είναι ευέλικτη και ανεπίσημη διαδικασία. Δηλαδή, οι κανόνες δεν είναι άκαμπτοι, καθώς τα μέρη γενικά καθορίζουν την πορεία που θα πάρει η επίλυση της διαφοράς.
  4. Σε αντίθεση με το δικαστήριο, πρόκειται για μια διαδικασία εμπιστευτικού χαρακτήρα και τα μέρη αποφεύγουν οποιαδήποτε ζημιά στη φήμη τους.
  5. Η αυτονομία ενός μέρους εξασφαλίζεται με την έννοια ότι τα μέρη θα μπορούν να επιλέξουν το χρόνο της Συνδιαλλαγής καθώς και τη γλώσσα. Επί του παρόντος, οι διαδικασίες στο Κυπριακό Κέντρο για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών προσφέρονται σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.

Για την αποτελεσματικότητα της συμφιλίωσης, είναι απαραίτητο τα μέρη που αντιμετωπίζουν μια διαφορά να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα κοινό μέρος όπου μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον συμφιλιωτή για να καταλήξουν στη διευθέτηση της διαφοράς. Η σημασία της συνδιαλλαγής είναι ότι σε άλλη διαδικασία η απόφαση εκδίδεται από το Δικαστήριο και δεσμεύει. Αλλά στη συνδιαλλαγή υπάρχει φιλικός διακανονισμός όπου τα ίδια τα μέρη φτάνουν στην απόφαση, δηλαδή διευθέτηση η οποία είναι δεσμευτική σύμφωνα με την απόφασή τους.

Το Κυπριακό Κέντρο για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών προβλέπει συγκεκριμένους Κανόνες Συνδιαλλαγής για τους καταναλωτές και τους εμπόρους για να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Οι Κανόνες μας βασίζονται στους κανόνες Συνδιαλλαγής του UNCITRAL και στο πνεύμα της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.

Κανόνες Συνδιαλλαγής/Συμφιλίωσης του Κέντρου

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

i) ΓΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τέλη Καταχώρησης Αίτησης (είτε από το ένα μέρος είτε από κοινού)

€50 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Συμφιλίωσης

Αξία Διαφοράς σε Ευρώ (€) Καταβλητέα Τέλη Συμφιλίωσης (€)
Μέχρι 10,000 600
10,001 -50,000 900
50,001 – 100,000 1200
100,001 – 500,000 1700
500,001 και άνω 2500
  1. Τα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
  2. Τα παραπάνω τέλη βασίζονται σε 8 ώρες Συμφιλίωσης. Για κάθε επιπρόσθετη ώρα που απαιτείται για τη Συμφιλίωση θα υπάρχει:

(α) Επιπρόσθετη χρέωση €80 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για διαφορές μεταξύ €0 – €10.000.

(β) Επιπρόσθετη χρέωση €120 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για διαφορές άνω των €10.000.

ii) ΓΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τέλη Καταχώρησης για Καταναλωτή που καταχωρεί την Αίτηση

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Συμφιλίωσης

Αξία αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε Ευρώ (€) Τέλη Καταναλωτή σε Ευρώ (€)* Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
Μέχρι 500 20 80
501 – 2.000 40 160
2.001 – 10.000 80 320
10,001 -50,000 160 640
50,001 – 100,000 320 1280
100,001 και άνω 640 1700
  1. Τα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
  2. Τα παραπάνω τέλη βασίζονται σε 8 ώρες Συμφιλίωσης. Για κάθε επιπρόσθετη ώρα που απαιτείται για τη Συμφιλίωση θα υπάρχει:

(α) Επιπρόσθετη χρέωση €20 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για τον Καταναλωτή και €60 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για την Επιχείρηση για διαφορές μεταξύ €0 – €10.000.

(β) Επιπρόσθετη χρέωση €40 ανά ώρα πλέον ΦΠΑ για τον Καταναλωτή και €100 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για την επιχείρηση για διαφορές άνω των €10.000.

*  Για χρηματοοικονομικά θέματα δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε Τέλος Συμφιλίωσης από τον Καταναλωτή. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €800.