Εγγράψου ως Ειδικός στην Επίλυση Διαφορών

Για πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί με το Κέντρο μας η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για πρόσωπα που δεν έχουν εκπαιδευτεί μαζί μας το ετήσιο κόστος εγγραφής είναι €50 για Διαμεσολαβητές και €90 για Διαιτητές.

  • Γίνετε Μέλος και Επιλύστε Διαφορές

Παρακαλώ αναφέρετε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Είσαστε Δικηγόρος;

Επιθυμώ να εγγραφώ ως

Επιλέξετε τους τομείς ειδικότητας σας:

Ανεβάστε τη φωτογραφία σας

Max. size: 256,0 MB

Προσωπικά Δεδομένα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Εγώ, το πρόσωπο που υποβάλλει την παρούσα αίτηση, στο Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution (ADR Cyprus Center Ltd) (στο εξής «Κέντρο»), με την αποδοχή της αίτησης από το Κέντρο, δεσμεύομαι από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του Κέντρου.
1. Θα δεσμεύομαι από τους Κανόνες Διαμεσολάβησης, Συμφιλίωσης και Διαιτησίας («Κανόνες ΕΕΔ») του Κέντρου τους οποίους και αποδέχομαι.
2. Θα συμμορφωθώ με το Νόμο 159(I)/2012 σχετικά με Ορισμένες Πτυχές της Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές του 2012 και ειδικότερα τα καθήκοντα που οφείλουν οι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με τον Νόμο αυτό. Θα συμμορφωθώ επίσης με αυτές τις αρχές και καθήκοντα ασχέτως του ρόλου με τον οποίο ενεργώ, δηλαδή του διαιτητή του συμφιλιωτή ή του διαμεσολαβητή («Ειδικός στην ΕΕΔ»), συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό του καθήκοντος αμεροληψίας.
3. Θα διασφαλίσω ότι πριν από την έναρξη της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών («Διαδικασία ΕΕΔ») τα μέρη της διαδικασίας κατανοούν τη φύση της διαδικασίας και τον ρόλο του Ειδικού στην ΕΕΔ και θα καθοδηγούμαι από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς των Διαμεσολαβητών.
4. Θα συμμορφωθώ με τον Νόμο 85(Ι)/2017 για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών του 2017 και ιδιαίτερα αλλά χωρίς περιορισμό στις αρχές της νομιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 9 αυτού.
5. Η γλώσσα της Διαδικασίας ΕΕΔ θα είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά ανάλογα με την επιλογή του καταναλωτή.
6. Θα διατηρήσω τη διαδικασία εμπιστευτική και όλα τα έγγραφα που έλαβα ή στάλθηκαν από εμένα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα παραμείνουν εμπιστευτικά ακόμη και μετά την ολοκλήρωση ή τη λήξη της Διαδικασίας ΕΕΔ για οποιονδήποτε λόγο. Η υποχρέωση αυτή θα διαρκεί για περίοδο 7 ετών.
7. Θα αποστείλω στο Κέντρο το αποτέλεσμα της διαδικασίας εντός 40 ημερών από την έναρξη της διαδικασίας εκτός εάν το Κέντρο παρατείνει το χρόνο αυτό.
8. Θα αποφασίσω τον τόπο της διαδικασίας με την έγκριση του Κέντρου.
9. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, θα βεβαιώνομαι ότι ο Καταναλωτής και ο Έμπορος έχουν υπογράψει συγκεκριμένο έντυπο που δηλώνει ότι έχουν κατανοήσει πλήρως τη διαδικασία και κάθε πτυχή της.
10. Η αμοιβή μου καταβάλλεται από το Κέντρο σύμφωνα με τους κανόνες του Κέντρου κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εμένα και του Κέντρου. Αναλαμβάνω να εκδώσω τιμολόγιο στο Κέντρο σε σχέση με οποιαδήποτε πληρωμή μου έχει καταβληθεί.
11. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης από το Κέντρο.
12. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί μεταξύ του Κέντρου και του Διαμεσολαβητή και ενσωματώνονται στην αίτηση του Καταναλωτή για την υποβολή παραπόνου στο Κέντρο.
13. Συμφωνώ ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του Κέντρου, των βάσεων δεδομένων του Κέντρου, του Εμπόρου και του Καταναλωτή.