Δημοσιεύσεις

Άρθρα

Δημοσιεύσεις

Πιστοποιητικό Διαμεσολάβησης – Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Σεμινάρια Διαμεσολάβησης και το Κόστος τους – Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Ευρωπαϊκή Σύνοδος Καταναλωτών 2020
Σεμινάρια Διαμεσολάβησης – Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαμεσολαβητών από το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Παραπλανητικές και Συγκριτικές Διαφημίσεις
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Επιχειρήσεων
Υποχρέωση Επιχειρήσεων να Ενημερώνουν Καταναλωτές για τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών
Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
Δικαίωμα του Καταναλωτή να επιλύσει τη διαφορά του με μια Επιχείρηση εκτός Δικαστηρίου: Εύκολα, Γρήγορα και Οικονομικά!
Οφέλη Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για Επιχειρήσεις
Προστασία Καταναλωτή σύμφωνα με τον περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο του 2010
Προστασία Καταναλωτή σε Καταναλωτικά Δάνεια (Καταχρηστικές Ρήτρες)

Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές

Πίνακας Δικαιωμάτων Συζύγων σε οικογενειακές διαφορές και διαμεσολάβηση
Δικαιώματα συζύγου διαρκούσης της διάστασης και μετά την έκδοση διαζυγίου
Διαμεσολάβηση και Περιουσιακές Διαφορές
Εγγραφή συμφωνίας διαμεσολάβησης οικογενειακής διαφοράς
Διαμεσολάβηση και Διατροφή
Διαμεσολάβηση και Γονική Μέριμνα
Διαμεσολάβηση και Διαζύγιο
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο – Διαδικασία
Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο