Ποιοι Είμαστε;

Κυπριακό Κέντρο για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Ίδρυση

Το Κέντρο έχει ιδρυθεί το 2018 και είναι το μεγαλύτερο Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κύπρο. Το Κέντρο αναλαμβάνει την επίλυση όλων των διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και είναι επίσης αδειοδοτημένο με βάση το Νόμο 85(I)/2017 για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών και καθοδηγείται από τις αρχές του. Συγκεκριμένα αυτές είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των Καταναλωτών, συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζει ότι οι Καταναλωτές μπορούν, σε εθελοντική βάση, να υποβάλλουν καταγγελίες κατά εμπόρων σε φορείς που προσφέρουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές και δίκαιες εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Το Κέντρο λειτουργεί με αυστηρά πρότυπα ποιότητας παρόμοια με αυτά των Κέντρων Επίλυσης Διαφωνιών στο εξωτερικό. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας που διεξάγονται στο Κέντρο καθορίζονται από Διαδικαστικούς Κανόνες (βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων όπως αυτά της UNCITRAL) με σκοπό την επίλυση της διαφοράς ή την εξεύρεση λύσης. Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του Κέντρου στοχεύουν στην επίλυση διαφορών και επιτρέπουν στα μέρη να κατανοήσουν καλά το πλαίσιο της διαδικασίας. Το Κέντρο δέχεται τόσο εσωτερικές όσο και διασυνοριακές διαφορές.

Το Κέντρο προβλέπει τον διορισμό ενός ουδέτερου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου τρίτου μέρους (είτε ονομάζεται Συμφιλιωτής, Διαμεσολαβητής ή Διαιτητής) που δεν είναι μέρος στη διαφορά και ο οποίος αναλαμβάνει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση της διαφοράς.

Γενικά, το Κέντρο μπορεί να φέρει σε επαφή τα μέρη με στόχο την εξεύρεση εξωδικαστικής εναλλακτικής λύσης στη διαφορά τους.

Ποιοι είμαστε;

Το Κυπριακό Κέντρο για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:

Yes check.svg Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Yes check.svg Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Yes check.svg Εκπαιδευτικό Κέντρο Διαιτητών

Yes check.svg Συγχρηματοδοτούμενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του Consumer Programme 2014-2020.

Yes check.svg Αδειοδοτημένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίας και Βιομηχανίας.

Τι είμαστε;

Το Κέντρο είναι Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR). Δηλαδή, επιλύουμε  διαφορές οποιεσδήποτε διαφορές όπου το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εύκολα, γρήγορα ή αποτελεσματικά μεταξύ των μερών. Όλα αυτά πριν η διαφορά καταλήξει στο Δικαστήριο.

Επίσης είμαστε Φορέας Εκπαίδευσης Διαιτητών και Διαμεσολαβητών και προσφέρουμε πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών 40 ωρών εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σκοπός μας

Σκοπός μας είναι η τελική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών, εύκολα, χωρίς περιττά έξοδα και προπάντων γρήγορα.

Ποια είδη διαφορών επιλύουμε;

Επιλύουμε όλα τα είδη διαφορών αλλά είμαστε αδειοδοτημένοι να επιλύουμε και διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων (Β2C).

Ποιον Εξυπηρετούμε;

1. Επιχειρήσεις

Εξυπηρετούμε τις Επιχειρήσεις που έχουν διαφορές με άλλες επιχειρήσεις (B2B). Επίσης εξυπηρετούμε επιχειρήσεις από τις οποίες έχει παράπονο ένας πελάτης τους ο οποίος είναι καταναλωτής (B2C). Όπου οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επιλύουν γρήγορα και εμπιστευτικά τις διαφορές τους με τους πελάτες, και ταυτόχρονα θέλουν να διατηρούν άθικτη τη σχέση τους, συμφωνούν να υπάγονται σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Όταν δηλαδή πελάτης επιχείρησης, έχει παράπονο το οποίο δεν κατάφερε να επιλύσει η ίδια η επιχείρηση, η επιχείρηση ενημερώνει τον πελάτη ότι ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στο Φορέα μας.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες λάβουμε ή ανταλλάξουμε με τα μέρη ή εκ μέρους των μερών είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο.

2. Καταναλωτές

Εξυπηρετούμε τους Καταναλωτές – Όποιος καταναλωτής (δηλαδή φυσικό πρόσωπο) έχει παράπονο από επιχείρηση (όταν αυτό προκύπτει από σύμβαση πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών), μπορεί να αποταθεί σε εμάς για να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε λύση μεταξύ αυτού και της επιχείρησης. Δηλαδή μπορούμε να μεσολαβήσουμε, να ακούσουμε και τις δύο πλευρές και να προτείνουμε λύσεις στα δύο μέρη.

3. Ειδικούς στην Επίλυση Διαφορών

Εξυπηρετούμε Ειδικούς στην Επίλυση Διαφορών – Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να επιλύσουν διαφορές με το Κέντρο μας μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα μας και σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές στον τομέα της ειδικότητας τους, παραπέμπονται οι διαφορές σε αυτούς για να τις επιλύσουν.

Μπορεί να ζητηθεί σε αυτούς να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές, συμφιλιωτές ή διαιτητές για να επιλύσουν μια διαφορά.

4. Υποψήφιους Διαιτητές και Διαμεσολαβητές

Εξυπηρετούμε Υποψήφιους Διαιτητές και Διαμεσολαβητές – Πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως διαμεσολαβητές  ή διαιτητές μπορούν να το κάνουν μέσω του Κέντρου μας. Το Πρόγραμμα διαμεσολάβησης του Κέντρου μας είναι το μοναδικό το οποίο προσφέρει κατάρτιση και στο καταναλωτικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού).

Στο Κυπριακό Κέντρο για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών Σκοπός μας Είναι να Επιλύσουμε τις Διαφορές σας Εύκολα, Γρήγορα και Χωρίς Περιττά Έξοδα.

Ποιο Πρόβλημα Επιλύουμε;

Επιλύουμε το πρόβλημα της καθυστερημένης επίλυσης διαφορών ειδικά σε θέματα τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν γρήγορα και εύκολα χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία μεταξύ των μερών και χωρίς να είναι αναγκαίο οποιοδήποτε από τα μέρη να παραστεί στο Δικαστήριο.

Με αυτόν τον τρόπο:

Yes check.svg Εξοικονομείται σημαντικό μέρος εξόδων.

Yes check.svg Επιλύεται μια διαφορά γρήγορα.

Yes check.svg Η σχέση των μερών διατηρείται στις πλείστες των περιπτώσεων.

Yes check.svg Όλη η διαδικασία είναι εμπιστευτική.

Τρόπος Λειτουργίας για Καταναλωτικές Διαφορές;

Βήμα 1

Καταχώρηση Παραπόνου

Ο Καταναλωτής καταχωρεί το παράπονό του μέσω της online διαδικασίας στην ιστοσελίδα του Κέντρου μας ή μέσω αποστολής του σχετικού εντύπου με φαξ.

Βήμα 2

Καταβολή €20 Διοικητικών Εξόδων

Καταβάλλεται το ποσό των €20 για εξέταση του παραπόνου.

Βήμα 3

Επικοινωνία με Επιχείρηση

Επικοινωνούμε με την επιχείρηση και της διαβιβάζουμε το παράπονο του καταναλωτή.

Βήμα 4

Αποδοχή από Επιχείρηση

Η επιχείρηση αποφασίζει εάν αποδέχεται το αίτημα του καταναλωτή για επίλυση της διαφοράς.

Βήμα 5

Καταβολή Τελών Διαφοράς

Εάν το αποδεχτεί, τότε καταβάλλονται από τον καταναλωτή και την επιχείρηση τα τέλη αναλόγως της μεθόδου επίλυσης και της αξίας της διαφοράς.

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε τέλη εκ μέρους του καταναλωτή για χρηματοοικονομικές διαφορές.

Βήμα 6

Έναρξη Επίλυσης Διαφοράς

Ορίζουμε διαμεσολαβητή, συμφιλιωτή ή διαιτητή αναλόγως της διαφοράς και ξεκινά η διαδικασία όπου τα μέρη παρευρίσκονται μαζί με τον ειδικό στην επίλυση της διαφοράς με σκοπό την εξεύρεση λύσης.

Πώς Καταχωρείται ένα Παράπονο;

Υπάρχουν τρείς τρόποι καταχώρησης διαφοράς. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της online υποβολής. Μπορεί επίσης να συμπληρωθεί η έντυπη* μορφή του παραπόνου και να μας αποσταλεί με φαξ ή με  email. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή για βοήθεια στη συμπλήρωση της αίτησης μπορείτε να εποικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας μας στο 22519741 ή μέσω email.

* Το έντυπο σας το αποστέλλουμε κατόπιν επικοινωνίας.

Παράδειγμα

Ο Μάρκος έχει παράπονο από την Τράπεζα του για υπερχρεώσεις. Δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα που έχει με την Τράπεζα και παραπέμπει τη διαφορά του στο Κέντρο μας. Το Κέντρο μας επικοινωνεί με την Τράπεζα με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.