Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

ONLINE

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα*

27,28,29 Νοεμβρίου

και 04,05,06 Δεκεμβρίου

2020

Διαδικτυακά Από την Άνεση του Σπιτιού σου

*Παρασκευή Απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή

Zoom Meetings Review | PCMag

 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, γεύματα, καφέ και σνακ

 • Εγκεκριμένος Φορέας ADR από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΠΚ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Consumer Programme 2014-2020)

 • Εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας

 • Διάρκεια 40 ώρες - δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα από την άνεση του σπιτιού σου

 • Αυτόματη εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών διάρκειας 40 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές. Στις θεματικές του ενότητες περιλαμβάνεται εισαγωγή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), εισαγωγή και κατόπιν πλήρης ανάλυση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου (αστικών και εμπορικών) καθώς και παρουσίαση της διαμεσολάβησης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις.

Επιπρόσθετα το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση τομέων δικαίου όπως το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης, του εξ αποστάσεως εμπορίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η σχέση τους με τη διαμεσολάβηση. Επιπλέον οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και στην σχέση μεταξύ ψυχολογίας και διαμεσολάβησης και δη στη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και σε τεχνικές επικοινωνίας.

Η εκπαίδευση εμπερικλείει ακόμη τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, την ορθή και αποτελεσματική χρήση της διαμεσολάβησης και τη δομή αυτής, τα στάδια της διαμεσολάβησης της και τους διαφορετικούς τρόπους της καθώς και την ανάλυση των δεξιοτήτων και το ρόλου του διαμεσολαβητή στην  επίλυση των διαφορών.

Αναλύονται επίσης οι πρόνοιες του  Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές καθώς και αυτές του περί εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών Ν.85(Ι)/2017, όπως και ο Ευρωπαικός Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών. Στο προκείμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και 6 προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικών ή/και εμπορικών διαφορών, αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές και παροχή feedback.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να οδηγεί στην απαραίτητη κατάρτιση για την εγγραφή στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος Ν.159(Ι)/2012. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές μια διαδικασία διαμεσολάβησης αστικής ή εμπορικής διαφοράς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου

Yes check.svg Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που είναι μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Yes check.svg Επαγγελματίες κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ή δύνανται να γίνουν μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Yes check.svg Εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών όπως για παράδειγμα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών ή Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και γενικά αυτούς που η εργασία περιλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών

Yes check.svg Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα και να προσθέσουν στο βιογραφικό τους ένα αξιόλογο επαγγελματικό προσόν – δηλαδή της επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίου

Φωτογραφίες από προηγούμενα Σεμινάρια Διαμεσολάβησης

Email: secretariat@adr.com.cy

Τηλ: +357 22519741

Φαξ: +357 22318214

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η αγορά της διαμεσολάβησης στην Κύπρο διέπεται από τις διατάξεις του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012 (Νόμος 159(Ι)/2012). Ο συγκεκριμένος Νόμος απαιτεί την κατάρτιση διαμεσολαβητή με μαθήματα διαμεσολάβησης διάρκειας 40 ωρών.

Σύμφωνα με το σχετικό εγχώριο Νόμο που αφορά τη διαμεσολάβηση, υπάρχουν δύο είδη διαμεσολαβήσεων – αυτών της διαμεσολάβησης εμπορικών διαφορών και της διαμεσολάβησης αστικών διαφορών.  Εμπορική διαφορά αποτελεί διαφορά που προκύπτει από εμπορική συναλλαγή που διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών ενώ αστική διαφορά σημαίνει κάθε διαφορά που δυνατό να είναι αντικείμενο πολιτικής διαδικασίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Δικαστηρίων Νόμου και περιλαμβάνει εργατικές διαφορές αλλά δεν περιλαμβάνει οικογενειακές διαφορές. Για διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές υπάρχει ειδικός Νόμος ο οποίος προβλέπει για μαθήματα διαμεσολάβησης δυνάμει όμως του ειδικού αυτού Νόμου.

Για την εγγραφή διαμεσολαβητή τηρείται ειδικό μητρώο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο προϋποθέτει την κατάρτιση του προσώπου που πρόκειται να εγκριθεί να παρακολουθήσει μαθήματα διαμεσολάβησης. Υπάρχουν δύο Μητρώα Διαμεσολαβητών. Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές και Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές Διαφορές.

Τα κριτήρια εγγραφής σε οποιοδήποτε Μητρώο Διαμεσολαβητών είναι τα ακόλουθα:

Για Εμπορικές Διαφορές:

Yes check.svg Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος (εγγεγραμμένος στο μητρώο δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου) με ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος ή

Yes check.svg Να έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών.

Για Αστικές Διαφορές: 

Yes check.svg Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος (εγγεγραμμένος στο μητρώο δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου) με ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

Yes check.svg Να έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών.

Στις περιπτώσεις εγγραφής σε οποιοδήποτε από τα Μητρώα Διαμεσολαβητών, το συγκεκριμένο πρόσωπο θα πρέπει επίσης:

Yes check.svg Να μην κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία·

Yes check.svg Να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα· και

Yes check.svg Να μην βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και να μην έχει στερηθεί της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης με βάση τον Νόμο θα πρέπει να είναι διάρκειας 40 ωρών. Βεβαίως ένας διαμεσολαβητής οφείλει να παρακολουθεί μαθήματα διαμεσολάβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως διαμεσολαβητής και συγκεκριμένα, θα πρέπει να ολοκληρώνει από τα πρώτα έξη έτη εγγραφής του και έπειτα, παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μαθήματα διαμεσολάβησης ανά τριετία. Τα εν λόγω μαθήματα διαμεσολάβησης διενεργούνται από προγράμματα κατάρτισης τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης.

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (Cyprus Consumer Center for ADR) έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για μαθήματα διαμεσολάβησης τα οποία είναι αναγκαία ούτως ώστε ένας διαμεσολαβητής μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης διοργανώνονται από το Cyprus Consumer Center for ADR ανάλογα με την ζήτηση.

Γίνε Διαμεσολαβητής σε 6 ημέρες!

Μαθήματα θα παραδοθούν στις 27,28,29 Νοεμβρίου και 04,05,06 Δεκεμβρίου του 2020

ONLINE

*Μετά την 01/11/2020 το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα ‎€850

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Πρέπει να παρακολουθήσω σεμινάρια για να γίνω διαμεσολαβητής;

Ναι. Για να μπορεί κάποιος να γίνει διαμεσολαβητής χρειάζεται να παρακολουθήσει 40 ώρες πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών από εγκεκριμένο Κέντρο όπως το δικό μας – Cyprus Consumer Center for ADR.

Υπάρχουν εξετάσεις για να γίνω διαμεσολαβητής;

Όχι, δεν υποβάλλουμε τους μαθητές σε εξετάσεις αλλά είναι αναγκαστικό να παραστούν στα σεμινάρια διαμεσολάβησης για 40 ώρες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι δύνανται να γίνουν μέλη του ΚΕΒΕ ή του ΕΤΕΚ, δικηγόρους, υπαλλήλους εταιρειών καθώς και φυσικά πρόσωπα οι οποίοι γενικά επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ένα επιπρόσθετο αναγνωρισμένο προσόν.  Γενικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τα προσόντα τους στην επίλυση διαφορών καθώς και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν προβλήματα ή προβληματικές καταστάσεις.

Τι προσόντα χρειάζονται για να γίνω διαμεσολαβητής και ποια είναι τα κριτήρια για να εγγραφώ σε μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικαστεί σε ποινικό αδίκημα, να μην κατέχει δημόσια θέση, θα πρέπει να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να δύναται να εγγραφεί στο μητρώο του ΚΕΒΕ, ΕΤΕΚ ή στο Μητρώο Δικηγόρων.

Ποιες μέρες διοργανώνονται τα σεμινάρια διαμεσολάβησης του Κέντρου;

Επειδή τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες, διοργανώνονται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή και ολοκληρώνονται εντός 2 εβδομάδων.

Πότε είναι τα επόμενα σεμινάρια διαμεσολάβησης του Κέντρου;

Τα επόμενα σεμινάρια διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Κέντρο θα γίνουν το Νοέμβριο του 2020.

Με την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορώ να επιλύσω και οικογενειακές διαφορές;

Όχι, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί οι οποίοι αφορούν την εκπαίδευση διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις. Πιθανόν όμως η βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών να προσμετρήσει προς την εκπαίδευση για οικογενειακές υποθέσεις όταν και εφόσον εκδοθούν οι σχετικοί κανονισμοί εκπαίδευσης οικογενειακών υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Σε τι γλώσσα παραδίδονται τα σεμινάρια διαμεσολάβησης;

Η γλώσσα παράδοσης των σεμιναρίων διαμεσολάβησης είναι τα Ελληνικά αλλά αναλόγως ενδιαφέροντος μπορεί να διεξαχθούν και στα Αγγλικά.

Πώς γίνεται η εγγραφή μου στο Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης;

Η εγγραφή μπορεί να γίνει online στο σύνδεσμο https://adrcyprus.com/el/γίνε-διαμεσολαβητής ή με τη συμπλήρωση εντύπου συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22519741.

Γιατί μόνο Σαββατοκυρίακα προσφέρεται η εκπαίδευση διαμεσολαβητών;

Ο λόγος που η εκπαίδευση διαμεσολαβητών προσφέρεται τα Σαββατοκυρίακα είναι επειδή αυτή στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών. Ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος εργασίας των επαγγελματιών είναι πολύτιμος. Δεδομένου ότι με βάση το Νόμο η εκπαίδευση διαμεσολαβητών θα πρέπει να είναι 40 ώρες, προσφέρουμε τα μαθήματα σε 6 ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Είμαι δημόσιος υπάλληλος, μπορώ να εγγραφώ στο μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σου στο μητρώο διαμεσολαβητών αλλά μπορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματα για σκοπούς της δικής σου προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης.

Βρίσκω το κόστος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών να είναι υψηλό. Ποιοι οι λόγοι;

Η εκπαίδευση διαμεσολαβητών συμπληρώνεται μετά από 6 ημέρες με μαθήματα τα οποία λαμβάνουν χώρο σε ξενοδοχείο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται γεύματα για τους εκπαιδευόμενους διαμεσολαβητές (4 μεσημεριανά) καθώς και συχνά διαλείμματα για καφέδες και σνακ σε ξενοδοχείο το οποίο ενοικιάζει τις αίθουσες και χρεώνει ανά άτομο. Επίσης η εκπαίδευση γίνεται από επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνονται ανά ώρα. Με δεδομένες τις 40 ώρες που χρειάζονται για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών, τα κόστη εγγραφής στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών είναι σχετικά χαμηλά. Εάν συγκρίνετε τα κόστη μας με τα κόστη εκπαίδευσης άλλων κέντρων, θα δείτε ότι οι τιμές μας είναι από τις πιο ανταγωνιστικές.

Πώς μπορεί να με βοηθήσει η εκπαίδευση διαμεσολαβητών στο επάγγελμα μου;

Η εκπαίδευση διαμεσολαβητών είναι σημαντική σε κάθε επάγγελμα – από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε προβλήματα στο χώρο εργασίας σας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε στους συναδέλφους σας ή στο προσωπικό για το οποίο είσστε υπεύθυνος/η. Με την εκπαίδευση αποκτάτε δεξιότητες όπως:

 • Αντικειμενικότητα.
 • Υπομονετικότητα και αυτοέλεγχο.
 • Δυνατότητα να επιλύετε προβλήματα.
 • Δυνατότητα να κατανοείτε και να συναισθάνεστε το άλλο μέρος.
 • Να αναλύετε τα συναισθήματα άλλων και να τα διαχειρίζεστε.

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράμματος Διαμεσολάβησης

Το σεμινάριο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ONLINE

40 ώρες διδασκαλίας

Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα* 27,28,29 Νοεμβρίου και 04,05,06 Δεκεμβρίου 2020

*Παρασκευή Απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή

Κόστος συμμετοχής:

€750*

*Γίνονται ευκολίες πληρωμής. Μετά την 01/11/2020 το κόστος είναι €850

Μέγιστος αριθμός LIVE συμμετέχοντων: 28 άτομα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Για όσους θα παρακολουθήσουν Live την εκπαίδευση προσφέρονται Γεύματα, Καφές και Σνακ


 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μαθήματα Διαμεσολάβησης (Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα 27,28,29 Νοεμβρίου και 04,05,06 Δεκεμβρίου 2020)

Ονοματεπώνυμο

E-mail

Αριθμός Τηλεφώνου

Επάγγελμα/Ιδιότητα

Όνομα Επιχείρησης εάν ισχύει

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον να γίνει διαμεσολαβητής και να παρακολουθήσει τα σεμινάρια διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση και να πληρώσει για τα σεμινάρια ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια διαμεσολάβησης σύμφωνα με την άδεια που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και για την εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης δυνάμει του Νόμου 159 (Ι)/2012, δηλαδή τη συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και/ή την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης για μαθήματα διαμεσολάβησης και/ή πιστοποιητικά για τη συνέχιση της κατάρτισης του αιτούντα ως διαμεσολαβητής και/ή να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) και το Άρθρο 6(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολάβησης, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου, κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να γίνει διαμεσολαβητής ή κατά πόσο επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευση διαμεσολάβησης του καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 9 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι Προγράμματος

 1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία.
 2. Η εγγραφή στοιχίζει €750 πριν την 01/11/2020 και €850 μετά την 01/11/2020. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 3. Ολοκληρωμένη θεωρείται η εγγραφή, εφόσον έχει καταβληθεί όλο το κόστος εγγραφής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να αποστείλετε με τους παραπάνω τρόπους (υπό 1) και την σχετική τραπεζική κατάθεση. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής εκ μέρους ενδιαφερόμενου/-ης έως και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό αφαιρουμένου ποσού €100 για διοικητικά έξοδα. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής ενδιαφερόμενου/-ης κατά την τελευταία εβδομάδα προ της έναρξης του προγράμματος, επιστρέφεται το ήμισυ του καταβληθέντος ποσού.
 4. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD

A/C Number: 357030494887

SWIFT(BIC): BCYPCY2N

Bank:  Bank of Cyprus

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας

Εκπαιδευτές

Δρ. Άννα Εμ. Πλεύρη
Η Άννα Εμ. Πλεύρη είναι Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπου διδάσκει Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Εμβάθυνση Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Διαιτησία-Διαμεσολάβηση και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2004 και Δικηγόρος – μέλος του μητρώου Ευρωπαίων Δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών, εργασιακών, οικογενειακών διαφορών και ODR και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών καθώς και μέλος του μητρώου διαπιστευμένων διαμεσολαβητών των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ελλάδας και Κύπρου.Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομικού περιοδικού «διαιτησία» και επιστημονικός συνεργάτης, του νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ), Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. Είναι μέλος του Chartered Institute of Arbitrators (ΜCIArb) και συνεργάζεται, ως εκπαιδεύτρια, διαμεσολαβήτρια και διαιτητής με τον εδρεύοντα στο Λονδίνο οργανισμό «Adr-Odr International»
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι δικηγόρος και ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Αποφοίτησε με Distinction. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο διαμεσολαβητής στην Κύπρο (και γενικά στο εξωτερικό) ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ δύο προσώπων τα οποία βρίσκονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους βοηθώντας τους να επιλύσουν τις διαφορές τους με δίκαιο, αμερόληπτο και ουδέτερο τρόπο. Το έργο του διαμεσολαβητή είναι ζωτικής σημασίας αφού βοηθά τις δύο αντίπαλες πλευρές να καταλήξουν σε φιλική συμφωνία χωρίς να είναι αναγκαία μια χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Οι τυπικές διαφορές τις οποίες καλείται να επιλύσει ένας διαμεσολαβητής στην Κύπρο αφορούν περιπτώσεις μεταξύ εργοδότη-εργοδοτούμενου, καταναλωτή-εμπορευόμενου, ενοικιαστή-ιδιοκτήτη και διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων.

Αποτελεί έργο του διαμεσολαβητή να προσπαθήσει να καταλήξει στο ιδανικό αποτέλεσμα για τα δύο μέρη το οποίο πρέπει να είναι δίκαιο και να αφήνει και τις δύο πλευρές ευχαριστημένες. Ο διαμεσολαβητής με σκοπό να καταλήξει σε τέτοιο αποτέλεσμα συνήθως:

Yes check.svg Κάνει ερωτήσεις για να συγκεντρώσει πληροφορίες από τα μέρη

Yes check.svg Προσδιορίζει το ιδανικό αποτέλεσμα για το κάθε μέρος.

Yes check.svg Προσπαθεί να βάλει το ένα μέρος στη θέση του άλλου μέρους με σκοπό να υπάρξει κατανόηση της άλλης πλευράς.

Yes check.svg Προτείνει λειτουργικούς και δίκαιους τρόπους επίλυσης του προβλήματος.

Yes check.svg Παρέχει γραπτή περίληψη των θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί.

Yes check.svg Ζητά συνάντηση με τα μέρη (στις συναντήσεις ενώπιον του διαμεσολαβητή δυνατόν να είναι παρόντες και οι δικηγόροι των μερών) για να διαγνώσει τα ζητήματα που δημιουργούν τη διαφορά.

Ένας διαμεσολαβητής στην Κύπρο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα με βάση το Νόμο:

Yes check.svg Να ασκεί τα καθήκοντα του με επιμέλεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία, κατά τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό, ανεξαρτήτως της ιδιότητας ή του επαγγέλματος του και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να διεξαγάγει την εν λόγω διαμεσολάβηση και δεν υπόκειται στον έλεγχο ούτε ακολουθεί τις οδηγίες οποιουδήποτε προσώπου ή αρχής.

Yes check.svg Οφείλει έγκαιρα και πριν αποδεχτεί το διορισμό του ή αμέσως μόλις διαφανεί η σύγκρουση συμφέροντος ή το άλλο συμφέρον, να δηλώνει εγγράφως οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος ή οποιοδήποτε περιστατικό ή οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία του και αρνείται τον διορισμό του ή παραιτείται από διαμεσολαβητής, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ρητά ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει την διαμεσολάβηση.

Yes check.svg Βεβαιώνεται ότι τα μέρη αντιλαμβάνονται τη φύση της διαδικασίας διαμεσολάβησης και το ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών.

Yes check.svg Διασφαλίζει ότι τα μέρη έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία.

Yes check.svg Σε περίπτωση όπου του ζητηθεί, παρέχει στα μέρη πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό του υπόβαθρο, την εκπαίδευση και την εμπειρία του στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Yes check.svg Δεν επιβάλλει συγκεκριμένη επίλυση της διαφοράς, δύναται όμως, κατά την κρίση του και με σκοπό να διευκολύνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, να υποβάλλει εισηγήσεις οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Yes check.svg Καθοδηγείται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές.

Διαμεσολαβητές του Cyprus Consumer Center for ADR ειδικεύονται στη διαμεσολάβηση και έχουν τεχνογνωσία και κατάρτιση σε σχέση με εμπορικές, αστικές και καταναλωτικές διαφορές, προσφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους. Ως Κέντρο έχουμε αναλάβει διαμεσολαβήσεις με μεγάλες Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις καθώς και διαδικτυακές διαμεσολαβήσεις μέσω της πλατφόρμας Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης του Κέντρου έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και είναι διάρκειας 40 ωρών ή 24 ωρών. Οι ημέρες κατά τις οποίες παραδίδονται είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για δύο Σαββατοκύριακα για το πρόγραμμα των 40 ωρών ενώ για το πρόγραμμα των 24 ωρών οι μέρες είναι Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή για δύο Σαββατοκύριακα. Τα μαθήματα γίνονται σε ξενοδοχείο και περιλαμβάνουν γεύματα, διαλείμματα καφέ και σνακ καθώς και το υλικό μαθημάτων διαμεσολάβησης.

Στα μαθήματα διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται πραγματικά σενάρια με υποδήσεις ρόλων με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση του διαμεσολαβητή στην Κύπρο.

Γενικά δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα για να γίνετε διαμεσολαβητής, αλλά κάποια εμπειρία σε έναν σχετικό με τη διαμεσολάβηση τομέα, όπως για παράδειγμα η νομική, η ψυχολογία ή η παροχή συμβουλών μπορεί να βοηθήσει στην εμπέδωση των μαθημάτων διαμεσολάβησης και στην επιτυχία μιας διαμεσολάβησης. Τα διπλώματα διαμεσολάβησης από το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση διαφορών (Cyprus Consumer Center for ADR), παρέχονται κατόπιν μαθημάτων διαμεσολάβησης διάρκειας 40 ωρών και σας επιτρέπουν να εγγραφείτε στα μητρώα διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα διαμεσολάβησης που παρέχουμε και τις ημέρες που θα τρέξει το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας στο secretariat@adr.com.cy, στο 22519741 ή μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εκούσια, δηλαδή μια διαδικασία στην οποία τα μέρη εισέρχονται με τη θέληση τους, έχοντας την καλή διάθεση να επιλύσουν το ζήτημα/τα ζητήματα.
 2. Η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί δικαστική ή διαιτητική διαδικασία και επομένως μια πιθανή λύση δεν επιβάλλεται στα μέρη από μια ανεξάρτητη αρχή ή μέρος, αλλά δύναται να εξευρεθεί από τα ίδια τα μέρη και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν συμφωνίας τους.
 3. Η όποια επίλυση του ζητήματος/των ζητημάτων δύναται να είναι πρακτικής φύσεως και όχι απαραιτήτως νομικής, δηλαδή να μην ακολουθεί τους νόμους και τις όποιες εμπορικές πρακτικές που είθισται να ακολουθούνται στο συγκεκριμένο τομέα, νοουμένου ότι τέτοια λύση δεν είναι παράνομη, εναντίον των χρηστών ηθών και του δημοσίου συμφέροντος.
 4. Ο διαμεσολαβητής δεν εκτελεί χρέη δικαστή ή διαιτητή, δεν επιβάλλει λύση και δεν βασίζεται σε νομικές και άλλες αρχές. Διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει την εξεύρεση λύσης.
 5. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική σε όλα της τα στάδια (σε αντίθεση με τη δικαστική) και επομένως οι όποιες συζητήσεις και εισηγήσεις ειπωθούν κατά τη διάρκεια της δεν μπορούν να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε επόμενη διαδικασία (άλλη διαμεσολάβηση, δικαστική ή διαιτητική) εκτός εάν αποτελούν μέρος της τελικής επίλυσης του ζητήματος το πρακτικό του οποίου δύναται να αποτελέσει και αντικείμενο εκτέλεσης.
 6. Η διαδικασία είναι πιο γρήγορη, κατά βάση πιο φθηνή και πιο ευέλικτη για τα μέρη σε σύγκριση με τη δικαστική διαδικασία ειδικά σε ότι αφορά στην Κυπριακή πραγματικότητα.
 7. Τα μέρη μπορούν να διακόψουν τη διαδικασία και να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις και χωρίς να υπόκεινται σε αρνητικά αποτελέσματα.
 8. Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα σε άνετο και φιλικό περιβάλλον και όχι σε δικαστικές αίθουσες.
 9. Γίνεται προσπάθεια να επικρατεί ένα κατάλληλο περιβάλλον και μια σωστή συμπεριφορά και επομένως δεν υπάρχει η εχθρότητα και η εμφανής αντιδικία μεταξύ των μερών και των δικηγόρων αυτών.
 10. Καθένα από τα μέρη αναλαμβάνει τα δικά του έξοδα. Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση εκπροσώπησης από δικηγόρο και επομένως οποιοδήποτε από τα μέρη δεν έχει την οικονομική ευχέρεια της αντιπροσώπευσης μπορεί να περιορίσει τα έξοδα του μόνο σε αυτά του διαμεσολαβητή.
 11. Μια διαμεσολαβητική απόφαση είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί εκτός σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παραπληροφόρηση, εξαπάτηση ή εξαναγκασμός.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Βασικά χαρακτηριστικά διαμεσολάβησης 

Η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική, διαρθρωμένη διαδικασία επίλυσης διαφορών βάσει της οποίας τα μέρη με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου μέρους, το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει (χωρίς να επιβάλλει ή να χειραγωγεί τα μέρη) την εξεύρεση από τα ίδια τα μέρη μιας πρακτικής λύσης στο ζήτημα/ζητήματα, επιλύουν τις οποιεσδήποτε διαφορές τους. Επομένως:

Yes check.svg Η διαμεσολάβηση αποτελεί διαδικασία εναλλακτικής της δικαστηριακής και διαιτητικής διαδικασίας.

Yes check.svg Είναι μια διαδικασία εκούσια, δηλαδή μια διαδικασία στην οποία τα μέρη εισέρχονται με τη θέληση τους, έχοντας την καλή διάθεση να επιλύσουν το πρόβλημα.

Yes check.svg Η εξεύρεση λύσης δεν είναι υποχρέωση ή υποχρεωτική.

Yes check.svg Ο διαμεσολαβητής δεν είναι δικαστής και επομένως δεν επιβάλλει οποιαδήποτε λύση. Διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει την εξεύρεση από τα ίδια τα μέρη μιας λύσης στο ζήτημα.

Yes check.svg Η επίλυση του ζητήματος δύναται να μην ακολουθεί την ενδεδειγμένη νομοθεσία ή άλλες πρακτικές φτάνει αυτή να μην είναι παράνομη, ενάντια στα χρηστά ήθη ή ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.

Yes check.svg Η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα ζητήματα που δύνανται να προκύψουν μεταξύ μερών. Συγκεκριμένα η διαμεσολάβηση δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ιδιωτικού δικαίου διαφορά εφόσον υπάρχει εξουσία διαθέσεως δηλαδή εφόσον η σχετική νομοθεσία δεν επιβάλλει επίλυση μέσω άλλης οδού.

Yes check.svg Σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες, η διαμεσολάβηση προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παράσταση του μέρους (εκτός εάν είναι εταιρεία ή σύνολο προσώπων).

Yes check.svg Η όποια επίλυση ζητημάτων μέσω διαμεσολάβησης η οποία υπογράφεται από όλα τα μέρη (πρακτικό) μπορεί να εκτελεστεί.

Yes check.svg Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική σε όλα της τα στάδια (σε αντίθεση με τη δικαστική) και επομένως οι όποιες συζητήσεις και εισηγήσεις ειπωθούν κατά τη διάρκεια της δεν μπορούν να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε επόμενη διαδικασία (άλλη διαμεσολάβηση, δικαστική ή διαιτητική) εκτός εάν αποτελούν μέρος της τελικής επίλυσης του ζητήματος το πρακτικό του οποίου δύναται να αποτελέσει και αντικείμενο εκτέλεσης.

Βασικά στάδια διαμεσολάβησης

Yes check.svg Προετοιμασία: Στο στάδιο της προετοιμασίας γίνεται ο έλεγχος του κατά πόσον υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων του διαμεσολαβητή με τα μέρη ( ή σε κάποιες περιπτώσεις με τους δικηγόρους αυτών). Εάν δεν υπάρχει, ο διαμεσολαβητής δύναται να αποδεχθεί τον διορισμό του και υπογράφεται η συμφωνία υπαγωγής η οποία αποτελεί και την έναρξη της διαδικασίας. Ακολούθως ο διαμεσολαβητής ζητεί σύντομη ενημέρωση από τα μέρη και επιλαμβάνεται ζητημάτων διεξαγωγής των συνεδριών.

Yes check.svg Εναρκτήριες δηλώσεις – αρχικά από τον διαμεσολαβητή ο οποίος επεξηγεί τη διαμεσολάβηση (και παρουσιάζει την συμφωνία υπαγωγής πλήρως υπογεγραμμένη) και τη διαδικασία αυτής και ακολούθως από καθένα από τα μέρη και τους δικηγόρους αυτών (αν υπάρχει).

Yes check.svg Διερεύνηση και Διαπραγμάτευση – τα στάδια αυτά λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών συνεδριών. Στις πρώτες 2 (συνήθως) ιδιωτικές συνεδρίες με καθένα από τα μέρη δίνεται έμφαση στα γεγονότα και τα συναισθήματα των μερών. Ακολούθως και κατά τις υπόλοιπες ιδιωτικές συνεδρίες ξεκινά το στάδιο της διαπραγμάτευσης βάση του οποίου τα μέρη καλούνται να σκεφτούν τις προτεραιότητες τους και πιθανές λύσεις.

Yes check.svg Σε περίπτωση όπου εξευρεθεί λύση υπάρχει το τελικό στάδιο της συμφωνίας στην οποία ετοιμάζεται το πρακτικό (είτε από τους δικηγόρους των μερών με τα μέρη ή/και με τη συμβολή του διαμεσολαβητή) το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέρη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

(Διάρκειας 40 ωρών – Το Πρόγραμμα θα διαρκεί δύο Σαββατοκύριακα (από Παρασκευή μέχρι Κυριακή)

Friday

 • ΈΝΑΡΞΗ

  -

  Γνωριμία και Εισαγωγή, συνομιλία, Επεξήγηση του Ν. 159(Ι)/2012 και video

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Άλλες μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών, Δικαστήρια, Διαπραγμάτευση, Συμφιλίωση/Συνδιαλλαγή και Διαιτησία

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Saturday

 • Διαμεσολάβηση στο Καταναλωτικό Δίκαιο

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Επεξήγηση Εναρμονιστικών Νομοθεσιών

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Νόμοι οι οποίοι Αφορούν Τραπεζικά Θέματα

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Νόμοι οι οποίοι Αφορούν Τραπεζικά Θέματα

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Sunday

 • Ψυχολογία και Διαμεσολάβηση/Αισθήματα Σύγκρουση και συνέπειες.

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Χρήση και τρόποι διαμεσολάβησης/Ρόλος διαμεσολαβητή

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 1

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 2

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Friday

 • Μικρή επανάληψη/ Ανάλυση Νόμων Διαμεσολάβησης

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πώληση/ Δικαιώματα Καταναλωτών

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Saturday

 • Δομή της συνάντησης, Σύνταξη συμφωνίας, ρόλος διαμεσολαβητή

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 3

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 4

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 5

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Sunday

 • Video και Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 6

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση και Απονομή Διπλωμάτων

  -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

(Διάρκειας 24 ωρών – Το Πρόγραμμα θα διαρκεί 3 ημέρες)

Sunday

 • Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ενεργητική Προσοχή

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 1 (Προ-διαμεσολαβητική συνάντηση), Υποβολή Ερωτήσεων

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 2

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 3

  -

Saturday

 • Δομή της συνάντησης, ρόλος διαμεσολαβητή, Διερεύνηση και δοκιμές λύσεων

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 5

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 6

  -

Sunday

 • Video και Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 7

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 8, Σύνταξη και Καταγραφή Συμφωνίας

  -

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα (Παρασκευή Απόγευμα, Σάββατο Και Κυριακή) 27,28,29 Νοεμβρίου Και 04,05,06 Δεκεμβρίου του 2020 στη Λευκωσία

 • Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Φορέας κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Εγκεκριμένος Φορέας ADR από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΠΚ)

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών