Για Καταναλωτές

Υποβολή Παραπόνου

Από Καταναλωτή

Για Επιχειρήσεις

Γίνε Μέλος

Ως Επιχείρηση

Για Διαμεσολαβητές

Εγγράψου ως Ειδικός στην Επίλυση Διαφορών

Στο Φορέα μας

Για παράπονο εναντίον Τράπεζας πατήστε εδώ.

Έκπτωση για μέλη της ΟΕΒ. Μάθε περισσότερα εδώ.

Εάν δεν είσαι διαμεσολαβητής μπορείς να γίνεις με το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Κέντρου. Μάθε περισσότερα εδώ.

Επιχειρήσεις Που Μας Έχουν Επιλέξει

Mothercare

McDonalds Restaurants

Marks & Spencer

Starbucks Coffee

Public

Δήμος Αγλαντζιάς

Γιατί να επιλέξετε το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών;

 • Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Εμπιστεύεται την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σε άρτια εκπαιδευμένα πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική πείρα και γνώσεις.

 • O Πρώτος ιδιωτικός Φορέας που καλύπτει ΟΛΕΣ τις συμβάσεις καταναλωτών για αγαθά και υπηρεσίες εκτός από ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομεία.

 • Έχει Δικαιοδοσία να επιλύει διαφορές σε ΌΛΕΣ τις Επαρχίες.

 • Υποστηρίζεται από τεράστια Εμπειρία και ομάδα με ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία.

 • Χαμηλότερες Τιμές.

Τρόπος Λειτουργίας;

Βήμα 1

Καταχώρηση Παραπόνου

Ο Καταναλωτής ο οποίος έχει το παράπονο καταχωρεί το παράπονο του σε εμάς μέσω της online διαδικασίας ή μέσω καταχώρησης του σχετικού εντύπου με φαξ.

Βήμα 2

Καταβολή €20 Διοικητικών Εξόδων

Καταβάλλεται το ποσό των €20 για εξέταση του παραπόνου.

Βήμα 3

Επικοινωνία με Επιχείρηση

Επικοινωνούμε με την επιχείρηση και της αποστέλλουμε το παράπονο του καταναλωτή.

Βήμα 4

Αποδοχή από Επιχείρηση

Η επιχείρηση αποφασίζει εάν αποδέχεται το αίτημα του καταναλωτή για επίλυση της διαφοράς.

Βήμα 5

Καταβολή Τελών Διαφοράς

Εάν το αποδεχτεί, τότε καταβάλλονται από τον καταναλωτή και την επιχείρηση τα τέλη αναλόγως της μεθόδου επίλυσης και της αξίας της διαφοράς.

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε τέλη εκ μέρους του καταναλωτή για χρηματοοικονομικές διαφορές.

Βήμα 6

Έναρξη Επίλυσης Διαφοράς

Ορίζουμε διαμεσολαβητή, συμφιλιωτή ή διαιτητή αναλόγως της διαφοράς και ξεκινά η διαδικασία όπου τα μέρη παρευρίσκονται μαζί με τον ειδικό στην επίλυση της διαφοράς με σκοπό εξεύρεσης λύσης.

Παράδειγμα 1 Αγορά Ελαττωματικού Αυτοκινήτου

Παράδειγμα 2 Υπερχρεώσεις σε Δάνειο με Τράπεζα

Παράδειγμα 3 Αγορά Ελαττωματικού Laptop

Παράδειγμα 4 Αγορά Τηλεόρασης Online

Αγορά Ελαττωματικού Αυτοκινήτου - Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Υπερχρεώσεις Δανείου με Τράπεζα - Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Αγορά Ελαττωματικού Laptop - Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Αγορά αγαθών από το Διαδίκτυο - Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Γιατί να Επιλέξετε την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Yes check.svg Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι ταχύτερες από εκείνες των Δικαστηρίων και το κόστος τους είναι χαμηλότερο.

Yes check.svg Οι διαδικασίες ΕΕΔ διεξάγονται και ολοκληρώνονται κατά τρόπο ιδιωτικό και εμπιστευτικό, χωρίς να βλάπτεται η φήμη της επιχείρησης του Εμπόρου (για παράδειγμα, μέσω αρνητικής δημοσιότητας).

Yes check.svg Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο ευέλικτες τόσο από την άποψη της έκβασης όσο και από την ακολουθούμενη διαδικασία, στην οποία δεν χρειάζεται να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες διαδικασίας. Είναι ακόμη δυνατό να επιτευχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα για τα μέρη, το οποίο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί σε ένα Δικαστήριο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Δικαστήριο αποφασίζει μια υπόθεση στη βάση νικητή και χαμένου – η ΕΕΔ στοχεύει στη διατήρηση της ευελιξίας των δύο μερών αφήνοντας τα μέρη να επιτύχουν ένα αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα.

Yes check.svg Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο φιλικές και αποφεύγουν τις άμεσες συγκρούσεις μεταξύ των μερών σε σύγκριση με εκείνες των Δικαστηρίων.

Σε Ποιους Τομείς Μπορούμε να Βοηθήσουμε;

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Υγεία

Καταναλωτικά Αγαθά

Καταναλωτικές Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Ενέργεια και Νερό

Υπηρεσίες Αναψυχής

Υπηρεσίες Μεταφορών

Ο Πρώτος Φορέας ΕΕΔ ο οποίος καλύπτει όλες τις καταναλωτικές διαφορές

Στοιχίζει 20 Ευρώ να υποβάλετε μια διαφορά

Οι πιο γρήγοροι στην επίλυση διαφορών

Υποβολή διαφοράς οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε ημέρα

ΙΔΡΥΣΗ

Το Κέντρο έχει ιδρυθεί στα πλαίσια του Νόμου 85(I)/2017 για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών και καθοδηγείται από τις αρχές του. Συγκεκριμένα αυτές είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των Καταναλωτών, συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζει ότι οι Καταναλωτές μπορούν, σε εθελοντική βάση, να υποβάλλουν καταγγελίες κατά εμπόρων σε φορείς που προσφέρουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές και δίκαιες εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Το Κέντρο λειτουργεί με βάση αυστηρά πρότυπα ποιότητας αντίστοιχα με εκείνα άλλων Κέντρων του εξωτερικού που ασχολούνται με την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης που διεξάγονται στο Κέντρο καθορίζονται από διαδικαστικούς κανόνες (βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων όπως εκείνων της UNCITRAL) με σκοπό την επίλυση της διαφοράς ή την εξεύρεση λύσης. Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κέντρου στοχεύουν στην επίλυση των διαφορών μεταξύ Καταναλωτών και εμπόρων προκειμένου να κατανοήσουν καλά το πλαίσιο της διαδικασίας. Το Κέντρο αναλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και διασυνοριακές διαφορές οι οποίες προκύπτουν μεταξύ εμπόρων εγκατεστημένων στη Δημοκρατία και Καταναλωτών από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κέντρο προβλέπει τον διορισμό ουδέτερου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου τρίτου (ανά περίπτωση συμφιλιωτής, διαμεσολαβητής ή διαιτητής) ο οποίος λειτουργεί ανάλογα με τον εκάστοτε ρόλο του για την επίλυση της διαφοράς.

Γενικά, το Κέντρο μπορεί να φέρει σε επαφή τα μέρη με σκοπό την εξεύρεση εξωδικαστικής εναλλακτικής λύσης στη διαφορά τους.

Πρόσωπα Υπεύθυνα για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης είναι δικηγόρος και ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Αποφοίτησε με Distinction. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Άνδρος Καραγιάννης Εκπαιδευτής
Ο Άνδρος είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών και έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης Κύπρου του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος. Ασχολείται με τη διαμεσολάβηση από το 1997. Έχει παρακολουθήσει περισσότερες από 400 ώρες εκπαίδευση στη Κύπρο, Αμερική και Νορβηγία και έχει διεκπεραιώσει επιτυχείς διαμεσολαβήσεις. Μεταξύ άλλων έχει προσφέρει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Ήταν μέλος της ομάδας του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης Κύπρου η οποία, σε συνεργασία με τις Κρατικές Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας, ανέπτυξε πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών διάρκειας 16 ωρών.
Χριστιάνα Αντωνίου Δικηγόρος
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Kingston University και ακολούθησε Μεταπτυχιακό Προγραμμά Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο στο University of London. Από το 2010 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και από το 2018 είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια αφού παρακάθησε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.

Είμαστε πρωτοπόροι στην ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Ένας έμπορος και ένας διαμεσολαβητής μπορούν να υποβάλουν αίτηση με ένα κλικ για να γίνουν μέλη του Κέντρου. Ένας καταναλωτής μπορεί επίσης να υποβάλει την καταγγελία του γρήγορα μέσω της ιστοσελίδας. Το Κέντρο ενημερώνει αμέσως τον έμπορο για να μην δαπανηθεί χρόνος στην επικοινωνία μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή.

Καλύπτουμε όλων των ειδών τις διαφορές

Καλύπτουμε όλα τα είδη καταναλωτικών διαφορών εκτός από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες τις οποίες καλύπτει ο ΓΕΡΗΕΤ.

Είμαστε οι πιο οικονομικοί

Οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών μας είναι οι ταχύτερες και οι πιο οικονομικές στην αγορά τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Kαταναλωτές.

Καλύπτουμε ολόκληρη την Κύπρο 

Καλύπτουμε όλες τις περιοχές της Κύπρου για ευκολότερη και καλύτερη πρόσβαση των Επιχειρήσεων και των Καταναλωτών σε υπηρεσίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Καλύπτουμε εσωτερικές και διασυνοριακές διαφορές

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν τόσο εσωτερικές όσο και διασυνοριακές διαφορές που έχουν προκύψει τόσο από συναλλαγές μέσω διαδικτύου και εκτός εμπορικού καταστήματος όσο και από συναλλαγές εντός εμπορικού κατααστήματος.

Εγγυημένη Αμεροληψία

Εγγυόμαστε την ουδετερότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των διαδικασιών και δεν εκπροσωπούμε τα συμφέροντα κανενός.

Η Διαιτησία αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι δικαστικών διαδικασιών όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών αναφορικά με την εκπλήρωση υποχρεώσεων ή την άσκηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμβατικής τους σχέσης. Για την επίλυση της διαφοράς διορίζεται διαιτητής. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Η Συμφιλίωση είναι μία διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με την οποία τα μέρη συνέρχονται για να διευθετήσουν τις διαφορές τους μέσω συμφωνίας. Ένα τρίτο μέρος που ονομάζεται “Συμφιλιωτής”, και είναι ουδέτερος βοηθά τα μέρη να βρουν κοινά σημεία για να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Η Διαμεσολάβηση ορίζεται ως μια διαρθρωμένη διαδικασία, με την οποία δύο ή περισσότερα μέρη σε μια διαμάχη προσπαθούν από μόνα τους, σε εθελοντική βάση, να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια ενός φυσικού προσώπου που ονομάζεται “Διαμεσολαβητής”. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος  όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 519741

Τηλεομοιότυπο: +357 22 318214

E-mail: secretariat@adr.com.cy

Η Εξουσιοδότηση μας να ενεργούμε ως οντότητα ΕΕΔ

Ο Φορέας μας περιέχεται σε κατάλογο φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γλώσσες

Οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες και στις οποίες διεξάγεται η διαδικασία ΕΕΔ είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Κατά πόσο είμαστε μέλη σε δίκτυα οντοτήτων ΕΕΔ που δέχονται διασυνοριακές επιλύσεις διαφορών

Εργαζόμαστε με σκοπό να γίνουμε μέλη σε τέτοια δίκτυα.

Είδη διαφορών τις οποίες μπορούμε να επιληφθούμε

Επί του παρόντος είμαστε αρμόδιοι να ασχοληθούμε με τα ακόλουθα θέματα που προκύπτουν από καταναλωτικές διαφορές:

 • Καταναλωτικά αγαθά
 • Εκπαίδευση
 • Eνέργεια και Νερό
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες (όπως Ακίνητη Ιδιοκτησία, ανέγερση νέων κατοικιών, Συντήρηση σπιτιών και βελτίωση, ανακαίνιση)
 • Υγεία
 • Υπηρεσίες αναψυχής
 • Υπηρεσίες Μεταφορών

Δεν υπάρχουν κατώτατα όρια σε σχέση με τις διαφορές που προσφέρουμε. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει διαιτησία, η διαφορά πρέπει να υπερβαίνει τα 500 Ευρώ.

Οι Kανόνες διαδικασίας, μέση διάρκεια της διαδικασίας και η δεσμευτική φύση της διαδικασίας

Χρησιμοποιούμε τρεις τύπους διαδικασιών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για Καταναλωτικές Διαφορές. Αυτές είναι η Διαιτησία, η Συμφιλίωση και η Διαμεσολάβηση.

Είδος διαδικασίας ΕΕΔ Κανόνες Άλλοι κανόνες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Μέση διάρκεια της διαδικασίας Είναι η διαδικασία δεσμευτική;
Διαιτησία Κανόνες Διαιτησίας Περί Διαιτησίας Νόμος της Κύπρου (Κεφ. 4) 60 ημέρες από την ημερομηνία που άρχισε η διαδικασία Η διαδικασία είναι δεσμευτική, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέρη ενημερώθηκαν μετά την ανάκυψη της διαφοράς ως προς τη δεσμευτική της φύση. Μια απόφαση που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας μπορεί να εκτελεστεί στο δικαστήριο.
Συμφιλίωση  

 

 

Κανόνες Συμφιλίωσης

40 ημέρες από την ημερομηνία που άρχισε η διαδικασία Η συμφιλίωση και η διαμεσολάβηση δεν είναι δεσμευτικές και ο καταναλωτής ή ο έμπορος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από τέτοιες διαδικασίες.

Αυτό δεν συμβαίνει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών. Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να έχει το αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης εάν εγγραφεί στο δικαστήριο.

Διαμεσολάβηση  

 

 

Κανόνες Διαμεσολάβησης

Νόμος 158(I)/2012 – για ορισμένα θέματα που προκύπτουν από το νόμο περί αστικών διαφορών 2012

Νόμος 85(I)/2017 – Νόμος περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών καταναλωτικών διαφορών

Ποια τα έξοδα για τη διεξαγωγή της ΕΕΔ Καταναλωτικής φύσεως;

Το κόστος κάθε διαδικασίας είναι το ακόλουθο:

Τα τέλη που καταβάλλει ο καταναλωτής και ο έμπορος ποικίλλουν ανάλογα με τη διαδικασία της ΕΕΔ που χρησιμοποιείται.

1. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ/ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Τέλη Καταχώρησης για Καταναλωτή που καταχωρεί την Αίτηση

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης

Αξία αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε Ευρώ (€) Τέλη Καταναλωτή σε Ευρώ (€)* Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
Μέχρι 500 20 80
501 – 2.000 40 160
2.001 – 10.000 80 320
10,001 -50,000 160 640
50,001 – 100,000 320 1280
100,001 και άνω 640 1700
 1. Τα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 2. Τα παραπάνω τέλη βασίζονται σε 8 ώρες Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης. Για κάθε επιπρόσθετη ώρα που απαιτείται για τη Διαμεσολάβηση/Συμφιλίωση θα υπάρχει:

(α) Επιπρόσθετη χρέωση €20 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για τον Καταναλωτή και €60 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για την Επιχείρηση για διαφορές μεταξύ €0 – €10.000.

(β) Επιπρόσθετη χρέωση €40 ανά ώρα πλέον ΦΠΑ για τον Καταναλωτή και €100 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για την επιχείρηση για διαφορές άνω των €10.000.

*  Για χρηματοοικονομικά θέματα δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε Τέλος Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης από τον Καταναλωτή. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €800

3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Τέλη Καταχώρησης για Καταναλωτή που καταχωρεί την Αίτηση

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαιτησίας

Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Τέλη καταναλωτή σε Ευρώ (€) Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
500 – 10.000 25 100
10.001 και άνω 30 120
 • Όλα τα παραπάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα ανά ώρα.
 • Η πληρωμή τελών για δύο ώρες Διαιτησίας γίνεται με την έναρξη της Διαιτησίας (άρθρο 3(2) των Κανονισμών).
 • Το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €1000

Φυσικά πρόσωπα υπεύθυνα για την ΕΕΔ

Μπορείτε να δείτε τα πρόσωπα υπεύθυνα για την ΕΕΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Μπορούν ο καταναλωτής ή ο Έμπορος να αποσυρθούν από τη διαδικασία;

Αυτό εξαρτάται από τη διαδικασία. Σε περίπτωση διαιτησίας και υπό τον όρο ότι έχει συμφωνηθεί μετά τη διαφορά, ούτε ο καταναλωτής ούτε ο έμπορος μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία.

Στις περιπτώσεις διαμεσολάβησης και συμφιλίωσης, αμφότερα τα μέρη μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία πριν από την επίτευξη ενός αποτελέσματος.

Πότε μπορούμε να αρνηθούμε να επιληφθούμε μιας διαφοράς;

Δεν υπόκεινται όλες οι διαφορές σε επίλυση από το Κέντρο. Στα ακόλουθα σενάρια, δυνατόν να αρνηθούμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία ΕΕΔ μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου:

 • Ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον έμπορο προκειμένου να συζητήσει το παράπονό του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με αυτόν∙
 • Θεωρούμε ότι η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλο παράπονο∙
 • Η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή από δικαστήριο∙
 • Η αξία της διαφοράς αναφορικά με διαιτησία είναι κάτω των των €500∙
 • Ο καταναλωτής δεν υπέβαλε το παράπονο σε εμάς εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε παράπονο στον έμπορο∙
 • Η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία μας.

Όπου, σύμφωνα με τους Κανόνες μας, δεν μπορούμε να εξετάσουμε μια διαφορά, θα παράσχουμε και στα δύο μέρη αιτιολογημένη εξήγηση των λόγων στους οποίους βασίζεται η απόφαση μας να μην εξετάσουμε τη διαφορά εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου του παραπόνου.

Προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εξεταστεί το παράπονο του Καταναλωτή

Γενικά, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε μια καταγγελία εναντίον ενός εμπόρου από τον Καταναλωτή, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

 1. Μια πληρωμή ύψους € 20 πρέπει να γίνει από τον Καταναλωτή.
 2. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει υποβάλει την καταγγελία του εντός ενός έτους από τη στιγμή που ο καταναλωτής επιχείρησε να επιλύσει τη διαφορά με τον έμπορο.
 3. Πρέπει να έχει γίνει προσπάθεια από τον καταναλωτή να επιλύσει το ζήτημα απευθείας με τον έμπορο.
Cyprus_Consumer_Center_ADR_EU

Πνευματικά Δικαιώματα © 2020 ADR Cyprus Center Limited Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Η ADR Cyprus Center Limited είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Αυτός ο ιστότοπος χρηματοδοτήθηκε από το Consumer Programme (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΧΙΚΗ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ