Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η “Πολιτική”) που καθορίζεται παρακάτω θα διέπει την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αποστέλλεται ή που συλλέγονταιι από την www.adrcyprus.com (η“Ιστοσελίδα”) (ασχέτως από που μας επισκέπτεστε).

Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργείται από την A.D.R. Cyprus Center Ltd, εταιρεία εγγεγραμμένη στο Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος Όροφος, 1082, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

Διαβάστε προσεκτικά αυτή την Πολιτική. Με την αποδοχή των νομικών μας υπηρεσιών και με την υπογραφή των σχετικών εντύπων τα οποία παραπέμπουν στην παρούσα πολιτική, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Αυτή η Πολιτική πρέπει να διαβαστεί παράλληλα με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας που βρίσκονται εδώ.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την πολιτική απορρήτου μαζί με οποιαδήποτε άλλη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή πολιτική ορθής επεξεργασίας που ενδέχεται να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για εσάς, ώστε να γνωρίζετε πλήρως πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας . Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπληρώνει άλλες ειδοποιήσεις και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν έχει σκοπό να τις αντικαστασήσει.

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που αποστέλλονται από ένα Πελάτη ή Πιθανό Πελάτη, θα αποστέλλονται και θα τις επεξεργαζόμαστε εμείς.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που μας επιτρέπει ο νόμος. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κατά την εκτέλεση σύμβασης που πρόκειται να συνάψουμε ή συνάψαμε μαζί σας.
 • Όπου είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντα μας (ή αυτά τρίτων) και όπου τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωνόμαστε με νομική υποχρέωση.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού σας συμφέροντος

Παρακάτω παραθέτουμε, σε μορφή πίνακα, περιγραφή όλων των τρόπων με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία καθώς και την περίοδο διατήρησης τους. Προσδιορίσαμε επίσης τα έννομα μας συμφέροντα όπου το θεωρήσαμε αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι, δυνατόν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι σε πέραν της μιας νομικής βάσης αναλόγως με το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου αναφέρονται πέραν της μίας νομικής βάσης στον παρακάτω πίνακα.

Διατήρηση δεδομένων: Πόσο καιρό θα χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά μου δεδομένα;

Θα διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, κανονιστικών, φορολογικών, λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων πληροφόρησης. Δυνατόν να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει πιθανότητα άσκησης νομικής διαδικασίας μεταξύ μας.

Για να προσδιορίσουμε την περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε τον αριθμό, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης.

 

Σκοπός/Δραστηριότητα Είδη δεδομένων Νομική Βάση Χρόνος διατήρησης
Για να επιτρέψουμε σε ένα χρήστη να επικοινωνήσει μαζί μας/Για να επικοινωνήσουμε με τον χρήστη Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, περιγραφή διαφοράς, μεταφορτωμένα αρχεία σχετικά με τη διαφορά, μέθοδος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που θα χρησιμοποιηθεί (α) Απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας (για να επιτρέψουμε στους πιθανούς πελάτες να επικοινωνήσουν μαζί μας και να ακούσουν προτάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων μας)

(β) Απαραίτητο για την εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης (για να επιτρέπεται στους υπάρχοντες πελάτες να επικοινωνούν μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας)

Θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για το χρόνο που αναφέρεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών μας.
Για να παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις και να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που σας προσφέρουμε (α) Cookies,

(β) Δεδομένα χρήσης

Απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας (για τον καθορισμό του είδους των πελατών σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διατηρούμε την Ιστοσελίδα ενημερωμένει και σχετική, για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και για την ενημέρωση της στρατηγικής μάρκετινγκ) Δεν θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για πέραν του ενός έτους
Να χρησιμοποιήσουμε αναλυτικά δεδομένα για τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας, των προϊόντων/ υπηρεσιών, του μάρκετινγκ, των σχέσεων και των εμπειριών με τους πελάτες, της θερμικής χαρτογράφησης και της καταγραφής συνεδρίας.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο πάροχο αναλυτικών στοιχείων:

Google LLC

Τηλέφωνο: +1 855-836-3987

Επισκεφθείτε: https://support.google.com

(α) Cookies,

(β) Δεδομένα χρήσης

Απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας (για τον καθορισμό του είδους των πελατών σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διατηρούμε την Ιστοσελίδα ενημερωμένει και σχετική, για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και για την ενημέρωση της στρατηγικής μάρκετινγκ) Δεν θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για πέραν του ενός έτους
Αποστολή των πληροφοριών του χρήστη σε μια επιχείρηση μέσω της Ιστοσελίδας Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, περιγραφή διαφοράς, μεταφορτωμένα αρχεία σχετικά με τη διαφορά, μέθοδος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που θα χρησιμοποιηθεί (α) Απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας (για να επιτρέψουμε στους πιθανούς πελάτες να επικοινωνήσουν μαζί μας και να ακούσουν προτάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων μας)

(β) Απαραίτητο για την εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης

Θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για το χρόνο που αναφέρεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών μας.
Να επιτρέψουμε σε έναν χρήστη να προβεί σε πληρωμή μέσω της Ιστοσελίδας (α) Όνομα και επώνυμο

(β) Στοιχεία λογαριασμού πληρωμής

(γ) στοιχεία κάρτας

(α) Απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας (για να επιτρέψουμε στους πιθανούς πελάτες να επικοινωνήσουν μαζί μας και να ακούσουν προτάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων μας)

(β) Απαραίτητο για την εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης

Δεν θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα

Μάρκετινγκ

Δεν θα χρησιμποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μάρκετινγκ.

Διαφημιστικές προσφορές από εμάς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητά σας (πλήρες όνομα, όνομα χρήστη, οικογενειακή κατάσταση, τίτλος, ημερομηνία γέννησης, φύλο), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου), τεχνικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης ιστοσελίδας (λεπτομέρειες σχετικά με τη διεύθυνση IP σας, τα στοιχεία σύνδεσής σας δεδομένα, τύπος προγράμματος περιήγησης, έκδοση, ζώνη ώρας, ρύθμιση και τοποθεσία, τύποι και εκδόσεις προσθηκών προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο) και Δεδομένα προφίλ (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, αγορές ή παραγγελίες από εσάς, τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας, τα σχόλια και τις απαντήσεις της έρευνας) για να διαμορφώσουμε άποψη σχετικά με το τι πιστεύουμε ότι θέλετε ή χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Έτσι αποφασίζουμε ποια προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές μπορεί να σας ενδιαφέρουν (το ονομάζουμε αυτό μάρκετινγκ).

Μάρκετινγκ τρίτων

Θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν από την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρίτο για σκοπούς μάρκετινγκ.

Δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσουμε το μάρκετινγκ

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή τρίτα μέρη να σταματήσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης σας ή να σας ειδοποιεί όταν οι ιστότοποι ορίζουν ή έχουν πρόσβαση σε cookies. Εάν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies, λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα αυτής της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν κανονικά. Μπορείτε να δείτε την πολιτική μας για τα cookies πιο κάτω.

Αλλαγή Σκοπού

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός εάν θεωρούμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ότι αυτός ο λόγος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν θέλετε να λάβετε εξήγηση σχετικά με το πώς η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άσχετο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Συλλέγουμε επίσης, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα μπορούσαν να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται νομικά προσωπικά δεδομένα, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν θα αποκαλύψουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορούν να σας αναγνωρίσουν άμεσα ή έμμεσα, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Δεν συλλέγουμε Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για εσάς (αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητά σας, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, σεξουαλική ζωή, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές απόψεις, συνδικαλιστική ιδιότητα, πληροφορίες για την υγεία σας και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα ). Ούτε συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Πως συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων από και για εσάς, μέσω:

 • Άμεσες αλληλεπιδράσεις: Μπορείτε να μας δώσετε το όνομά σας, το επώνυμο, το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνώντας μαζί μας μέσω του ταχυδρομείου, τηλεφώνου, e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτό περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις: Καθώς αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, θα συλλέγουμε αυτόματα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό σας, ενέργειες περιήγησης και μοτίβα. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παρακάτω πολιτική cookie.
 • Τρίτα μέρη ή δημοσιοποιημένες πηγές: Θα λάβουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από διάφορα τρίτα μέρη, όπως παρόχους υπηρεσιών analytics.

 

3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα μέρη που αναφέρονται πιο κάτω για τους σκοπούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Τρίτα μέρη στα οποία μπορούμε να επιλέξουμε να πουλήσουμε, να μεταφέρουμε ή να συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιδιώξουμε την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων ή τη συγχώνευση με αυτές. Εάν συμβεί μια αλλαγή στην επιχείρησή μας, τότε οι νέοι κάτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας, αφού χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά σας δεδομένα, την ίδια προστασία που έχει στην Ευρώπη.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά την μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, αλλαγή, αποκάλυψη, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, συμβασιούχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν. Θα επεξεργαστούν μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς καθώς και την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για οποιαδήποτε παραβίαση όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατηρούμε το δικαίωμά, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προβούμε σε αλλαγές σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Πολιτικής. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτής της Πολιτικής, θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα μας.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, προσθήκες και εφαρμογές. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτές τις συνδέσεις ενδέχεται να επιτρέπεται σε τρίτα μέρη να συλλέγουν ή να κοινοποιούν δεδομένα για εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους. Όταν αποχωρείτε από τον ιστότοπό μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνκάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν αυτή η Πολιτική ή οποιοδήποτε τμήμα της θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή άλλως μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία η παρούσα Πολιτική ισχύει, τότε στο βαθμό που θεωρείται παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα θεωρείται ότι στη χώρα αυτή έχει διαχωριστεί και διαγραφεί το μέρος το οποίο είναι παράνομο και οι υπόλοιποι όροι της Πολιτικής αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί στη χώρα αυτή.

9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Πολιτικής που προκαλείται από περιστάσεις πέραν από τον εύλογο έλεγχο μας.

10. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται προς το γενικό κοινό και δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 16 ετών. Τα άτομα κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε αυτόν τον Ιστότοπο. Ζητούμε από τους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους ενώ είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αν θα υποβάλετε ή έχετε υποβάλει, προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας δώσατε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να μας αποστείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα ανά πάσα στιγμή:

 • Αίτημα να διαγράψουμε οριστικά όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
 • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
 • Αίτημα για ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
 • Αίτημα να στείλουμε σε άλλο πρόσωπο της επιλογής σας, αντίγραφο όλων ή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
 • Αίτημα να περιορίσουμε την επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα ή να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, θα μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16,  Eagle House, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22519741

Φαξ: +357 22318214

Email: secretariat@adr.com.cy

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα να μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε σας ανησυχία πριν την υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Ανά πάσα στιγμή μετά που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε με το να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΔ ΜΑΣ Ή ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο κος. Γιώργος Αντωνιάδης με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16,  Eagle House, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22510165

Φαξ: +357 22318214

Email: georgea@dhadjinestoros.com

Η εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία Κύπρος ή Π.Ο.Box 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

Σημείωση: Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies:

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που λαμβάνονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies αποστέλλονται στη συνέχεια στον αρχικό ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε έναν άλλο ιστότοπο που αναγνωρίζει αυτό τα cookies.

Εάν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies, απενεργοποιήστε τα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε τα cookie από αυτόν τον ιστότοπο να μην μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε όλα τα cookie (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookie), ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε μέρη της Ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookie:

Απολύτως απαραίτητα cookies. Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπού μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-billing.

Αναλυτικά cookies απόδοσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες μετακινούνται στον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν.

Cookies λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας καλωσορίσουμε με το όνομα και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).

Στοχευμένα Cookies. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τους συνδέσμους που έχετε ακολουθήσει. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτήν πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους για το σκοπό αυτό.

Όνομα Cookie Πηγή Cookies Σκοπός Λήξη Πώς να τα αποκλείσετε
_gat Google Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτήματος. 1 λεπτό Δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί
_gid Google Για να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. 24 ώρες Δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί
_ga Google Για να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας 2 έτη Ελέγξτε και διαγράψτε αυτά τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας