ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα: 4,5,6 και 11,12,13 Σεπτεμβρίου του 2020

Cleopatra Hotel, Λευκωσία

 • Εγκεκριμένος Φορέας ADR από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΠΚ) της Κυπριακής Δημοκρατίας

 • Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Consumer Programme 2014-2020)

 • Εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας

 • Διάρκεια δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα

 • Συνολική Διάρκεια Προγράμματος 40 ώρες για την εκπαίδευση-κατάρτιση διαμεσολαβητών με δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

 • Συνολική Διάρκεια Προγράμματος 24 ώρες για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση διαμεσολαβητών.

 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, γεύματα, καφέ και σνακ.

 • Αυτόματη εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών διάρκειας 40 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές και στις θεματικές του ενότητες περιλαμβάνεται εισαγωγή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), εισαγωγή και κατόπιν πλήρης ανάλυση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου (αστικών και εμπορικών) καθώς και παρουσίαση της διαμεσολάβησης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις. Επιπρόσθετα το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση τομέων δικαίου όπως το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης, του εξ αποστάσεως εμπορίου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η σχέση τους με τη διαμεσολάβηση. Επιπλέον οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και στην σχέση μεταξύ ψυχολογίας και διαμεσολάβησης και δη στη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και σε τεχνικές επικοινωνίας. Η εκπαίδευση εμπερικλείει ακόμη τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, την ορθή και αποτελεσματική χρήση της διαμεσολάβησης και τη δομή αυτής, τα στάδια της διαμεσολάβησης της και τους διαφορετικούς τρόπους της καθώς και την ανάλυση των δεξιοτήτων και το ρόλου του διαμεσολαβητή στην  επίλυση των διαφορών. Αναλύονται επίσης οι πρόνοιες του  Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές καθώς και αυτές του περί εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών Ν.85(Ι)/2017, όπως και ο Ευρωπαικός Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών. Στο προκείμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και 6 προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικών ή/και εμπορικών διαφορών, αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές και παροχή feedback. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να οδηγεί στην απαραίτητη κατάρτιση για την εγγραφή στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος Ν.159(Ι)/2012. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές μια διαδικασία διαμεσολάβησης αστικής ή εμπορικής διαφοράς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ή δύνανται να γίνουν μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρο και
 • Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου, καθώς και
 • Εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών όπως για παράδειγμα Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και γενικά αυτούς που η εργασία περιλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών.

Φωτογραφίες από την προηγούμενη εκπαίδευση διαμεσολαβητών (Δεκέμβριος 2019)

Email: secretariat@adrcyprus.com

Τηλ: +357 22519741

Φαξ: +357 22318214

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η αγορά της διαμεσολάβησης στην Κύπρο διέπεται από τις διατάξεις του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012 (Νόμος 159(Ι)/2012). Ο συγκεκριμένος Νόμος απαιτεί την κατάρτιση διαμεσολαβητή με μαθήματα διαμεσολάβησης διάρκειας 40 ωρών.

Σύμφωνα με το σχετικό εγχώριο Νόμο που αφορά τη διαμεσολάβηση, υπάρχουν δύο είδη διαμεσολαβήσεων – αυτών της διαμεσολάβησης εμπορικών διαφορών και της διαμεσολάβησης αστικών διαφορών.  Εμπορική διαφορά αποτελεί διαφορά που προκύπτει από εμπορική συναλλαγή που διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών ενώ αστική διαφορά σημαίνει κάθε διαφορά που δυνατό να είναι αντικείμενο πολιτικής διαδικασίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Δικαστηρίων Νόμου και περιλαμβάνει εργατικές διαφορές αλλά δεν περιλαμβάνει οικογενειακές διαφορές. Για διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές υπάρχει ειδικός Νόμος ο οποίος προβλέπει για μαθήματα διαμεσολάβησης δυνάμει όμως του ειδικού αυτού Νόμου.

Για την εγγραφή διαμεσολαβητή τηρείται ειδικό μητρώο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο προϋποθέτει την κατάρτιση του προσώπου που πρόκειται να εγκριθεί να παρακολουθήσει μαθήματα διαμεσολάβησης. Υπάρχουν δύο Μητρώα Διαμεσολαβητών. Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές και Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές Διαφορές.

Τα κριτήρια εγγραφής σε οποιοδήποτε Μητρώο Διαμεσολαβητών είναι τα ακόλουθα:

Για Εμπορικές Διαφορές:

 • Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος (εγγεγραμμένος στο μητρώο δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου) με ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
 • Να έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών.

Για Αστικές Διαφορές:

 • Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος (εγγεγραμμένος στο μητρώο δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου) με ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος και
 • Να έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών.

Στις περιπτώσεις εγγραφής σε οποιοδήποτε από τα Μητρώα Διαμεσολαβητών, το συγκεκριμένο πρόσωπο θα πρέπει επίσης:

 • Να μην κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία·
 • Να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα· και
 • Να μην βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και να μην έχει στερηθεί της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης με βάση τον Νόμο θα πρέπει να είναι διάρκειας 40 ωρών. Βεβαίως ένας διαμεσολαβητής οφείλει να παρακολουθεί μαθήματα διαμεσολάβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως διαμεσολαβητής και συγκεκριμένα, θα πρέπει να ολοκληρώνει από τα πρώτα έξη έτη εγγραφής του και έπειτα, παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μαθήματα διαμεσολάβησης ανά τριετία. Τα εν λόγω μαθήματα διαμεσολάβησης διενεργούνται από προγράμματα κατάρτισης τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης.

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (Cyprus Consumer Center for ADR) έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για μαθήματα διαμεσολάβησης τα οποία είναι αναγκαία ούτως ώστε ένας διαμεσολαβητής μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης διοργανώνονται από το Cyprus Consumer Center for ADR ανάλογα με την ζήτηση.

Γίνε Διαμεσολαβητής σε 6 ημέρες!

Μαθήματα θα παραδοθούν στις 4,5,6 και 11,12,13 Σεπτεμβρίου του 2020

στο Cleopatra Hotel στη Λευκωσία

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι δύνανται να γίνουν μέλη του ΚΕΒΕ ή του ΕΤΕΚ, δικηγόρους, υπαλλήλους εταιρειών καθώς και φυσικά πρόσωπα οι οποίοι γενικά επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ένα επιπρόσθετο αναγνωρισμένο προσόν.  Γενικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τα προσόντα τους στην επίλυση διαφορών καθώς και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν προβλήματα ή προβληματικές καταστάσεις.

Είμαι δημόσιος υπάλληλος, μπορώ να εγγραφώ στο μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σου στο μητρώο διαμεσολαβητών αλλά μπορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματα για σκοπούς της δικής σου προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης.

Βρίσκω το κόστος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών να είναι υψηλό. Ποιοι οι λόγοι;

Η εκπαίδευση διαμεσολαβητών συμπληρώνεται μετά από 6 ημέρες με μαθήματα τα οποία λαμβάνουν χώρο σε ξενοδοχείο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται γεύματα για τους εκπαιδευόμενους διαμεσολαβητές (4 μεσημεριανά) καθώς και συχνά διαλείμματα για καφέδες και σνακ σε ξενοδοχείο το οποίο ενοικιάζει τις αίθουσες και χρεώνει ανά άτομο. Επίσης η εκπαίδευση γίνεται από επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνουνται ανά ώρα. Με δεδομένες τις 40 ώρες που χρειάζονται για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών, τα κόστη εγγραφής στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών είναι σχετικά χαμηλά. Εάν συγκρίνετε τα κόστη μας με τα κόστη εκπαίδευσης άλλων κέντρων, θα δείτε ότι οι τιμές μας είναι από τις πιο ανταγωνιστικές.

Με την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορώ να επιλύσω και οικογενειακές διαφορές;

Όχι, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί οι οποίοι αφορούν την εκπαίδευση διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις. Πιθανόν όμως η βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών να προσμετρήσει προς την εκπαίδευση για οικογενειακές υποθέσεις όταν και εφόσον εκδοθούν οι σχετική κανονισμοί εκπαίδευσης οικογενειακών υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Ποια είναι τα κριτήρια για να εγγραφώ σε μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εγγραφή στο μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι οι ακόλουθες:

 • Να είναι φυσικό πρόσωπο.
 • Να είναι κάτοχος τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όχι κάποιου επαγγελματικού προσόντος όπως ACA ή ACCA).
 • Να δύναται να εγγραφεί ως μέλος του ΚΕΒΕ ή του ΕΤΕΚ ή στο Μητρώο Δικηγόρων και να έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας 40 ωρών.
 • Να μην κατέχει δημόσια θέση.
 • Να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και
 • Να μην βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και να μην έχει στερηθεί της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.

Γιατί μόνο Σαββατοκυρίακα προσφέρεται η εκπαίδευση διαμεσολαβητών;

Ο λόγος που η εκπαίδευση διαμεσολαβητών προσφέρεται τα Σαββατοκυρίακα είναι επειδή αυτή στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών. Ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος εργασίας των επαγγελματιών είναι πολύτιμος. Δεδομένου ότι με βάση το Νόμο η εκπαίδευση διαμεσολαβητών θα πρέπει να είναι 40 ώρες, προσφέρουμε τα μαθήματα σε 6 ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Πως μπορεί να με βοηθήσει η εκπαίδευση διαμεσολαβητών στο επάγγελμα μου;

Η εκπαίδευση διαμεσολαβητών είναι σημαντική σε κάθε επάγγελμα – από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε προβλήματα στο χώρο εργασίας σας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε στους συναδέλφους σας ή στο προσωπικό για το οποίο είσαστε υπεύθυνος/η. Με την εκπαίδευση αποκτάς δεξιότητες όπως:

 • Αντικειμενικότητα.
 • Υπομονετικότητα και αυτοέλεγχο.
 • Δυνατότητα να επιλύετε προβλήματα.
 • Δυνατότητα να κατανοείτε και να συναισθάνεστε το άλλο μέρος.
 • Να αναλύεται τα συναισθήματα άλλων και να τα διαχειρίζεστε.

Το σεμινάριο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Λευκωσία, Ξενοδοχείο Cleopatra

40 ώρες διδασκαλίας

Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα: 4,5,6 Σεπτεμβρίου 2020 και 11,12,13 Σεπτεμβρίου 2020

Κόστος συμμετοχής: €790 για εγγραφή μέχρι την 08/04/2020

Μέγιστος αριθμός συμμετέχοντων: 28 άτομα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Προσφέρονται Γεύματα, Καφές και Σνακ


 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μαθήματα Διαμεσολάβησης/Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα 4,5,6 και 11,12,13 Σεπτεμβρίου 2020)

Ονοματεπώνυμο

E-mail

Αριθμός Τηλεφώνου

Για ποια μαθήματα ενδιαφέρεστε;

Επάγγελμα/Ιδιότητα

Όνομα Επιχείρησης εάν ισχύει

Εκπαιδευτές

Δρ. Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό.
Δρ. Άννα Εμ. Πλεύρη
H Δρ Άννα Εμ. Πλεύρη είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2004 έως σήμερα και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το έτος 2015 έως σήμερα. Δραστηριοποιείται ως δικηγόρος σε τομείς του ιδιωτικού δικαίου (αστικό και εμπορικό δίκαιο, αστικό δικονομικό δίκαιο, δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, διαιτησία) και των επενδύσεων και συμμετέχει ενεργά στη διαιτητική πράξη. Απέκτησε πτυχίο Νομικής (2002) καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και στο Εργατικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ (Βαθμός Άριστα). Από την ίδια Νομική Σχολή απέκτησε διδακτορικό με βαθμό Άριστα με διάκριση, στον τομέα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου (Πολιτική Δικονομία). Για το εν λόγω μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της, τιμήθηκε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Eπιπλέον έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. με ειδικότητα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Έχει μετεκπαιδευθεί, ως νομικός, διαμεσολαβήτρια και διαιτητής, σε διάφορα προγράμματα μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ελβετία και στην Αμερική. Επιπρόσθετα, έχει μετεκπαιδευθεί στο αντικείμενο της Διεθνούς Διαιτησίας σε πρόγραμμα της Νομικής Σχολής του Nτίσελντορφ στη Γερμανία. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (Mediator) Αστικών, Εμπορικών, Εργασιακών και Οικογενειακών Διαφορών και ODR, μέλος του Μητρώου Διαμεσολαβητών των Υπουργείων Δικαιοσύνης Ελλάδας και Κύπρου, πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, μέλος του Καταλόγου Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών του ΕΚΕΕΧΔ και μέλος του CIArb. Επιπρόσθετα, έχει εκπαιδευθεί σε διεθνές πρόγραμμα διαπραγματεύσεων (Dubai, 2017). Έχει υπάρξει 3 φορές κριτής (judge) στον διεθνή διαγωνισμό διαμεσολάβησης του ICC στο Παρίσι και είναι εκπαιδεύτρια -μέλος του μητρώου εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ με πλούσια δράση σε εκπαιδεύσεις νομικών. Έχει συγγράψει 2 μονογραφίες, μία επί αντικειμένου αστικού δικονομικού δικαίου (Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014) και μια επί της διαιτησίας ενεργειακών διαφορών (Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο), (Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018) συμμετέχει, ως συγγραφέας σε πολλά συλλογικά έργα αστικού δικονομικού δικαίου και ADR και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομικού περιοδικού «Διαιτησία» και επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικου «Επιθεώρηση Ακινήτων» αμφότερα των νομικών εκδόσεων Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη και επιστημονικός συνεργάτης των νομικών περιοδικών των εκδόσεων Νομική Βιβλιοθήκη, «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας» (2008 έως σήμερα) και «Διαιτησία-Διαμεσολάβηση». Έχει δεκάδες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δώσει αρκετές διαλέξεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αγγλία, στην Αυστρία και στην Ελβετία. Υπήρξε ειδικό διδακτικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΔΕΠ) της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το έτος 2014 είναι μέλος ΔΕΠ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (έως τον Ιούνιο του 2019) και Επίκουρη Καθηγήτρια από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα. Διδάσκει Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ενώ ερευνά και την θεματική της σχέσης μεταξύ Δικαίου και Τεχνολογίας. Υπήρξε Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation» (στην Αγγλική γλώσσα) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (IHU), όπου δίδαξε το μάθημα “Recongition & Enforcement of International Arbitral Awards”. Εργάζεται στην Ελληνική (μητρική) και στην Αγγλική γλώσσα (άριστη γνώση) και μιλά επίσης Γερμανικά και Ισπανικά.
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι δικηγόρος και ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Αποφοίτησε με 1st Class Honours. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο διαμεσολαβητής στην Κύπρο (και γενικά στο εξωτερικό) ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ δύο προσώπων τα οποία βρίσκονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους βοηθώντας τους να επιλύσουν τις διαφορές τους με δίκαιο, αμερόληπτο και ουδέτερο τρόπο. Το έργο του διαμεσολαβητή είναι ζωτικής σημασίας αφού βοηθά τις δύο αντίπαλες πλευρές να καταλήξουν σε φιλική συμφωνία χωρίς να είναι αναγκαία μια χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Οι τυπικές διαφορές τις οποίες καλείται να επιλύσει ένας διαμεσολαβητής στην Κύπρο αφορούν περιπτώσεις μεταξύ εργοδότη-εργοδοτούμενου, καταναλωτή-εμπορευόμενου, ενοικιαστή-ιδιοκτήτη, διαζυγίων και άλλων οικογενειακών διαφορών καθώς και διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων.

Αποτελεί έργο του διαμεσολαβητή να προσπαθήσει να καταλήξει στο ιδανικό αποτέλεσμα για τα δύο μέρη το οποίο πρέπει να είναι δίκαιο και να αφήνει και τις δύο πλευρές ευχαριστημένες. Ο διαμεσολαβητής με σκοπό να καταλήξει σε τέτοιο αποτέλεσμα συνήθως:

 • Κάνει ερωτήσεις για να συγκεντρώσει πληροφορίες από τα μέρη
 • Προσδιορίζει το ιδανικό αποτέλεσμα για το κάθε μέρος.
 • Προσπαθεί να βάλει το ένα μέρος στη θέση του άλλου μέρους με σκοπό να υπάρξει κατανόηση της άλλης πλευράς.
 • Προτείνει λειτουργικούς και δίκαιους τρόπους επίλυσης του προβλήματος.
 • Παρέχει γραπτή περίληψη των θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί.
 • Ζητά συνάντηση με τα μέρη (στις συναντήσεις ενώπιον του διαμεσολαβητή δυνατόν να είναι παρόντες και οι δικηγόροι των μερών) για να διαγνώσει τα ζητήματα που δημιουργούν τη διαφορά.

Ένας διαμεσολαβητής στην Κύπρο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα με βάση το Νόμο:

 • Να ασκεί τα καθήκοντα του με επιμέλεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία, κατά τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό, ανεξαρτήτως της ιδιότητας ή του επαγγέλματος του και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να διεξαγάγει την εν λόγω διαμεσολάβηση και δεν υπόκειται στον έλεγχο ούτε ακολουθεί τις οδηγίες οποιουδήποτε προσώπου ή αρχής.
 • οφείλει έγκαιρα και πριν αποδεχτεί το διορισμό του ή αμέσως μόλις διαφανεί η σύγκρουση συμφέροντος ή το άλλο συμφέρον, να δηλώνει εγγράφως οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος ή οποιοδήποτε περιστατικό ή οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία του και αρνείται το διορισμό του ή παραιτείται από διαμεσολαβητής, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ρητά ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει την διαμεσολάβηση.
 • Βεβαιώνεται ότι τα μέρη αντιλαμβάνονται τη φύση της διαδικασίας διαμεσολάβησης και το ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών.
 • Διασφαλίζει ότι τα μέρη έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία.
 • Σε περίπτωση όπου του ζητηθεί, παρέχει στα μέρη πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό του υπόβαθρο, την εκπαίδευση και την εμπειρία του στον τομέα της διαμεσολάβησης.
 • Δεν επιβάλλει συγκεκριμένη επίλυση της διαφοράς, δύναται όμως, κατά την κρίση του και με σκοπό να διευκολύνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, να υποβάλλει εισηγήσεις οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
 • Καθοδηγείται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές.

Διαμεσολαβητές του Cyprus Consumer Center for ADR ειδικεύονται στη διαμεσολάβηση και έχουν τεχνογνωσία και κατάρτιση σε σχέση με εμπορικές, αστικές και καταναλωτικές διαφορές, προσφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους. Ως Κέντρο έχουμε αναλάβει διαμεσολαβήσεις με μεγάλες Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις καθώς και διαδικτυακές διαμεσολαβήσεις μέσω της πλατφόρμας Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης του Κέντρου έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και είναι διάρκειας 40 ωρών ή 24 ωρών. Οι ημέρες κατά τις οποίες παραδίδονται είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για δύο Σαββατοκύριακα για το πρόγραμμα των 40 ωρών ενώ για το πρόγραμμα των 24 ωρών οι μέρες είναι Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή για δύο Σαββατοκύριακα. Τα μαθήματα γίνονται σε ξενοδοχείο και περιλαμβάνουν γεύματα, διαλείμματα καφέ και σνακ καθώς και το υλικό μαθημάτων διαμεσολάβησης.

Στα μαθήματα διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται πραγματικά σενάρια με υποδήσεις ρόλων με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση του διαμεσολαβητή στην Κύπρο.

Γενικά δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα για να γίνετε διαμεσολαβητής, αλλά κάποια εμπειρία σε έναν σχετικό με τη διαμεσολάβηση τομέα, όπως για παράδειγμα η νομική, η ψυχολογία ή η παροχή συμβουλών μπορεί να βοηθήσει στην εμπέδωση των μαθημάτων διαμεσολάβησης και στην επιτυχία μιας διαμεσολάβησης. Τα διπλώματα διαμεσολάβησης από το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση διαφορών (Cyprus Consumer Center for ADR), παρέχονται κατόπιν μαθημάτων διαμεσολάβησης διάρκειας 40 ωρών και σας επιτρέπουν να εγγραφείτε στα μητρώα διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα διαμεσολάβησης που παρέχουμε και τις ημέρες που θα τρέξει το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας στο secretariat@adrcyprus.com, στο 22519741 ή μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εκούσια, δηλαδή μια διαδικασία στην οποία τα μέρη εισέρχονται με τη θέληση τους, έχοντας της καλή διάθεση να επιλύσουν το ζήτημα/τα ζητήματα.
 2. Η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί δικαστική ή διαιτητική διαδικασία και επομένως μια πιθανή λύση δεν επιβάλλεται στα μέρη από μια ανεξάρτητη αρχή ή μέρος, αλλά δύναται να εξευρεθεί από τα ίδια τα μέρη και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν συμφωνίας τους.
 3. Η όποια επίλυση του ζητήματος/των ζητημάτων δύναται να είναι πρακτικής φύσεως και όχι απαραιτήτως νομικής, δηλαδή να μην ακολουθεί τους νόμους και τις όποιες εμπορικές πρακτικές που είθισται να ακολουθούνται στο συγκεκριμένο τομέα, νοουμένου ότι τέτοια λύση δεν είναι παράνομη, εναντίον των χρηστών ηθών και του δημοσίου συμφέροντος.
 4. Ο διαμεσολαβητής δεν εκτελεί χρέη δικαστή ή διαιτητή, δεν επιβάλλει λύση και δεν βασίζεται σε νομικές και άλλες αρχές. Διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει την εξεύρεση λύσης.
 5. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική σε όλα της τα στάδια (σε αντίθεση με τη δικαστική) και επομένως οι όποιες συζητήσεις και εισηγήσεις ειπωθούν κατά τη διάρκεια της δεν μπορούν να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε επόμενη διαδικασία (άλλη διαμεσολάβηση, δικαστική ή διαιτητική) εκτός εάν αποτελούν μέρος της τελικής επίλυσης του ζητήματος το πρακτικό του οποίου δύναται να αποτελέσει και αντικείμενο εκτέλεσης.
 6. Η διαδικασία είναι πιο γρήγορη, κατά βάση πιο φθηνή και πιο ευέλικτη για τα μέρη σε σύγκριση με τη δικαστική διαδικασία ειδικά σε ότι αφορά στην Κυπριακή πραγματικότητα.
 7. Τα μέρη μπορούν να διακόψουν τη διαδικασία και να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις και χωρίς να υπόκεινται σε αρνητικά αποτελέσματα.
 8. Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα σε άνετο και φιλικό περιβάλλον και όχι σε δικαστικές αίθουσες.
 9. Γίνεται προσπάθεια να επικρατεί ένα κατάλληλο περιβάλλον και μια σωστή συμπεριφορά και επομένως δεν υπάρχει η εχθρότητα και η εμφανής αντιδικία μεταξύ των μερών και των δικηγόρων αυτών.
 10. Καθένα από τα μέρη αναλαμβάνει τα δικά του έξοδα. Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση εκπροσώπησης από δικηγόρο και επομένως οποιοδήποτε από τα μέρη δεν έχει την οικονομική ευχέρεια της αντιπροσώπευσης μπορεί να περιορίσει τα έξοδα του μόνο σε αυτά του διαμεσολαβητή.
 11. Μια διαμεσολαβητική απόφαση είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί εκτός σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παραπληροφόρηση, εξαπάτηση ή εξαναγκασμός.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Βασικά χαρακτηριστικά διαμεσολάβησης 

Η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική, διαρθρωμένη διαδικασία επίλυσης διαφορών βάσει της οποίας τα μέρη με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου μέρους, το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει (χωρίς να επιβάλλει ή να χειραγωγεί τα μέρη) την εξεύρεση από τα ίδια τα μέρη μιας πρακτικής λύσης στο ζήτημα/ζητήματα, επιλύουν τις οποιεσδήποτε διαφορές τους. Επομένως:

 • Η διαμεσολάβηση αποτελεί διαδικασία εναλλακτικής της δικαστηριακής και διαιτητικής διαδικασίας.
 • Είναι μια διαδικασία εκούσια, δηλαδή μια διαδικασία στην οποία τα μέρη εισέρχονται με τη θέληση τους, έχοντας της καλή διάθεση να επιλύσουν το πρόβλημα.
 • Η εξεύρεση λύσης δεν είναι υποχρέωση ή υποχρεωτική.
 • Ο διαμεσολαβητής δεν είναι δικαστής και επομένως δεν επιβάλλει οποιαδήποτε λύση. Διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει την εξεύρεση από τα ίδια τα μέρη μιας λύσης στο ζήτημα.
 • Η επίλυση του ζητήματος δύναται να μην ακολουθεί την ενδεδειγμένη νομοθεσία ή άλλες πρακτικές φτάνει αυτή να μην είναι παράνομη, ενάντια στα χρηστά ήθη ή ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.
 • Η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα ζητήματα που δύνανται να προκύψουν μεταξύ μερών. Συγκεκριμένα η διαμεσολάβηση δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ιδιωτικού δικαίου διαφορά εφόσον υπάρχει εξουσία διαθέσεως δηλαδή εφόσον η σχετική νομοθεσία δεν επιβάλλει επίλυση μέσω άλλης οδού.
 • Σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες, η διαμεσολάβηση προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παράσταση του μέρους (εκτός εάν είναι εταιρεία ή σύνολο προσώπων).
 • Η όποια επίλυση ζητημάτων μέσω διαμεσολάβησης η οποία υπογράφεται από όλα τα μέρη (πρακτικό) μπορεί να εκτελεστεί.
 • Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική σε όλα της τα στάδια (σε αντίθεση με τη δικαστική) και επομένως οι όποιες συζητήσεις και εισηγήσεις ειπωθούν κατά τη διάρκεια της δεν μπορούν να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε επόμενη διαδικασία (άλλη διαμεσολάβηση, δικαστική ή διαιτητική) εκτός εάν αποτελούν μέρος της τελικής επίλυσης του ζητήματος το πρακτικό του οποίου δύναται να αποτελέσει και αντικείμενο εκτέλεσης.

Βασικά στάδια διαμεσολάβησης

 • Προετοιμασία: Στο στάδιο της προετοιμασίας γίνεται ο έλεγχος του κατά πόσον υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων του διαμεσολαβητή με τα μέρη ( ή σε κάποιες περιπτώσεις με τους δικηγόρους αυτών). Εάν δεν υπάρχει, ο διαμεσολαβητής δύναται να αποδεχθεί τον διορισμό του και υπογράφεται η συμφωνία υπαγωγής η οποία αποτελεί και την έναρξη της διαδικασίας. Ακολούθως ο διαμεσολαβητής ζητεί σύντομη ενημέρωση από τα μέρη και επιλαμβάνεται ζητημάτων διεξαγωγής των συνεδριών.
 • Εναρκτήριες δηλώσεις – αρχικά από τον διαμεσολαβητή ο οποίος επεξηγεί τη διαμεσολάβηση (και παρουσιάζει την συμφωνία υπαγωγής πλήρως υπογεγραμμένη) και τη διαδικασία αυτής και ακολούθως από καθένα από τα μέρη και τους δικηγόρους αυτών (αν υπάρχει).
 • Διερεύνηση και Διαπραγμάτευση – τα στάδια αυτά λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών συνεδριών. Στις πρώτες 2 (συνήθως) ιδιωτικές συνεδρίες με καθένα από τα μέρη δίνεται έμφαση στα γεγονότα και τα συναισθήματα των μερών. Ακολούθως και κατά τις υπόλοιπες ιδιωτικές συνεδρίες ξεκινά το στάδιο της διαπραγμάτευσης βάση του οποίου τα μέρη καλούνται να σκεφτούν τις προτεραιότητες τους και πιθανές λύσεις.
 • Σε περίπτωση όπου εξευρεθεί λύση υπάρχει το τελικό στάδιο της συμφωνίας στην οποία ετοιμάζεται το πρακτικό (είτε από τους δικηγόρους των μερών με τα μέρη ή/και με τη συμβολή του διαμεσολαβητή) το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέρη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

(Διάρκειας 40 ωρών – Το Πρόγραμμα θα διαρκεί δύο Σαββατοκύριακα (από Παρασκευή μέχρι Κυριακή)

Friday

 • ΈΝΑΡΞΗ

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Άλλες μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών, Δικαστήρια, Διαπραγμάτευση, Συμφιλίωση/Συνδιαλλαγή και Διαιτησία

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Saturday

 • Διαμεσολάβηση στο Καταναλωτικό Δίκαιο

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Επεξήγηση Εναρμονιστικών Νομοθεσιών

  -

 • ΓΕYΜΑ

  -

 • Νόμοι οι οποίοι Αφορούν Τραπεζικά Θέματα

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Νόμοι οι οποίοι Αφορούν Τραπεζικά Θέματα

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Sunday

 • Ψυχολογία και Διαμεσολάβηση/Αισθήματα Σύγκρουση και συνέπειες.

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Χρήση και τρόποι διαμεσολάβησης/Ρόλος διαμεσολαβητή

  -

 • ΓΕYΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 1

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 2

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Friday

 • Μικρή επανάληψη/ Ανάλυση Νόμων Διαμεσολάβησης

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πώληση/ Δικαιώματα Καταναλωτών

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Saturday

 • Δομή της συνάντησης, Σύνταξη συμφωνίας, ρόλος διαμεσολαβητή

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 3

  -

 • ΓΕYΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 4

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 5

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

Sunday

 • Video και Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 6

  -

 • ΓΕYΜΑ

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση και Απονομή Διπλωμάτων

  -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

(Διάρκειας 24 ωρών – Το Πρόγραμμα θα διαρκεί 3 ημέρες)

Sunday

 • Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ενεργητική Προσοχή

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 1 (Προ-διαμεσολαβητική συνάντηση), Υποβολή Ερωτήσεων

  -

 • ΓΕYΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 2

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 3

  -

Saturday

 • Δομή της συνάντησης, ρόλος διαμεσολαβητή, Διερεύνηση και δοκιμές λύσεων

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • ΓΕYΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 5

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 6

  -

Sunday

 • Video και Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 7

  -

 • ΓΕYΜΑ

  -

 • Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση

  -

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  -

 • Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 8, Σύνταξη και Καταγραφή Συμφωνίας

  -

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών