Διαιτησία

Υπηρεσίες ΕΕΔ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η Διαιτησία αποτελεί εναλλακτική λύση στις δικαστικές διαδικασίες όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ δύο συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την εκπλήρωση υποχρεώσεων ή την άσκηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμβατικής τους σχέσης.

Η δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να προσφύγουν στη διαδικασία Διαιτησίας αντί στο Δικαστήριο εξαρτάται από την ύπαρξη των αναγκαίων «ρητρών διαιτησίας» στη σύμβαση μεταξύ των μερών.

Οι ρήτρες διαιτησίας προβλέπουν πως τυχόν διαφορές που θα προκύψουν στο μέλλον μεταξύ των μερών σε σχέση με τη συμβατική τους σχέση, θα επιλυθούν μέσω διαιτησίας αντί δικαστικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση που ένα Μέρος αρχίσει διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου κατά παράβαση ρήτρας διαιτησίας, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αξιώσει την απόρριψη της δικαστικής διαδικασίας σε σχέση με τη διαφορά που διέπεται από τη ρήτρα διαιτησίας.

Η διαδικασία Διαιτησίας είναι παρόμοια με τη δικαστική διαδικασία υπό την έννοια ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης, αλλά σε ένα πιο απλουστευμένο διαδικαστικό πλαίσιο με έμφαση στην ουσία του αντικειμένου της διαφοράς. Πρόκειται για μια επίσημη διαδικασία, στην οποία καλούνται μάρτυρες και υποβάλλονται σε εξέταση και αντεξέταση.

Στη Διαιτησία οι διάδικοι στη διαφορά μπορούν να εμφανιστούν προσωπικά ή μέσω νομικού αντιπροσώπου και, όπως στις δικαστικές διαδικασίες, έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν στον διαιτητή την δική τους εκδοχή για τα γεγονότα της διαφοράς καθώς και έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη των επιχειρημάτων τους. Οι διάδικοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το κύρος των επιχειρημάτων του αντιδίκου και να απαντήσουν αναλόγως.

Η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον διαιτητή ή διαιτητικής ομάδας, ανάλογα με τους όρους της ρήτρας διαιτησίας. Μετά την υποβολή των αντιτιθέμενων επιχειρημάτων και αποδείξεων, ο διαιτητής θα προβεί σε διαπιστώσεις ως προς τα αντιτιθέμενα επιχειρήματα και θα εκδώσει δεσμευτική απόφαση ως προς το αντικείμενο της διαφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο διαιτητής θα εκδώσει γραπτή απόφαση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη Διαιτησία σε σύγκριση με τη δικαστική διαδικασία, όπως:

Yes check.svg τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ορίσουν στη ρήτρα διαιτησίας, τη διαδικασία διορισμού διαιτητή ή διαιτητών και τα απαιτούμενα προσόντα, το εφαρμοστέο δίκαιο και τον τόπο διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας.

Yes check.svg η διαφορά εξετάζεται από διαιτητή ο οποίος έχει πείρα στον τομέα που σχετίζεται με το αντικείμενο της διαφοράς ή με το είδος της συμβατικής σχέσης.

Yes check.svg η διαδικασία είναι γρήγορη και επιτρέπει στον επιτυχή διάδικο να εφαρμόσει έγκαιρα τα νόμιμα δικαιώματά του, πράγμα που θα επηρεάσει θετικά την ικανότητά του να λάβει μέτρα εκτέλεσης από το άλλο μέρος.

Yes check.svg λόγω της φύσης της διαδικασίας, τα έξοδα τείνουν να είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα δικαστικά έξοδα.

Yes check.svg η διαδικασία Διαιτησίας είναι εμπιστευτική, ανάλογα με τους σχετικούς όρους της σύμβασης, οι οποίοι βοηθούν τα μέρη να προστατεύσουν τυχόν εμπορικά μυστικά ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες και επίσης να αποφύγουν την αρνητική δημοσιότητα.

Yes check.svg οι αποφάσεις της Διαιτησίας μπορούν να αμφισβητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για περιορισμένους λόγους.

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών προβλέπει για ειδικούς Κανόνες Διαιτησίας μεταξύ Καταναλωτών και Επιχειρήσεων για την επίλυση των διαφορών τους. Οι Κανόνες μας βασίζονται στους κανόνες Διαιτησίας του UNCITRAL, καθώς και στο πνεύμα της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Κανόνες Διαιτησίας του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

ΤΕΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

i) ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Καταβολή τελών

€50 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαιτησίας

Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Καταβλητέα Τέλη Διαιτησίας (€)
500 – 10.000 120
10.001 και άνω 150
  • Όλα τα παραπάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα ανά ώρα.
  • Η πληρωμή τελών για δύο ώρες Διαιτησίας γίνεται με την έναρξη της Διαιτησίας (άρθρο 3(2) των Κανονισμών).

ii) ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Καταβολή τελών

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαιτησίας

Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Τέλη καταναλωτή σε Ευρώ (€) Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
500 – 10.000 25 100
10.001 και άνω 30 120
  • Όλα τα παραπάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα ανά ώρα.
  • Η πληρωμή τελών για δύο ώρες Διαιτησίας γίνεται με την έναρξη της Διαιτησίας (άρθρο 3(2) των Κανονισμών).
  • Το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €1000