Δημοσιεύσεις

Άρθρα

Δημοσιεύσεις

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαιτησίας του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Κανονισμοί με βάση τον περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμο
Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών δυνάμει των νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας
Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Θεσμική ή Ad Hoc Διαιτησία
Διαιτησία δυνάμει του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου του 2017
Δυνατότητα αναστολής Δικαστικής Διαδικασίας για παράβαση ρήτρας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Δυνατότητα αναστολής Δικαστικής Διαδικασίας για παράβαση ρήτρας Διαιτησίας με βάση το Κεφ. 4
Διαδικασία διαιτησίας δυνάμει του άρθρου 36 του εντύπου Κυρίως Συμβολαίου (Χωρίς Ποσότητες) Ε2(Α)
Μερικά στοιχεία από τον Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα της Δικαιοσύνης σε σχέση με την Κύπρο και την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών με Καταναλωτές (Οδηγία (ΕΕ) 2019/771)
Παραπλανητικές και Συγκριτικές Διαφημίσεις
Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Προσυμβατικές Υποχρεώσεις Τραπεζών σε Σχέση Με Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτών
Καταχρηστικές Ρήτρες σε Δανειακές Συμβάσεις
Υποχρεώσεις Τραπεζών σε Σχέση Με Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτών και Δάνεια σε Ξένο Νόμισμα
Πρόωρη Εξόφληση Δανείου ως Δικαίωμα Καταναλωτή
Δικαιώματα Καταναλωτή σε Συμβάσεις Δανείου – Καταναλωτικής Πίστης
Ποια η Διαδικασία και οι Προϋποθέσεις Καταχώρησης Καταναλωτικής Διαφοράς;
Τι Θεωρείται Καταναλωτική Διαφορά και πως Καταχωρώ Παράπονο Εναντίον Επιχείρησης;
Πως Γίνομαι Διαμεσολαβητής;
Βοηθώντας Ευάλωτες Ομάδες Καταναλωτών στο Πλαίσιο του Προγράμματος Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2021
Δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με ταξίδια και διακοπές.
Δικαίωμα Καταναλωτή για υπαναχώρηση από διαδικτυακές (online) αγορές!
Ασφαλή Προϊόντα που Πωλούνται σε Καταναλωτές και Σήμανση CE
Σε ποιούς Τομείς Προστατεύεται ο Καταναλωτής στην Κύπρο?
Ποια η διαφορά της Διαμεσολάβησης και της Συμφιλίωσης ως Μέθοδοι Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών;
Καταχρηστικές Ρήτρες και Δικαιώματα Καταναλωτών
Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
Δικαιώματα καταναλωτή όταν αγοράζει ελαττωματικό αυτοκίνητο ή άλλο προϊον
Βοηθώντας Ευάλωτες Ομάδες Καταναλωτών στο Πλαίσιο του Consumer Programme 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα Δικαιώματα των Καταναλωτών για Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
Ποια τα Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για Καταναλωτές;
Πού μπορεί να αποταθεί ο Καταναλωτής για Παράπονο Εναντίον Επιχείρησης
Διαιτησία ως μέθοδος Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών – Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;
Δικαίωμα του καταναλωτή να επιστρέψει ένα προϊόν που αγόρασε online ή από κατάστημα
Επικίνδυνα προϊόντα και δικαιώματα καταναλωτών
Εκτελεστότητα Συμφωνίας Συμβιβασμού που προκύπτει από Διαμεσολάβηση στην Κύπρο
Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση για Διαδικτυακές Πλατφόρμες και Επιχειρηματικούς Χρήστες: Κανονισμός P2B
Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020 – Οι πιο Σημαντικές Πρόνοιες του Νομοσχεδίου
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων να Ενημερώνουν Καταναλωτές για Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
Ποια τα Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για μια επιχείρηση;
Νέες Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων σε σχέση με την προστασία των Καταναλωτών
Υποχρέωση Επιχείρησης να Ενημερώσει τον Καταναλωτή για το Δικαίωμα του να Επιστρέψει Προϊόντα που Αγόρασε Διαδικτυακά (Online)
Όλα Όσα Πρέπει να Γνωρίζει μια Επιχείρηση για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών;
Ποιες Επιχειρήσεις Επιλέγουν να Επιλύουν Παράπονα Πελατών τους Εντός 90 Ημερών
Διαμεσολάβηση και Διαιτησία – Σύγκριση
Δικαιώματα Καταναλωτών σε σχέση με καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης
Πιστοποιητικό Διαμεσολάβησης – Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Σεμινάρια Διαμεσολάβησης και το Κόστος τους – Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Ευρωπαϊκή Σύνοδος Καταναλωτών 2020
Σεμινάρια Διαμεσολάβησης – Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαμεσολαβητών από το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Παραπλανητικές και Συγκριτικές Διαφημίσεις
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Επιχειρήσεων
Υποχρέωση Επιχειρήσεων να Ενημερώνουν Καταναλωτές για τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών
Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
Δικαίωμα του Καταναλωτή να επιλύσει τη διαφορά του με μια Επιχείρηση εκτός Δικαστηρίου: Εύκολα, Γρήγορα και Οικονομικά!
Οφέλη Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για Επιχειρήσεις
Προστασία Καταναλωτή σύμφωνα με τον περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο του 2010
Προστασία Καταναλωτή σε Καταναλωτικά Δάνεια (Καταχρηστικές Ρήτρες)
Προστασία των Καταναλωτών σε σχέση με Δάνεια που Προορίζονται για Κατοικία στην Κύπρο
Τι θα Πρέπει Να Προσέξει Ένας Δανειολήπτης Όταν Προβαίνει Σε Δανειακή Σύμβαση
Προστασία των Καταναλωτών στην Κύπρο κατά την Αγορά Αγαθών

Βιβλίο

Οδηγία 12 – Οδηγία για Ελαττωματικά Προϊόντα (Οδηγία 85/374/ΕΟΚ)
Οδηγία 11 – Χρονομεριστικές Μισθώσεις και Μακροπρόθεσμα Προϊόντα Διακοπών (Οδηγία 2008/122/ΕΚ)
Οδηγία 10 – Οδηγία (EE) 2020/1828 – Αντιπροσωπευτικές Αγωγές Καταναλωτών
Οδηγία 9 – Οδηγία 2002/65/ΕΚ – Εξ Αποστάσεως Εμπορία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές
Οδηγία 8 – Οδηγία 2014/17/ΕΕ – Συμβάσεις Πίστωσης για Καταναλωτές για Ακίνητα που Προορίζονται για Κατοικία
Οδηγία 7 – Οδηγία 2008/48/ΕΚ – Συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης
Οδηγία 6 – Οδηγία 2019/770 – Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου
Οδηγία 5 – Οδηγία 2019/771 – Συμβάσεις Πώλησης Αγαθών με Καταναλωτές
Οδηγία 4 – Οδηγία 2006/114/ΕΚ – Παραπλανητική Διαφήμιση
Οδηγία 3 – Οδηγία 2015/2302 – Οργανωμένα Ταξίδια και Συνδεδεμένοι Ταξιδιωτική Διακανονισμοί
Οδηγία 2 – Κανονισμός 524/2013 για ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
Οδηγία 1 – Οδηγία 2013/11/ΕΕ – Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – Ιστορική Αναδρομή και το Συμβούλιο της Ευρώπης
Πίνακας Δικαιωμάτων Συζύγων σε Οικογενειακές διαφορές και Διαμεσολάβηση
Δικαιώματα Συζύγου Διαρκούσης της Διάστασης και Μετά την Έκδοση Διαζυγίου
Διαμεσολάβηση και Περιουσιακές Διαφορές
Εγγραφή Συμφωνίας Διαμεσολάβησης Οικογενειακής Διαφοράς
Διαμεσολάβηση και Διατροφή
Διαμεσολάβηση και Γονική Μέριμνα
Διαμεσολάβηση και Διαζύγιο
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο – Διαδικασία
Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο