Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη

For the English version of the Clients’ Privacy Policy click here.

12/12/2019 εκδ. 1.04

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η “Πολιτική”) που καθορίζεται παρακάτω θα διέπει την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται και τα επεξεργάζονται από την A.D.R. Cyprus Center Ltd («εμείς» ή «εμάς») σε περίπτωση που είσαστε Πελάτης ή Πιθανός Πελάτης («εσείς» ή «εσάς».)

Η A.D.R. Cyprus Center Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

Διαβάστε προσεκτικά αυτή την Πολιτική. Με την αποδοχή των νομικών μας υπηρεσιών και με την υπογραφή των σχετικών εντύπων τα οποία παραπέμπουν στην παρούσα πολιτική, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

 Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που αποστέλλονται από ένα Πελάτη ή Πιθανό Πελάτη, θα αποστέλλονται και θα τις επεξεργαζόμαστε εμείς.

Ερμηνείες:

Πελάτης σημαίνει έμπορο ή καταναλωτή ο οποίος έχει αιτηθεί την ΕΕΔ μαζί μας.

Πιθανός Πελάτης σημαίνει έμπορο ή καταναλωτή ο οποίος δεν έχει ακομη αποδεχτεί την ΕΕΔ μαζί μας και είτε έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα είτε απευθείας από αυτόν είτε μέσω τρίτου.

Προσωπικά Δεδομένα: περιλαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε Πελάτη, Πιθανού Πελάτη ή οποιοιδήποτε άλλου προσώπου που εξουσιοδοτεί τον Πελάτη ή τον Πιθανό Πελάτη για να αποκαλύψει τέτοια δεδομένα.

2. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα συμμορφωθούμε με τους Νόμους που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διατηρούμε:

 1. Θα χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια.
 2. Τα συλλέξαμε μόνο για έγκυρους σκοπούς τους οποίους σας επεξηγήσαμε επαρκώς και δεν τα χρησιμοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο που να είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.
 3. Θα είναι σχετικά με τους σκοπούς για του οποίους σας πληροφορήσαμε και θα περιορίζονται μόνο στους συγκεκριμένους σκοπούς.
 4. Θα είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 5. Θα διατηρούνται μόνο για το χρόνο που απαιτείται για τους σκοπούς που σας έχουμε ενημερώσει.
 6. Θα διατηρούνται με ασφάλεια.

 

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που μας επιτρέπει ο νόμος. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κατά την εκτέλεση σύμβασης που πρόκειται να συνάψουμε ή συνάψαμε μαζί σας.
 • Όπου είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντα μας (ή αυτά τρίτων) και όπου τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωνόμαστε με νομική υποχρέωση.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού σας συμφέροντος

Παρακάτω παραθέτουμε, σε μορφή πίνακα, περιγραφή όλων των τρόπων με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία καθώς και την περίοδο διατήρησης τους. Προσδιορίσαμε επίσης τα έννομα μας συμφέροντα όπου το θεωρήσαμε αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι, δυνατόν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι σε πέραν της μιας νομικής βάσης αναλόγως με το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου αναφέρονται πέραν της μίας νομικής βάσης στον παρακάτω πίνακα.

Διατήρηση δεδομένων: Πόσο καιρό θα χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά μου δεδομένα;

Θα διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, κανονιστικών, φορολογικών, λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων πληροφόρησης. Δυνατόν να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει πιθανότητα άσκησης νομικής διαδικασίας μεταξύ μας.

Για να προσδιορίσουμε την περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε τον αριθμό, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης.

Σκοπός/Δραστηριότητα Είδη δεδομένων Νομική Βάση Χρόνος διατήρησης
Λήψη προσωπικών δεδομένων από Πιθανό Πελάτη Οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλλονται από τον Πιθανό Πελάτη συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων. (Ανατρέξτε στην ενότητα Ειδικές κατηγορίες δεδομένων σε αυτή την ενότητα) (α)Απαραίτητο για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης Έως και δύο έτη, δεδομένου ότι ο Πιθανός Πελάτης δεν γίνει Πελάτης.
Επικοινωνία με Πιθανό Πελάτη Όνομα, Επίθετο, e-mail, θέμα, μήνυμα ‘’ Έως και δύο έτη, δεδομένου ότι ο Πιθανός Πελάτης δεν γίνει Πελάτης.
Άνοιγμα φακέλου Πελάτη Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, φαξ καθώς και το είδος υποθέσεις το οποίο θα χειριζόμαστε όταν υπογράφετε την Φόρμα Νέου Πελάτη. (α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων

(β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση την οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (συγκεκριμένα το Ν. 85(Ι)/2017)

7 έτη μετά την λήξη της διαδικασίας  ή

7 χρόνια από την ημέρα που ζητήσατε το φάκελο σας ή τερματίσατε τις υπηρεσίες μας.

Λήψη πληροφοριών από Πελάτη αναφορικά με την ΕΕΔ. Είδος της διαδικασίας ΕΕΔ, Όνομα, Επίθετο, email, Χώρα κατοικίας, διεύθυνση, E-mail του προσώπου εναντίον του οποίου γίνεται το παράπονο, τηλέφωνο του προσώπου εναντίον του οποίου γίνεται το παράπονο, περιγραφή της διαφοράς, κατά πόσο υπάρχει συμφωνία για χρήση ΕΕΔ άλλη από την διαδικασία που έχει επιλεγεί, κατά πόσο υπάρχει συμφωνία όπου αναφέρονται άλλες χρονικές προθεσμίες, κατά πόσο υπάρχει συμφωνία σε σχέση με τη γλώσσα που θα χρησιμποιηθεί, κατά πόσο υπάρχει συμφωνία αναφορικά με το χώρο που θα διεξαχθεί η ΕΕΔ ή διαδικτυακά. Οποιαδήποτε σχετικά αρχεία γίνουν uploaded από τον Αιτητή και κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί την επιτακτική λύση στη συμφωνία (α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων(β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση την οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (συγκεκριμένα το Ν. 85(Ι)/2017)

10 έτη μετά την έκδοση απόφασης στην οποία η απόφαση παραμένει ανεκτέλεστη εάν παραμείνετε πελάτης ή

6 χρόνια από την ημέρα που ζητήσατε το φάκελο σας ή τερματίσατε τις υπηρεσίες μας.

Λήψη προσωπικών δεδομένων από Υποψήφιο για Μαθήματα Όνομα, Επίθετο, e-mail, επάγγελμα, τηλέφωνο, κατά πόσο θα ανανεώσει την άδεια ως διαμεσολαβητής ή θα ζητά μαθήματα για να γίνει διαμεσολαβητής (α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία δυνατόν να συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων

(β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση την οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (συγκεκριμένα το Ν. 159(Ι)/2012)

Έως και 9 έτη, δεδομένου ότι ο Υποψήφιος για Μαθήματα δεν γίνει Μαθητευόμενος.
Επικοινωνία με Υποψήφιο Μαθητευόμενο Όνομα, Επίθετο, e-mail, τηλέφωνο (α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία δυνατόν να συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων

(β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση την οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (συγκεκριμένα το Ν. 159(Ι)/2012)

Έως και 9 έτη, δεδομένου ότι ο Υποψήφιος για Μαθήματα δεν γίνει Μαθητευόμενος.
Χρήση πληροφοριών Μαθητευόμενου για παράδοση μαθημάτων. Όνομα, Επίθετο, e-mail, τηλέφωνο, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρειαστούν για παράδοση μαθημάτων (α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων

(β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση την οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (συγκεκριμένα το Ν. 159(Ι)/2012)

Έως και 9 έτη μετά τη συμπλήρωση των μαθημάτων ή την πληρωμή του τιμολογίου οποιοδήποτε συμβεί τελευταίο.

Με τη συγκατάθεση των Μαθητευόμενων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες και βίντεο στα οποία απεικονίζονται,  σε διαφημιστικό, προωθητικό ή ενημερωτικό υλικό του Κέντρου, σε έντυπη μορφή, στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα δεδομένα αυτά θα τα κρατήσουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης των Μαθητευόμενων.

Μάρκετινγκ

Δεν θα χρησιμποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μάρκετινγκ.

Αλλαγή σκοπού

Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν ευλόγως θεωρούμε ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό και ότι ο σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να σας εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μη σχετιζόμενο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Σημειώνεται ότι, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Δυνατόν να συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σε περίπτωση που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε, όπως δεδομένα σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, πληροφορίες σε σχέση με την υγεία σας, γενετικά δεδομένα και βιομετρικά δεδομένα.

Για παράδειγμα, μπορεί να:

 • να συλλέξουμε ιατρικά δεδομένα σε περίπτωση που αξίωσή ή υπεράσπιση σας βασίζεται σε τραυματισμό ή
 • δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση σε περίπτωση που σας εκπροσωπούμε σε θέματα εργατικού δικαίου ή σας συμβουλεύουμε σχετικά με θέματα που αφορούν το εργατικό δίκαιο ή
 • μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη φυλή, την εθνότητα, τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τα δεδομένα πολιτικών σας απόψεων σε περίπτωση που σας εκπροσωπούμε σε αξίωση αναφορικά με διακρίσεις που γίνονται σε βάρος σας

Τα πιο πάνω δίδονται μόνο ως παράδειγμα για το λόγο ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα το πλήρες φάσμα των περιπτώσεων όπου θα επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων.

Επιπλέον, δυνατόν να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τις ποινικές σας καταδίκες σε περίπτωση που σας εκπροσωπούμε σε ποινικές υποθέσεις και όπου η καταδικαστική απόφαση είναι σχετική με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή όπου η καταδικαστική απόφαση επέρχεται μετά από εκπροσώπηση σας. Αυτό διότι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τέτοια δεδομένα ούτως ώστε να σας εκπροσωπήσουμε σε άλλες διαδικασίες εναντίον σας ως προβλέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων από εσάς και σχετικές με εσάς, μεταξύ άλλων μέσω:

 • Άμεση επικοινωνία για Πιθανούς Πελάτες: Δυνατόν να μας παρέχετε με πληροφορίες σχετικά με το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο ή email σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, email ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχεται όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Άμεση επικοινωνία για Πελάτες: Δυνατόν να μας παρέχετε με πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το επώνυμό, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το φαξ σας, καθώς και το είδος της υπόθεσης που θα χειριστούμε.

4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δυνατόν να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω για τους σκοπούς που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα:

 • Οποιοσδήπτοε υπάλληλος ή πάροχος υπηρεσιών ο οποίος παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Παροχείς Υπηρεσιών Cloud: Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες cloud που προσφέρει η εταιρεία Microsoft Corporation όπως το OneDrive και το Microsoft Exchange διακομιστές αλληλογραφίας για να αποθηκεύσουμε όλα τα δεδομένα που αναφέρονται πιο πάνω και να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email. Η Microsoft Corporation αποθηκεύει τα δεδομένα και μας επιτρέπει να τα επεξεργαστούμε. Υπό αυτή την έννοια, η εταιρεία Microsoft Corporation είναι ο εκτελών την επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε την Microsoft ούτως ώστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή.
 • Τρίτα πρόσωπα στα οποία δυνατόν να πωλήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να συγχωνεύσουμε μέρη της επιχείρησής μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία. Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιδιώξουμε την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων ή τη συγχώνευσή τους. Αν μια αλλαγή πρόκειται να συμβεί στην επιχείρησή μας, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας, αφού χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά σας δεδομένα, την ίδια προστασία που έχει στην Ευρώπη.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά την μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, αλλαγή, αποκάλυψη, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, συμβασιούχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν. Θα επεξεργαστούν μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς καθώς και την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για οποιαδήποτε παραβίαση όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

 7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατηρούμε το δικαίωμά, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προβούμε σε αλλαγές σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Πολιτικής. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτής της Πολιτικής, θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα μας.

8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν αυτή η Πολιτική ή οποιοδήποτε τμήμα της θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή άλλως μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία η παρούσα Πολιτική ισχύει, τότε στο βαθμό που θεωρείται παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα θεωρείται ότι στη χώρα αυτή έχει διαχωριστεί και διαγραφεί το μέρος το οποίο είναι παράνομο και οι υπόλοιποι όροι της Πολιτικής αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί στη χώρα αυτή.

9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Πολιτικής που προκαλείται από περιστάσεις πέραν από τον εύλογο έλεγχο μας.

10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αν θα υποβάλετε ή έχετε υποβάλει, προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας δώσατε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να μας αποστείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα ανά πάσα στιγμή:

 • Αίτημα να διαγράψουμε οριστικά όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
 • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
 • Αίτημα για ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
 • Αίτημα να στείλουμε σε άλλο πρόσωπο της επιλογής σας, αντίγραφο όλων ή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
 • Αίτημα να περιορίσουμε την επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα ή να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, θα μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16,  Eagle House, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22519741

Φαξ: +357 22318214

Email: secretariat@adrcyprus.com

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα να μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε σας ανησυχία πριν την υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Ανά πάσα στιγμή μετά που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε με το να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΔ ΜΑΣ Ή ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο κος. Γιώργος Αντωνιάδης με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16,  Eagle House, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22510165

Φαξ: +357 22318214

Email: georgea@dhadjinestoros.com

Η εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία Κύπρος ή Π.Ο.Box 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy