Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών

Εγγραφή με το Κέντρο

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Να Ενημερώνουν τους Καταναλωτές για την Διεύθυνση του ιστότοπου του Φορέα ή Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

  • Να Ενημέρωνουν τους Καταναλωτές στους ιστοτόπούς τους ή στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των συμβάσεων τους για του Φορείς ΕΕΔ.

  • Τέτοιος Φορέας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ασχέτως εάν υπάγονται σε άλλο Φορέα Επίλυσης Διαφορών ο οποίος δεν έχει τέτοια έγκριση.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 (85(I)/2017) περιγράφει τον Έμπορο ως:

«… κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή δημόσιο, το οποίο ενεργεί, ενδεχομένως μέσω άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.»

Επίσης, με βάση τον ίδιο Νόμο:

«Οι Έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για το φορέα ή τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών από τους οποίους καλύπτονται οι εν λόγω έμποροι, όταν οι έμποροι …είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την επίλυση διαφορών με καταναλωτές. στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται η διεύθυνση του ιστότοπου του αρμόδιου φορέα ή φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.»

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών εμπίπτουν εντός του ορισμού του Εμπόρου και άρα εντός της ερμηνείας του πιο πάνω Νόμου.

Είναι υποχρεωμένοι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών να χρησιμοποιούν Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών;

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (Ν.31(Ι)/2018)

Σύμφωνα με τον περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμο του 2018 (31(I)/2018) όταν τέτοια ιδρύματα ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. Τα σχετικά άρθρα του Νόμου προβλέπουν τα ακόλουθα:

Άρθρο 100(3)

«Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών τουλάχιστον για έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι αρμόδιος για την επίλυση των διαφορών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Μέρη ΙΙΙ και IV, προσδιορίζει τον τρόπο πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού.»

Άρθρο 100(4)

Οι κατά το εδάφιο (3) πληροφορίες αναφέρονται με σαφή, πλήρη και ευχερώς προσβάσιμο τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον υπάρχει, στο υποκατάστημα και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 101(1) 

«Για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και αφορούν δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Μέρη ΙΙΙ και/ή IV και/ή από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 924/2004, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο.»

Άρθρο 101(2)

«Η Υπηρεσία διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εφαρμόζονται επί των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και καλύπτουν τις δραστηριότητες των διορισμένων αντιπροσώπων.»

Από το λεκτικό του Νόμου, φαίνεται ότι  ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, υποχρεούται να ενημερώνει για Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών.

Ποια τα Πλεονεκτήματα της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών;

Συμμόρφωση με Νομική Υποχρέωση

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με βάση τους Νόμους 85(Ι)/2017 και 31(Ι)/2018. Με την εγγραφή ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών ένας Πάροχος θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις.

Ανταγωνιστικότητα

Επιχείρηση η οποία υπάγεται εθελοντικά σε Φορέα αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από άλλες επιχειρήσεις αφού παρέχει υπηρεσία την οποία πιθανό να μην παρέχουν οι ανταγωνιστές της.

Αυτόματα ο Καταναλωτής θεωρεί τέτοιες Επιχειρήσεις πιο σοβαρές και επαγγελματικές από άλλες, αφού γνωρίζει ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα επιλυθεί από ανεξάρτητο Φορέα ΕΕΔ.

Καλή Εξυπηρέτηση του Πελάτη

Αυτό αντανακλά θετικά στην εικόνα της επιχείρησης  στον πελάτη/ καταναλωτή αφού εκ των προτέρων γνωρίζει ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα επιλυθεί από ανεξάρτητο και εγκεκριμένο Φορέα ΕΕΔ. Αποτελεί θετικό στοιχείο  καλής εξυπηρέτησης του πελάτη.

Αποφυγή Παραπόνων

Αποφεύγονται παράπονα από τον Καταναλωτή στην Υπηρεσία Προστασίας  Καταναλωτή. Με βάση το Νόμο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διασφαλίζει την κατάλληλη διάδοση των πληροφοριών για το πώς οι Καταναλωτές μπορούν να καταφύγουν σε διαδικασίες ΕΕΔ για να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Αποφυγή Άμεσων Συγκρούσεων

Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο φιλικές και αποφεύγουν τις άμεσες συγκρούσεις μεταξύ των μερών σε σύγκριση με εκείνες των Δικαστηρίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η σχέση μεταξύ των μερών (επιχείρησης και καταναλωτή) συνεχίζεται και μετά τη διαφορά που προέκυψε.

Ταχύτητα και Κόστος

Οι διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι ταχύτερες από εκείνες των Δικαστηρίων και το κόστος τους κατά πολύ χαμηλότερο. Με βάση το Νόμο οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών οφείλουν να εξετάσουν ένα παράπονο κάποιου Καταναλωτή εντός 90 ημερών. Αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και αποφεύγεται σπατάλη  χρόνου σε  πολυδάπανες νομικές/δικαστικές διαδικασίες.

Αποφυγή Αρνητικής Δημοσιότητας

Επιπρόσθετα μια διαφορά μεταξύ Επιχείρησης και Καταναλωτή επιλύεται γρήγορα και άμεσα χωρίς την παρατεταμένη αρνητική δημοσιότητα την οποία δυνατόν να προκαλείται στην Επιχείρηση όπου αυτή αγνοήσει το παράπονο του Καταναλωτή ή όπου αφήσει τη διαφορά να καταλήξει στο Δικαστήριο.

Ευέλικτες Διαδικασίες

Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο ευέλικτες αφού συμφωνούνται σε ώρα και τόπο που βολεύει τα μέρη και δεν είναι αναγκαίο να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες διαδικασίας.

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εγκεκριμένοι από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχουν εγκριθεί βάσει αυστηρών κριτηρίων. Ένας τέτοιος Φορέας, εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

Το Κέντρο:

  • Είναι ο Μοναδικός Φορέας στην Κύπρο που καλύπτει Χρηματοπιστωτικά Θέματα ανεξαρτήτως του μεγέθους της διαφοράς.

  • Είναι το πιο Γρήγορο στην Επίλυση Διαφορών.

  • O Πρώτος ιδιωτικός Φορέας που καλύπτει ΟΛΕΣ τις συμβάσεις καταναλωτών για αγαθά και υπηρεσίες εκτός από ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομεία.

  • Έχει Δικαιοδοσία να επιλύει οποιεσδήποτε διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, ρυθμίζει όλες τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή στο πλαίσιο οποιασδήποτε πώλησης αγαθών ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

  • Εμπιστεύεται την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σε άρτια εκπαιδευμένα πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική πείρα και γνώσεις για την αντιμετώπιση τυχόν διαφορών.

  • Υποστηρίζεται από τεράστια Εμπειρία και ομάδα με ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές.

Για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που ενδιαφέρονται για εγγραφή στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για ΕΕΔ παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο.

Email: secretariat@adr.com.cy

Τηλ: +357 22519741

Φαξ: +357 22318214

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών