Γίνε Μέλος

Για Επιχειρήσεις

Προσφέρουμε τα Ακόλουθα Πακέτα

Επιχειρήσεις Που Μας Έχουν Επιλέξει

  • Γίνε Μέλος

Αίτηση Εγγραφής Επιχείρησης

Όνομα Επιχείρησης (Φυσικό Πρόσωπο ή Εταιρεία)

E-mail

Αριθμός Τηλεφώνου

Επέλεξε τον τομέα ενασχόλησης σου

Είσαστε Μέλος της ΟΕΒ;

Ποιο Πακέτο σας Ενδιαφέρει;

Κάνοντας κλικ στο Υποβολή δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε τον Έμπορο, ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κέντρου.

Όροι και προϋποθέσεις

Εγώ, ο Εμπορευόμενος, υποβάλλοντας αυτή την αίτηση (την “Αίτηση Συμμετοχής”) στο Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution (ADR Cyprus Center Ltd) (στο εξής “Κέντρο”), με την αποδοχή της Αίτησης Συμμετοχής από το Κέντρο, θα δεσμεύομαι από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του Κέντρου. <br>
1. Θα δεσμευομαι από τους Κανόνες Διαμεσολάβησης, Συμφιλίωσης και Διαιτησίας (“Κανόνες ADR”) του Κέντρου οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση με αναφορά, όταν προκύψει διαφορά μεταξύ μου και κάθε φυσικού προσώπου που ενεργεί για σκοπούς που είναι εκτός του εμπορίου, της επιχείρησής του, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματός του (ο “Καταναλωτής”), ο οποίος έχει συνάψει μαζί μου σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση πώλησης.<br>
2. Θα ενημερώσω τους Καταναλωτές ότι οποιαδήποτε διαφορά που θέτουν μπορεί να επιλυθεί από το Κέντρο σύμφωνα με τους Κανόνες του Κέντρου. Σύμφωνα με το Νόμο περί Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (Ν. 85(Ι)/2017) θα προβώ επίσης σε<br>
i. Δημοσίευση στον ιστότοπο μου της ιστοσελίδας του Κέντρου www.adr.com.cy<br>
ii. Επεξηγήσω στον Καταναλωτή τη διαδικασία υποβολής διαφοράς και, επίσης θα παρέχω στον εν λόγω Καταναλωτή όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της διαφοράς.<br>
iii. Προσθέσω στις συμβάσεις μου με τους Καταναλωτές τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα.<br>
3. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε τόπο και χρόνο που αποφασίζει το Κέντρο.<br>
4. Θα καταβάλω τα τέλη του Διαμεσολαβητή, του Συμβιβαστή, του Διαιτητή (“Ειδικός ΕΕΔ”) σύμφωνα με τους Κανόνες ΕΕΔ<br>
5. Θα αποστείλω πλήρη περιγραφή των γεγονότων και των αποδεικτικών στοιχείων που πιστεύω ότι είναι αληθή στο Κέντρο αμέσως μόλις λάβω το αίτημα παραπομπής του καταναλωτή.<br>
6. Θα τηρήσω το ισχύον πεδίο εφαρμογής του Ν.159(I)/2012 σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές.<br>
7. Μπορώ να αποσυρθώ από τη διαδικασία Διαμεσολάβησης και Συμφιλίωσης της ΕΕΔ μόλις διοριστεί Διαμεσολαβητής ή Συμφιλιωτής.<br>
8. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσπαθήσω να λύσω τη διαμάχη με τον καταναλωτή με καλή πίστη.<br>
9. Θα διατηρήσω τη διαδικασία εμπιστευτική και όλα τα έγγραφα που έλαβα ή θα αποσταλούν από εμένα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα παραμείνουν εμπιστευτικά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση ή τη λήξη της διαδικασίας ΕΕΔ για οποιονδήποτε λόγο.<br>
10. Θα επιτρέψω στο Κέντρο να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, τους συνδέσμους και τα στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπό του και/ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.<br>
11. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί μεταξύ του Κέντρου και του Εμπόρου και ενσωματώνονται ως υποχρεώσεις εκ μέρους μου στην αίτηση του Καταναλωτή για την υποβολή διαφωνίας στο Κέντρο.<br>
12. Το Κέντρο και τα Φυσικά Πρόσωπα Υπεύθυνα για την ΕΕΔ δεν υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.<br>
13. Συμφωνώ επίσης ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του Κέντρου, των βάσεων δεδομένων του Κέντρου, του Καταναλωτή και του Ειδικού στην ΕΕΔ . <br>
14. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για ένα έτος.<br>