Εγγράψου ως Ειδικός στην ΕΕΔ

Διαιτητής, Συμφιλιωτής, Διαμεσολαβητής

  • Γίνετε Μέλος και επιλύστε διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών

Παρακαλώ αναφέρετε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Όνομα

Επίθετο

E-mail

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Είσαστε Δικηγόρος;

Είσαστε πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής;

Επιλέξετε τον τομέα ειδίκευσης σας:

Ανεβάστε το βιογραφικό σας μαζί με μια φωτογραφία

Εγώ, το πρόσωπο που υποβάλλει την παρούσα αίτηση, στο Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution (ADR Cyprus Center Ltd) (στο εξής "Κέντρο"), με την αποδοχή της αίτησης από το Κέντρο, δεσμεύομαι να τηρώ τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του Κέντρου.
1. Θα δεσμευομαι από τους Κανόνες Διαμεσολάβησης, Συμφιλίωσης και Διαιτησίας ("Κανόνες ΕΕΔ") του Κέντρου οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση δυνάμει αναφοράς.
2. Θα συμμορφωθώ με το Νόμο 159 (I)/2012 σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές του 2012 και ειδικότερα τα καθήκοντα που οφείλουν οι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με τον Νόμο αυτό. Θα συμμορφωθώ επίσης με αυτές τις αρχές και καθήκοντα με οποιονδήποτε ρόλο έχω ως διαιτητής, συμφιλιωτής ή διαμεσολαβητής (ο «ειδικός στην ΕΕΔ»), συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό του καθήκοντος αμεροληψίας.
3. Θα διασφαλίσω ότι πριν από την έναρξη της διαδικασίας ΕΕΔ τα μέρη της διαδικασίας κατανοούν τη φύση της διαδικασίας και τον ρόλο του ειδικού στην ΕΕΔ και καθοδηγούνται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς των Διαμεσολαβητών για οποιαδήποτε θέση που έχω ως ειδικός ADR.
4. Θα συμμορφωθώ με τον Νόμο 85(Ι)/2017 για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών του 2017 και ιδιαίτερα αλλά χωρίς περιορισμό στις αρχές της νομιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 9.
5. Η γλώσσα της διαδικασίας θα είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο καταναλωτής.
6. Θα διατηρήσω τη διαδικασία εμπιστευτική και όλα τα έγγραφα που έλαβα ή στάλθηκαν από εμένα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα παραμείνουν εμπιστευτικά ακόμη και μετά την ολοκλήρωση ή τη λήξη της διαδικασίας ΕΕΔ για οποιονδήποτε λόγο. Η υποχρέωση αυτή συνεχίζεται για περίοδο 7 ετών.
7. Θα στείλω στο Κέντρο το αποτέλεσμα της διαδικασίας εντός 40 ημερών από την έναρξη της διαδικασίας.
8. Θα αποφασίσω τον τόπο της διαδικασίας με την έγκριση του Κέντρου.
9. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο Καταναλωτής και ο Έμπορος υπογράφουν ένα έγγραφο που δηλώνει ότι έχουν κατανοήσει πλήρως τη διαδικασία και κάθε πτυχή της.
10. Τα τέλη μου καταβάλλονται από το Κέντρο σύμφωνα με τους κανόνες του Κέντρου. Το Κέντρο καταβάλλει τα τέλη στον ειδικό ΕΕΔ μετά την αφαίρεση του 20% των τελών που προορίζονται για τις αμοιβές του Κέντρου. Ο Ειδικός ΕΕΔ εκδίδει τιμολόγιο στο Κέντρο σε σχέση με οποιαδήποτε πληρωμή που του έχει καταβληθεί.
11. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης από το Κέντρο.
12. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί μεταξύ του Κέντρου και του Διαμεσολαβητή και ενσωματώνονται στην αίτηση του Καταναλωτή για την υποβολή διαφωνίας στο Κέντρο.
13. Συμφωνώ ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του Κέντρου, των βάσεων δεδομένων του Κέντρου, του Εμπόρου και του Καταναλωτή.