Δημοσιεύσεις

Άρθρα

Δημοσιεύσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει μια επιχείρηση για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών;
Ποιες επιχειρήσεις επιλέγουν να επιλύουν παράπονα πελατών τους εντός 90 ημερών
Διαμεσολάβηση και Διαιτησία – Σύγκριση
Δικαιώματα Καταναλωτών σε σχέση με καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης
Πιστοποιητικό Διαμεσολάβησης – Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Σεμινάρια Διαμεσολάβησης και το Κόστος τους – Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Ευρωπαϊκή Σύνοδος Καταναλωτών 2020
Σεμινάρια Διαμεσολάβησης – Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαμεσολαβητών από το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Παραπλανητικές και Συγκριτικές Διαφημίσεις
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Επιχειρήσεων
Υποχρέωση Επιχειρήσεων να Ενημερώνουν Καταναλωτές για τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών
Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
Δικαίωμα του Καταναλωτή να επιλύσει τη διαφορά του με μια Επιχείρηση εκτός Δικαστηρίου: Εύκολα, Γρήγορα και Οικονομικά!
Οφέλη Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για Επιχειρήσεις
Προστασία Καταναλωτή σύμφωνα με τον περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο του 2010
Προστασία Καταναλωτή σε Καταναλωτικά Δάνεια (Καταχρηστικές Ρήτρες)
Προστασία των καταναλωτών σε σχέση με δάνεια που προορίζονται για κατοικία στην Κύπρο
Τι θα Πρέπει Να Προσέξει Ένας Δανειολήπτης Όταν Προβαίνει Σε Δανειακή Σύμβαση
Προστασία των καταναλωτών στην Κύπρο κατά την αγορά Αγαθών

Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – Ιστορική Αναδρομή και το Συμβούλιο της Ευρώπης
Πίνακας Δικαιωμάτων Συζύγων σε οικογενειακές διαφορές και διαμεσολάβηση
Δικαιώματα συζύγου διαρκούσης της διάστασης και μετά την έκδοση διαζυγίου
Διαμεσολάβηση και Περιουσιακές Διαφορές
Εγγραφή συμφωνίας διαμεσολάβησης οικογενειακής διαφοράς
Διαμεσολάβηση και Διατροφή
Διαμεσολάβηση και Γονική Μέριμνα
Διαμεσολάβηση και Διαζύγιο
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο – Διαδικασία
Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο