Επιχειρήσεις

Εγγράψου με το Κέντρο

Πακέτα Επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις Που Μας Έχουν Επιλέξει

Το Κέντρο σε Αριθμούς

0
+
Επισκέψεις
0
+
Pageviews

Εγγράψου ως Μέλος στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  • Γίνε Μέλος

Αίτηση Εγγραφής Επιχείρησης

Όνομα Επιχείρησης (Φυσικό Πρόσωπο ή Εταιρεία)

E-mail

Αριθμός Τηλεφώνου

Επέλεξε τον τομέα ενασχόλησης σου

Είσαστε Μέλος της ΟΕΒ;

Ποιο Πακέτο σας Ενδιαφέρει;

Κάνοντας κλικ στο Υποβολή δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε τον Έμπορο, ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κέντρου.

Όροι και προϋποθέσεις

Εγώ, ο Εμπορευόμενος, υποβάλλοντας αυτή την αίτηση (την “Αίτηση Συμμετοχής”) στο Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution (ADR Cyprus Center Ltd) (στο εξής “Κέντρο”), με την αποδοχή της Αίτησης Συμμετοχής από το Κέντρο, θα δεσμεύομαι από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του Κέντρου. <br>
1. Θα δεσμευομαι από τους Κανόνες Διαμεσολάβησης, Συμφιλίωσης και Διαιτησίας (“Κανόνες ADR”) του Κέντρου οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση με αναφορά, όταν προκύψει διαφορά μεταξύ μου και κάθε φυσικού προσώπου που ενεργεί για σκοπούς που είναι εκτός του εμπορίου, της επιχείρησής του, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματός του (ο “Καταναλωτής”), ο οποίος έχει συνάψει μαζί μου σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση πώλησης.<br>
2. Θα ενημερώσω τους Καταναλωτές ότι οποιαδήποτε διαφορά που θέτουν μπορεί να επιλυθεί από το Κέντρο σύμφωνα με τους Κανόνες του Κέντρου. Σύμφωνα με το Νόμο περί Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (Ν. 85(Ι)/2017) θα προβώ επίσης σε<br>
i. Δημοσίευση στον ιστότοπο μου της ιστοσελίδας του Κέντρου www.adr.com.cy<br>
ii. Επεξηγήσω στον Καταναλωτή τη διαδικασία υποβολής διαφοράς και, επίσης θα παρέχω στον εν λόγω Καταναλωτή όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της διαφοράς.<br>
iii. Προσθέσω στις συμβάσεις μου με τους Καταναλωτές τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα.<br>
3. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε τόπο και χρόνο που αποφασίζει το Κέντρο.<br>
4. Θα καταβάλω τα τέλη του Διαμεσολαβητή, του Συμβιβαστή, του Διαιτητή (“Ειδικός ΕΕΔ”) σύμφωνα με τους Κανόνες ΕΕΔ<br>
5. Θα αποστείλω πλήρη περιγραφή των γεγονότων και των αποδεικτικών στοιχείων που πιστεύω ότι είναι αληθή στο Κέντρο αμέσως μόλις λάβω το αίτημα παραπομπής του καταναλωτή.<br>
6. Θα τηρήσω το ισχύον πεδίο εφαρμογής του Ν.159(I)/2012 σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές.<br>
7. Μπορώ να αποσυρθώ από τη διαδικασία Διαμεσολάβησης και Συμφιλίωσης της ΕΕΔ μόλις διοριστεί Διαμεσολαβητής ή Συμφιλιωτής.<br>
8. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσπαθήσω να λύσω τη διαμάχη με τον καταναλωτή με καλή πίστη.<br>
9. Θα διατηρήσω τη διαδικασία εμπιστευτική και όλα τα έγγραφα που έλαβα ή θα αποσταλούν από εμένα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα παραμείνουν εμπιστευτικά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση ή τη λήξη της διαδικασίας ΕΕΔ για οποιονδήποτε λόγο.<br>
10. Θα επιτρέψω στο Κέντρο να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, τους συνδέσμους και τα στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπό του και/ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.<br>
11. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί μεταξύ του Κέντρου και του Εμπόρου και ενσωματώνονται ως υποχρεώσεις εκ μέρους μου στην αίτηση του Καταναλωτή για την υποβολή διαφωνίας στο Κέντρο.<br>
12. Το Κέντρο και τα Φυσικά Πρόσωπα Υπεύθυνα για την ΕΕΔ δεν υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.<br>
13. Συμφωνώ επίσης ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του Κέντρου, των βάσεων δεδομένων του Κέντρου, του Καταναλωτή και του Ειδικού στην ΕΕΔ . <br>
14. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για ένα έτος.<br>

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Με Βάση την Ισχύουσα Νομοθεσία, οι Επιχειρήσεις έχουν τις Ακόλουθες Υποχρεώσεις Έναντι των Καταναλωτών:

  • Όπου αναλαμβάνουν τη δέσμευση να χρησιμοποιούν Φορέα οφείλουν να ενημερώνουν για τη διεύθυνση του ιστότοπου του Αρμόδιου Φορέα.

  • Οφείλουν να ενημερώσουν τον Καταναλωτή για το Φορέα ή τους Φορείς ΕΕΔ από τους οποίους καλύπτονται.

  • Τέτοιος Φορέας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Γιατί μια Επιχείρηση να επιλέξει την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών;

Αποφυγή Άμεσων Συγκρούσεων

Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο φιλικές και αποφεύγουν τις άμεσες συγκρούσεις μεταξύ των μερών σε σύγκριση με εκείνες των Δικαστηρίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ούτως ώστε η σχέση μεταξύ των μερών (επιχείρησης και καταναλωτή) να συνεχίσει και μετά που προκύπτει η διαφορά.

Καλή Εξυπηρέτηση του Πελάτη

Αυτό αντανακλά θετικά στην εικόνα της επιχείρησης  στον πελάτη/ καταναλωτή αφού εκ των προτέρων γνωρίζει ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα επιλυθεί από ανεξάρτητο  και  εγκεκριμένο Φορέα ΕΕΔ. Αποτελεί θετικό στοιχείο  καλής εξυπηρέτησης του πελάτη.

Ταχύτητα και Κόστος

Οι διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι ταχύτερες από εκείνες των Δικαστηρίων και το κόστος τους κατά πολύ χαμηλότερο. Με βάση το Νόμο οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών οφείλουν να εξετάσουν ένα παράπονο κάποιου Καταναλωτή εντός 90 ημερών. Αυτό αυξάνει αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και αποφεύγεται σπατάλη  χρόνου σε  πολυδάπανες νομικές/δικαστικές διαδικασίες.

Αποφυγή Παραπόνων

Αποφεύγονται παράπονα από τον Καταναλωτή στην Υπηρεσία Προστασίας  Καταναλωτή. Με βάση το Νόμο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διασφαλίζει την κατάλληλη διάδοση των πληροφοριών για το πως οι Καταναλωτές μπορούν να καταφύγουν σε διαδικασίες ΕΕΔ για να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Αποφυγή Αρνητικής Δημοσιότητας

Επιπρόσθετα μια διαφορά μεταξύ Επιχείρησης και Καταναλωτή επιλύεται γρήγορα και άμεσα χωρίς την παρατεταμένη αρνητική δημοσιότητα την οποία δυνατόν να προκαλείται στην Επιχείρηση όπου αυτή αγνοήσει το παράπονο του Καταναλωτή ή όπου αφήσει τη διαφορά να καταλήξει στο Δικαστήριο.

Ευέλικτες Διαδικασίες

Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο ευέλικτες αφού συμφωνούνται σε ώρα και τόπο που βολεύει τα μέρη και δεν είναι αναγκαίο να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες διαδικασίας.

Ανταγωνιστικότητα

Επιχείρηση η οποία υπάγεται εθελοντικά σε Φορέα καθίσταται πιο ανταγωνιστική από τις άλλες επιχειρήσεις αφού παρέχει υπηρεσία την οποία πιθανό να μην παρέχουν οι ανταγωνιστές της.

Αυτόματα ο Καταναλωτής θεωρεί τέτοιες Επιχειρήσεις πιο σοβαρές και επαγγελματικές από άλλες, αφού γνωρίζει ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα επιλυθεί από ανεξάρτητο Φορέα ΕΕΔ.

Πλεονεκτήματα του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  • Είναι ο Μοναδικός Φορέας στην Κύπρο που καλύπτει ΟΛΕΣ τις Διαφορές ανεξαρτήτως του μεγέθους.

  • Οι ΕΕΔ διεξάγεται οικονομικά, εμπιστευτικά και γρήγορα.

  • O Πρώτος ιδιωτικός Φορέας που καλύπτει ΟΛΕΣ τις συμβάσεις καταναλωτών για αγαθά και υπηρεσίες εκτός από ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομεία.

  • Έχει Δικαιοδοσία να επιλύει οποιεσδήποτε διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, ρυθμίζει όλες τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή στο πλαίσιο οποιασδήποτε πώλησης αγαθών ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

  • Εμπιστεύεται την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σε άρτια εκπαιδευμένα πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική πείρα και γνώσεις για την αντιμετώπιση τυχόν διαφορών.

  • Υποστηρίζεται από τεράστια Εμπειρία και ομάδα με ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 (85(I)/2017) υποχρεώνει τις Επιχειρήσεις να ενημερώνουν τους Καταναλωτές για το Φορέα ή τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) από τους οποίους καλύπτονται σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές με τους Καταναλωτές.  Σε περίπτωση που μια Επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να το πράξει υπόκειται σε πρόστιμο από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι ο Φορέας ο οποίος έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και ο οποίος έχει ιδρυθεί σε μόνιμη βάση, προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω διαδικασίας ΕΕΔ και έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο που διατηρεί η Υπηρεσία.

Τα οφέλη μιας Επιχείρησης στο να υπάγεται σε ένα  Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και τα πλεονεκτήματα της ΕΕΔ είναι πολυάριθμα και επεξηγούνται πιο κάτω.

Για Μέλη της ΟΕΒ που ενδιαφέρονται για εγγραφή στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με την ΟΕΒ ή με το Κέντρο ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα. Σε Μέλη της ΟΕΒ γίνεται έκπτωση 50.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην Επίλυση Όλων των Διαφορών