Διαθμεσολάβηση

Υπηρεσίες ΕΕΔ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Διαμεσολάβηση ορίζεται ως μια διαρθρωμένη διαδικασία, με την οποία δύο ή περισσότερα μέρη σε μια διαμάχη προσπαθούν από μόνα τους, σε εθελοντική βάση, να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια ενός φυσικού προσώπου που ονομάζεται “Διαμεσολαβητής”. .

Πρόκειται για μια εμπιστευτική διαδικασία με την οποία τα μέρη προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφωνία τους χωρίς να χρειάζεται να αποταθούν στο Δικαστήριο, ενώ το δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο δεν επηρεάζεται καθόλου.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι ότι είναι λιγότερο δαπανηρή και πιο αποτελεσματική από τη δικαστική διαδικασία. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με ορισμένες πτυχές της Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις:

«Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει οικονομικά αποδοτική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μέσω διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαδίκων. Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται μέσω διαμεσολάβησης προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών. Τα προτερήματα αυτά είναι εντονότερα στις καταστάσεις που περιλαμβάνουν διασυνοριακά στοιχεία.»

Η Διαμεσολάβηση παρέχει επίσης τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να διευθετήσουν τη διαφορά με φιλικό τρόπο και συνεπώς τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις εμπορικές τους σχέσεις στο μέλλον. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη επωφελούνται από το γεγονός ότι η διαδικασία διεξάγεται ιδιωτικά και εμπιστευτικά, γεγονός που οδηγεί σε ένα περαιτέρω πλεονέκτημα, δεδομένου ότι διατηρείται η φήμη της Επιχείρησης.

  1. Η διαδικασία προσφέρει ευελιξία επειδή τα “μέρη υπόκεινται στους όρους του διακανονισμού”.
  2. Παρόλο που δεν πρόκειται για δικαστική απόφαση, τα μέρη μπορούν να έλθουν σε συμφωνία, η οποία είναι εκτελεστή από το δικαστήριο.
  3. Οι συζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης δεν προδικάζουν (δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του διαδίκου σε μεταγενέστερες δικαστικές διαδικασίες), αυτό με τη σειρά του επιτρέπει στο Μέρος να διαπραγματεύεται ελεύθερα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα του όταν αποτύχει η διαπραγμάτευση να προσφύγει στο δικαστήριο.
  4. Η διαδικασία Διαμεσολάβησης είναι προαιρετική, και τα Μέρη αποφασίζουν ποιος θα είναι ο Διαμεσολαβητής.

Παρόλο που ο Διαμεσολαβητής στη διαδικασία Διαμεσολάβησης δεν δίδει τη γνώμη του και δεν λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις, ο ρόλος του δεν πρέπει να θεωρείται αχρείαστος. Ο Διαμεσολαβητής προσπαθεί να βρει την αιτία του προβλήματος και να δημιουργήσει κατανόηση μεταξύ των μερών για να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Συνολικά, η Διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μια επιλογή χωρίς ρίσκο, αλλά προσφέρει επίσης την ευκαιρία στα Μέρη να επιτύχουν μια «λιγότερο τραυματική επίλυση των διαφορών», διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμά τους αν τα πράγματα πάρουν τον «λάθος δρόμο» να προχωρήσουν με άλλες διαδικασίες ΕΕΔ ή στο Δικαστήριο.

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών προβλέπει ειδικούς Κανόνες Διαμεσολάβησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους για την επίλυση των διαφορών τους. Οι κανόνες μας βασίζονται στους κανόνες του Διεθνές Εμπορικού Επιμελητηρίου και στο πνεύμα της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κέντρου

ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Καταβολή τελών

€20 μη επιστρεπτέα διοικητικά έξοδα, για την υποβολή της διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαμεσολάβησης

Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Τέλη καταναλωτή σε ευρώ (€) Τέλη εμπόρου σε ευρώ (€)
μέχρι 500 20 80
501 – 2.000 40 160
2.001 – 10.000 80 320
10,001 -50,000 160 640
50,001 – 100,000 320 1280
100,001 – 500,000 640 2560
500,001 και άνω 800 5120

Όλα τα παραπάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα πριν από την έναρξη της Διαμεσολάβησης.

  1. Για χρηματοοικονομικά θέματα δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση πέραν των €20 για τον Καταναλωτή.
  2. Τα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
  3. Τα παραπάνω τέλη βασίζονται σε 8 ώρες Συμφιλίωσης. Για κάθε επιπλέον ώρα που απαιτείται για τη Συμφιλίωση θα υπάρχει:
  • Επιπρόσθετη χρέωση €20 ανά ώρα για τον Καταναλωτή και €80 ανά ώρα για τον Έμπορο για τυχόν διαφορές μεταξύ €0 – €10.000.
  • Επιπρόσθετη χρέωση €40 ανά ώρα για τον Καταναλωτή και €160 ανά ώρα για τον Έμπορο για τυχόν διαφορές άνω των €10.000.
  • Το μέγιστο ποσό που καταβάλλει ο Καταναλωτής είναι €800.

Άλλα έξοδα:

Στα έξοδα του εμπόρου δεν περιλαμβάνεται το κόστος χρήση χώρων που ανήκουν/μισθώνει/έχει άδεια χρήσης το Κέντρο για επίλυση της διαφοράς. Τα έξοδα αυτά αφορούν χρέωση 100 Ευρώ ανά ημέρα + ΦΠΑ εάν και εφόσον γίνεται χρήση εγκαταστάσεων που ανήκουν/ μισθώνει/έχει άδεια χρήσης το Κέντρο πληρωτέα από την Επιχείρηση. Δεν πληρώνονται όπου η επιχείρηση έχει δεσμευθεί για ΕΕΔ μέσω ετήσιας συνδρομής με το Κέντρο ή όπου το Κέντρο αποφασίσει να απαλλάξει μια επιχείρηση από αυτά.